8 Af 5/2012 - 120Usnesení MSPH ze dne 17.03.2017

8 Af 5/2012-120

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: EUROPLASMA s.r.o., IČ: 284 93 591, se sídlem Praha 4, Roztylská 2321/19, v řízení zastoupeného společností Rödl & Partner Tax, s.r.o., IČ: 61246115, se sídlem Praha 1, Platnéřská 191/2, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 31, v řízení o žalobě proti rozhodnutí Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu ze dne 20. 12. 2011, č. j. 15812/11-1300-106187,

Takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 10.922 Kč, k rukám zástupce Rödl & Partner Tax, s.r.o., do 30 dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalobci se po právní moci tohoto usnesení vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 1.000 Kč z účtu Městského soudu v Praze.

IV. Žalobci se ukládá, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení sdělil Městskému soudu v Praze číslo svého bankovního účtu.

Odůvodnění:

Žalobce se podáním žaloby dne 13. 2. 2012 domáhal u Městského soudu v Praze rozhodnutí Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu ze dne 20. 12. 2011, č. j. 15812/11 1300-106187, kterým byl změněn platební výměr na daň z přidané hodnoty č. j. 229040/11/11511108926, vydaný Finančním úřadem Praha – Jižní Město dne 30. 8. 2011,

takto:

„Oddíl II. ostatní plnění a plnění s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně v ř. 20 dodání zboží do jiného členského stát se částka 6,523.870 Kč mění na částku: 0 Kč.“

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 22. 3. 2012 navrhl, aby soud žalobu zamítnul s tím, že posouzení potřebnosti položení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie ponechává na uvážení soudu a k její formulaci nemá připomínky.

V identické věci rozhodnul Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 28. srpna 2014, čj. 11 Af 70/2011-108, tak, že žalobu zamítnul s tím, že předmětem sporu mezi žalobcem a žalovaným je posouzení, zda se v případě dodání aferetické plazmy určené pro frakcionaci (tedy krevní plazmy pro průmyslovou výrobu léčiv) jedná o zdanitelné plnění (§ 2 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty ve znění účinném ke dni 31. 12. 2008) nebo o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně (§ 58 odst. 1 a 2 zákona o DPH). Podle naposledy citovaného ustanovení, které je transpozicí čl. 132 odst. 1 písm. d) směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, je od daně osvobozeno mj. dodání lidské krve a jejích složek, lidských orgánů, tkání a mateřského mléka.

Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 23. listopadu 2016, čj. 3 Afs 200/2014-79, zrušil jak rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. srpna 2014, čj. 11 Af 70/2011-108, tak i rozhodnutí Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu ze dne 22. 8. 2011, č. j. 10271/11 1300-106187, a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Poté žalovaný správní orgán dne 14. 12. 2016 sdělil Městskému soudu v Praze, že má záměr upokojit žalobce postupem podle § 124 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Soud usnesením ze dne 23. ledna 2017 stanovil lhůtu do 28. 2. 2017. žalovaný poté ve stanovené lhůtě rozhodnutím ze dne 24. 2. 2017, č. j. 9317/17/5300-21442-711359, zrušil celkem pět rozhodnutí o odvolání z roku 2011, mj. i rozhodnutí Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu ze dne 20. 12. 2011, č. j. 15812/11-1300-106187

K výzvě soudu ze dne 7. 3. 2017 sdělil žalobce, že byl postupem žalovaného uspokojen a soudní řízení může být ve smyslu § 62 odst. 4 soudního řádu správního zastaveno.

Městský soud v Praze v inkriminované věci vyjádření žalobce ze dne 13. 3. 2017 postupoval podle § 62 odst. 4 soudního řádu správního, který stanoví, že soud řízení usnesením zastaví, sdělí-li navrhovatel, že je uspokojen, a proto řízení zastavil.

Podle § 60 odst. 3 soudního řádu správního žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Vzal-li však navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení soud opřel o ust. § 60 odst. 3 poslední věta soudního řádu správního, když řízení bylo zastaveno pro uspokojení navrhovatele. Výši náhrady potom určil podle vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), a to tak, že 1.000 Kč činily náklady na uhrazení soudního poplatku, dále náklady právního zastoupení za dva úkony právní pomoci podle § 9 odst. 3 á 2.100 Kč, tj. převzetí a příprava zastoupení, sepis žaloby, dále potom jeden úkon podle nové právní úpravy od 1. 1. 2013, tj. vyjádření k výzvě soudu á 3.100 Kč, a 3x režijní paušál á 300 Kč, tedy celkem 10.922 , včetně DPH ve výši 21%.

Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Obdobně vrátí soud poplatníkovi přeplatek na poplatku (odpovídající část poplatku) vzniklý podle § 6a odst. 3, bylo-li řízení zastaveno jen zčásti. Byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek.

Vzhledem k tomu, že v inkriminované věci bylo řízení o žalobě před prvním jednáním zastaveno, postupoval Městský soud v Praze podle citovaného ustanovení a rozhodl o částečném vrácení zaplaceného soudního poplatku a současně uložil žalobci, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení sdělil Městskému soudu v Praze číslo svého bankovního účtu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 17. března 2017

JUDr. Slavomír Novák, v.r.

předseda senátu