8 Af 13/2014 - 83Usnesení MSPH ze dne 07.03.2017

Číslo jednací: 8Af 13/2014 - 83-85

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: SYNOT TIP, a.s., IČ: 263 01 091, se sídlem Uherské Hradiště, Jaktáře 1475, zastoupen JUDr. Barborou Šnáblovou, LL. M., advokátkou v Praze 1, Šítkova 233/1, proti žalovanému: Ministerstvo financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, v řízení o žalobě proti rozhodnutí ministra financí ze dne 15. 1. 2014, č. j. MF-83189/2013/34-RK,

Takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalobci se po právní moci tohoto usnesení vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000 Kč z účtu Městského soudu v Praze. IV. Žalobci se ukládá, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení sdělil Městskému soudu v Praze číslo svého bankovního účtu.

Odůvodnění:

Žalobce se podáním žaloby dne 21. 3. 2014 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí ministra financí ze dne 15. 1. 2014, č. j. MF-83189/2013/34-RK, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 7. 8. 2013, č. j. MF-58764/2013/34, kterým byla zrušena rozhodnutí

- č. j. 34/48205/2009 ze dne 17. 6. 2009, a to v části týkající se povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry podle § 50 odst. 3 loterního zákona prostřednictvím Centrálního loterního systému INTERAKTIVNÍ LOTERNÍ SYSTÉM, model IVT SYNOT, výrobní č. 30276, na adrese Brno – Nový Lískovec, Kluchova 12;

- č. j. 34/10744/2009 ze dne 18. 2. 2009, a to v části týkající se povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry podle § 50 odst. 3 loterního zákona prostřednictvím Centrálního loterního systému INTERAKTIVNÍ LOTERNÍ SYSTÉM, model INTERAKTIVNÍ LOTERNÍ SYSTÉM, výrobní č. 16342, na adrese Brno – Nový Lískovec, Kluchova 12;

- č. j. 34/43885/2008 ze dne 4. 6. 2008, a to v části týkající se povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry podle § 50 odst. 3 loterního zákona prostřednictvím Centrálního loterního systému, výrobní č. 4211, 4212, na adrese Brno – Nový Lískovec, Kluchova 12.

Vzhledem k tomu, že žalobce současně s podáním žaloby nesplnil svou poplatkovou povinnost, vyzval jej soud dne 31. března 2014 k zaplacení soudního poplatku za podanou žalobu, který činí podle položky 18 bod 2 písm. a) Sazebníku soudních poplatků 3.000 Kč, a za návrh na odkladný účinek žaloby, který činí 1.000 Kč (položka 20 Sazebníku). Současně žalobce upozornil, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení před tímto soudem zastaveno.

Výzva byla doručena zástupkyni žalobce dne 1. 4. 2014 a soudní poplatek byl zaplacen dne 10. 4. 2014.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 30. 4. 2014 navrhl, aby soud žalobu zamítnul s tím, že Statutární město Brno přijalo s účinností od 12. 4. 2014 obecně závaznou v\hlášku č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku, jež zakazuje provozování loterií a jiných podobných her na celém území městské části Statutárního města Brno – Nový Lískovec, kam spadají adresy dotčených provozoven.

Takto podanou žalobu ze dne 21. 3. 2014 vzal žalobce svým podáním ze dne 2. 3. 2017 v celém rozsahu zpět s tím, že žádá vrácení příslušné části zaplaceného soudního poplatku.

Městský soud v Praze v daném případě žádosti žalobce ze dne 2. 3. 2017 postupoval podle ust. § 47 písm. a) soudního řádu správního, který stanoví, že soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, a proto soud řízení v této věci zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 3 věta první soudního řádu správního, podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Obdobně vrátí soud poplatníkovi přeplatek na poplatku (odpovídající část poplatku) vzniklý podle § 6a odst. 3, bylo-li řízení zastaveno jen zčásti. Byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek.

Vzhledem k tomu, že v inkriminované věci bylo řízení o žalobě před prvním jednáním zastaveno, postupoval Městský soud v Praze podle citovaného ustanovení a rozhodl o částečném vrácení zaplaceného soudního poplatku a současně uložil žalobci, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení sdělil Městskému soudu v Praze číslo svého bankovního účtu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 7. března 2017

JUDr. Slavomír Novák, v.r.

předseda senátu