8 A 14/2014 - 25Rozsudek MSPH ze dne 13.08.2014


Číslo jednací: 8A 14/2014 - 25-27

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: V. Ch. B., státní příslušnost Vietnam, zastoupen Mgr. Štěpánem Svátkem, advokátem v Praze 4, Na Pankráci 820/45, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Praha 7, Nad štolou 3, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu,

takto:

I. Žalovaný je povinen ve lhůtě třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku vydat rozhodnutí ve věci žádosti žalobce ze dne 13. 12. 2012 o povolení k trvalému pobytu na území České republiky.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 8.800 Kč k rukám zástupce Mgr. Štěpána Svátka, advokáta, a to do třiceti dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se včas podanou žalobou dne 20. 1. 2014 domáhal ochrany před nečinností správního orgánu a žádal, aby soud uložil žalovanému Ministerstvu vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, povinnost, aby ve věci jeho žádosti ze dne 13. 12. 2012 o povolení k trvalému pobytu na území České republiky vydal bezodkladně rozhodnutí.

Své tvrzení žalobce doložil opatřením proti nečinnosti vydaným Komisí pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců dne 12. 12. 2013, č. j. MV-148565-3/SO-2013, jímž bylo žalovanému přikázáno, aby do třiceti dnů od doručení tohoto opatření proti nečinnosti vydal rozhodnutí ve věci žádosti o povolení k trvalému pobytu na území České republiky pana V. Ch. B., č. j. OAM-28558/TP-2012.

Vzhledem k tomu, že žalobce současně s podáním žaloby nesplnil svou poplatkovou povinnost, vyzval jej soud dne 30. ledna 2014 k zaplacení soudního poplatku za žalobu, který činí podle položky 18 bod 2 písm. d) Sazebníku soudních poplatků 2.000 Kč, a současně žalobce upozornil, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení před tímto soudem zastaveno.

Výzva byla doručena zástupci žalobce datovou schránkou dne 3. 2. 2014 a soudní poplatek byl zaplacen dne 6. 2. 2014.

Z vyjádření žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 26. 3. 2014 zjistil Městský soud v Praze, že žalobce dne 13. 12. 2012 podal žádost o povolení k trvalému pobytu na území České republiky, a že poslední úkon ze dne 18. 3. 2014 byl naplánován na den 28. 5. 2014, a to výslech žalobce, o čemž byl informován i jeho právní zástupce. Žalovaný tvrdil, že není nečinný a navrhoval žalobu zamítnout.

Městský soud v Praze ve věci rozhodl bez jednání, neboť k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního žalobce i žalovaný s takovým postupem souhlasili.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Městský soud v Praze rozhodoval podle ustanovení § 81 odst. 1 soudního řádu správního na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Podle § 79 odst. 1 soudního řádu správního ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. To neplatí, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního orgánu fikci, že bylo vydáno rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný právní důsledek.

Pro posouzení, zda byl žalovaný správní orgán nečinný, soud zjišťoval, jaké úkony žalovaný činil v průběhu správního řízení po žádosti ze dne 13.12.2012 o povolení k trvalému pobytu na území České republiky a zjistil, že opatření proti nečinnosti vydaným Komisí pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců ze dne 12.12.2013 mu bylo doručeno dne 16.12.2013. teprve dne 18.3.2014 žalovaný předvolal žalobce k výslechu na den 28.5.2014. Jiné úkony od doručení tohoto opatření proti nečinnosti vydal rozhodnutí ve věci žádosti o povolení k trvalému pobytu na území České republiky pana V. Ch. B., č. j. OAM-28558/TP-2012, neučinil, ač mu bylo přikázáno do třiceti dnů od doručení tohoto opatření proti nečinnosti vydat rozhodnutí.

Městský soud v Praze v inkriminované věci dospěl k závěru, že žalovaný je nečinný již od 16. 1. 2014 a nečinným žalovaný zůstal i po podání žaloby.

Jelikož žalovaný byl a dosud je ve věci nečinný, uložil mu Městský soud v Praze v souladu s § 81 odst. 2 soudního řádu správního, aby ve stanovené lhůtě v inkriminované věci vydal rozhodnutí.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 1 soudního řádu správního, když žalobce měl ve věci plný úspěch. Výši náhrady potom určil podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), a to tak, že 2.000 Kč činily náklady na uhrazení soudního poplatku z podané žaloby, dále potom náklady právního zastoupení za dva úkony právní pomoci podle § 9 odst. 3 á 3.100 Kč, tj. převzetí a příprava zastoupení a podání žaloby, a 2x režijní paušál podle § 13 odst. 3 á 300 Kč, tedy celkem 8.800 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 13. srpna 2014

JUDr. Slavomír Novák,v.r.

předseda senátu

za správnost vyhotovení: Simona Štěpinová