9 Af 35/2010 - 27Usnesení MSPH ze dne 03.01.2011


Číslo jednací: 9Af 35/2010 - 27-28

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Ivanky Havlíkové v právní věci žalobce: P. K., zast. JUDr. Dagmar Říhovou, advokátkou se sídlem Příbram VII, ul. 28. října 184, proti žalovanému: Ministerstvo financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 14.5.2010 č.j.: 49/20366/2010-491, ze dne 14.5.2010 č.j.: 49/20725/2010-491 a ze dne 14.5.2010 č.j.: 49/20364/2010-491

t a k to:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 13.7.2010 podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného označených v záhlaví tohoto usnesení. Žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 14.5.2010 č.j.: 49/20366/2010-491 nevyhověl žalovaný žádosti žalobce o přezkoumání rozhodnutí Finančního ředitelství v Praze ze dne 21.10.2009 č.j. 5257/09-1300-201022 a podle ust. § 55b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) rozhodl, že přezkoumání tohoto rozhodnutí se nepovoluje. Žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 14.5.2010 č.j.: 49/20725/2010-491 nevyhověl žalovaný žádosti žalobce o přezkoumání rozhodnutí Finančního ředitelství v Praze ze dne 21.10.2009 č.j. 5261/09-1300-201022 a rozhodnutí Finančního ředitelství v Praze ze dne 21.10.2009 č.j. 5262/09-1300-201022 a podle ust. § 55b daňového řádu rozhodl, že přezkoumání těchto rozhodnutí se nepovoluje. Žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 14.5.2010 č.j.: 49/20364/2010-491 nevyhověl žalovaný žádosti žalobce o přezkoumání rozhodnutí Finančního ředitelství v Praze ze dne 21.10.2009 č.j. 5259/09-1300-201022 a podle ust. § 55b daňového řádu rozhodl, že přezkoumání tohoto rozhodnutí se nepovoluje.

Žalobce v podané žalobě dovozuje, že napadená rozhodnutí byla vydána v rozporu se zákonem, a domáhá se jejich zrušení. Městský soud v Praze však dospěl k závěru, že rozhodnutí Ministerstva financí, jejichž zrušení se žalobce domáhá, jsou z přezkoumání soudem vyloučena.

Dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d/ zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh je podle tohoto zákona nepřípustný.

Podle ustanovení § 65 odst. 1 s.ř.s. kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak. S ohledem na použitou legislativní zkratku lze dovodit, že za rozhodnutí ve smyslu citovaného zákonného ustanovení lze považovat pouze takové úkony správního orgánu, jimiž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti. Ustanovení § 70 písm. a/ s.ř.s. stanoví, že ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu, jež nejsou rozhodnutími; na tom nic nemění skutečnost, že z formálního hlediska rozhodnutími nepochybně jsou, pouze však nejsou takovými rozhodnutími, která zakládají žalobní legitimaci podle ustanovení § 65 odst. 1 s.ř.s. Právě takovými úkony jsou rozhodnutí žalovaného, jejichž přezkumu se žalobce domáhá. Žalobce totiž napadenými rozhodnutími nemohl být zkrácen na svých právech, protože se jimi o žádných jeho právech nerozhodovalo.

Procesním předpisem, který upravuje řízení ve věcech daní a poplatků, je daňový řád. Ten upravuje možnost podat proti rozhodnutí správce daně řádné opravné prostředky (část čtvrtá, ustanovení § 48 a násl.) a tzv. „mimořádné opravné prostředky“ (část pátá, ustanovení § 54 a násl.), mezi něž zákon zařadil i „přezkoumávání daňových rozhodnutí“ podle ustanovení § 55b/. Užití správního řádu (zákon č. 71/1967 Sb.) tu nemá místa; daňový řád je právním předpisem zcela autonomním.

V řízení o přezkoumávání daňových rozhodnutí (ustanovení § 55b/ daňového řádu) může být vadné pravomocné rozhodnutí zrušeno, nahrazeno jiným nebo změněno, a to na základě žádosti daňového subjektu nebo z vlastního podnětu kteréhokoli správce daně. Rozhodnutí o tom, zda přezkoumání bude povoleno nebo nařízeno, vydává vždy instančně vyšší správce daně. Proti takovému rozhodnutí není přípustný opravný prostředek. Je-li přezkoumání povoleno nebo nařízeno, má to odkladný účinek vůči rozhodnutí přezkoumávanému. Po povolení nebo nařízení provádí nové řízení správce daně, který rozhodl v posledním stupni; je vázán právním názorem toho, kdo přezkoumání povolil nebo nařídil; proti novému rozhodnutí ve věci se lze odvolat.

Z toho, co bylo právě uvedeno, je patrno, že řízení se tu rozpadá do dvou fází: v prvé se rozhoduje (na vyšším stupni soustavy finančních orgánů) o tom, zda přezkoumání vůbec bude povoleno či nařízeno; ve druhé fázi, a to jen tam, kde přezkoumání vůbec je povoleno či nařízeno a řízení tedy znovu „otevřeno“, o tom, zda původní, přezkoumávané rozhodnutí bude změněno či zrušeno (a to u orgánu, který původně rozhodl v posledním stupni).

Je zřejmé, že shledá-li orgán, který má rozhodnout o povolení nebo nařízení přezkumu, že pro přezkoumání nejsou důvody, žádost zamítne (popř. formulačně jinak, věcně však stejně, přezkoumání nepovolí). Vydání procesního, formálního rozhodnutí o nepovolení přezkoumání však nic nemění na charakteru řízení podle ustanovení § 55b/ daňového řádu, který vyplývá ze zákona: jde tu o mimořádný procesní prostředek dozorčího práva, nikoli o skutečný opravný prostředek, jehož pojmovým znakem je založení právního nároku žadatele na meritorní projednání.

Proto jen v případě, že vůbec bylo řízení nově otevřeno, přichází v úvahu další rozhodnutí, jímž se buď „rozhodnutí potvrzuje“ tam, kde se v přezkumném řízení nezákonnost neshledala, nebo se zruší, nahradí jiným či změní, byly-li tu právní vady nebo nedostatky skutkových zjištění. Jen takové další rozhodnutí, zasáhne-li do subjektivních oprávnění a povinností žalobce, je rozhodnutím ve smyslu legislativní zkratky uvedené v ustanovení § 65 odst. 1 s.ř.s., a je po vyčerpání opravných prostředků ve správním řízení přezkoumatelné soudem ve správním soudnictví.

Tyto závěry jsou plně v souladu s konstantní judikaturou Nejvyššího správního soudu vztahující se k dané problematice (viz např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22.5.2003, č.j.: 7 A 45/2002 – 50 nebo rozsudek téhož soudu ze dne 19.2.2006 č.j. 1 Afs 56/2004 – 114).

Napadená rozhodnutí, kterými žalovaný nevyhověl žádostem žalobce a nepovolil přezkoumání rozhodnutí Finančního ředitelství v Praze, nezasáhla do subjektivních hmotněprávních oprávnění a povinností žalobce. Těmito rozhodnutími pouze žalovaný vyjádřil, že mimořádné procesní prostředky dozorčího práva se v tomto případě nepoužijí, a že původní pravomocná rozhodnutí finančního ředitelství se nijak nemění.

Z výše uvedeného je zřejmé, že žalobci v posuzované věci chybí legitimace k žalobě ve správním soudnictví, protože výroky napadených rozhodnutí nebylo zasaženo žádné jeho subjektivní právo. Soud proto žalobu za použití ust. § 46 odst. 1 písm. d/ s.ř.s. jako nepřípustnou odmítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s.ř.s. neboť žaloba byla odmítnuta a soudem nebyly shledány důvody pro přiznání náhrady nákladů řízení žalobci podle věty druhé téhož zákonného ustanovení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost za podmínek
uvedených v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě do dvou
týdnů po doručení tohoto usnesení. Kasační stížnost se podává
u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu
správnímu soudu.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen
advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo
člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské
právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno
pro výkon advokacie.

V Praze dne 3. ledna 2011

JUDr. Naděžda Řeháková v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Koláček