6 A 291/2011 - 71Rozsudek MSPH ze dne 18.09.2012

Žalovaná pochybila, jestliže v napadeném rozhodnutí vyslovila názor, že při změně označení programu nelze uvažovat o účastenství neúspěšných žadatelů z licenčního řízení, v němž žadatel AZ Rádio s.r.o. získal licenci. Toto nesprávné právní hodnocení však nemusí být dle názoru soudu v daném případě důvodem ke zrušení napadeného rozhodnutí, neboť žalovaná fakticky s neúspěšnými žadateli z licenčního řízení jako s účastníky tohoto řízení o souhlas se změnou názvu jednala a s jejich připomínkami se vypořádala v odůvodnění napadeného rozhodnutí. Žalobce tedy nebyl postupem žalované nijak zkrácen na svých právech vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a vznést případné námitky proti udělení požadovaného souhlasu. Tohoto práva také využil a s jeho námitkami se žalovaná vypořádala.

6A 291/2011 - 71

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudců JUDr. Dany Černé a Mgr. Jiřího Lifky vprávní věci žalobce: Rádio Pálava s.r.o., Hodonín, Brněnská 3163/38, IČ: 26230780, zastoupen Mgr. Ing. Janem Vavřinou, advokátem se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1046/24, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Praha 2, Škrétova 44/6, za účasti zúčastněných osob: 1) AZ Rádio, s.r.o., Praha 1, Mezibranská 1579/4, IČ: 25325418, zastoupen JUDr. Olgou Erhartovou, advokátkou se sídlem Praha 2, Nad Petruskou 1, 2) NONSTOP s.r.o., Brno, M. Hübnerové 12, IČ: 49447530, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 23.8.2011 sp.zn.:010/1372/CUN/AZR, č.j.: CUN/2677/2011

takto:

I. Žaloba se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení .

Odůvodnění:

Žalobce podal u Městského soudu v Praze žalobu, kterou se domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 23.8.2011 sp.zn.: 2010/1372/CUN/AZR, č.j.: CUN/2677/2011, kterým žalovaná udělila provozovateli AZ Rádio s.r.o. souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k vysílání rozhlasového programu prostřednictvím vysílačů programů AZ Rádio (licence Ru 116/04 ze dne 15.července 2004) podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně označení názvu programu ze stávajícího na nový název MAGIC BRNO.

Žalobce uvedl, že souhlas se změnou názvu žalovaná udělila již rozhodnutím ze dne 15.2.2011 sp.zn. 2010/1372/CUN/AZR, č.j. CUN/725/2011. Toto rozhodnutí však bylo zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 19.7.2011 č.j. 3A 53/2011-75. O kasační stížnosti proti tomuto rozsudku nebylo v době vydání napadeného rozhodnutí rozhodnuto. Sama skutečnost, že změna v označení názvu programu vyžaduje předchozí souhlas Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), znamená, že název programu je významný jako jeden z určujících prvků charakteru programu. O předchozí souhlas je provozovatel povinen požádat pouze u změn významných skutečností uvedených v žádosti o licenci taxativně vyjmenovaných v § 21 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.). Z tohoto důvodu má žalobce za to, že je lichý argument žalované uvedený v napadeném rozhodnutí, že název programu není jedním z určujících prvků charakteru programu.

Žalobce namítl, že žalovaná udělila souhlas se změnou licenčních podmínek, tj. se změnou názvu programu, a to i přesto, že by tato změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Tento postup je v rozporu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. Rádio vysílající pod obdobným programovým názvem již existuje. Jde o Hitrádio Magic, jehož provozovatelem je společnost Media Bohemia a.s. Udělení licence provozovateli rozhlasového vysílání s programovým názvem rádia MAGIC BRNO, když název programu představuje jeden ze základních prvků identifikujících rádio, by zcela nepochybně vedlo k matení posluchačů, inzerentů a dalších obchodních partnerů. Skutečnost, že cílem změny názvu programu je zmást posluchače a inzerenty a vyvolat u nich spojitost mezi Hitrádiem Magic a rádiem MAGIC BRNO a jejich vzájemnou zaměnitelnost, potvrzují také internetové stránky obou rádií. Rada jako odborný orgán si musí být této skutečnosti vědoma a neměla změnu názvu programu povolit. Klíčovým v tomto případě je označení „Magic“. V případě, že by se společnost AZ Rádio ucházela o udělení licence s názvem programu, který by byl totožný či obdobný názvem programu již používanému jinou rozhlasovou stanicí, nemohla by být licence společnosti AZ Rádio udělena.

Žalobci byla napadeným rozhodnutím způsobena újma na jeho právech, neboť změna názvu programu, se kterou žalovaná vyslovila v rozporu s § 21 zákona č. 231/2001 Sb. souhlas, je takovou změnou skutečností uvedených v žádosti o udělení licence, která by v jakémkoli řízení o udělení licence k rozhlasovému vysílání vedla k neudělení licence společnosti AZ Rádio a v licenčním řízení by vedla dle zdůvodnění výsledků tohoto řízení uvedeného v rozhodnutí o udělení licence k udělení licence právě žalobci.

Žalobce v závěru žaloby pak namítl, že rozhodnutí o změně licence je nezákonné, neboť žalovaná nebyla oprávněna za současného procesního stavu rozhodnutí o změně licence vydat. Napadeným rozhodnutím žalovaná na základě stejné žádosti přiznala právo již podruhé.

Žalovaná ve vyjádření k žalobě uvedla, že napadeným rozhodnutím rozhodovala o žádosti provozovatele – společnost AZ Rádio – ze dne 9.11.2010 o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně označení názvu programu na MAGIC BRNO. Rada se obrátila na Úřad průmyslového vlastnictví v souvislosti s existencí názvů dvou programů, a to MAGIC BRNO a Hitradio Magic. Úřad průmyslového vlastnictví na tento dotaz sdělil, že případné spory o ochranné známce rozhoduje soud a že úřad není oprávněn možné zaměnitelnosti označení, shodnosti nebo podobnosti výrobků vydávat závazná stanoviska. V daném případě žalovaná neměla důvod pro neudělení souhlasu proto, že požadovaná změna by vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Název programu netvoří podstatný parametr pro charakter licence, nejde o licenční podmínku dotýkající se obsahu vysílání. Takové změny probíhají podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.

231/2001 Sb. Veřejné slyšení dle § 16 odst. 2 téhož zákona slouží k projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované jednotlivými účastníky licenčního řízení, nikoli názvu programu.

Pokud se jedná o zaměnitelnost názvů MAGIC Brno a Hitrádio Magic, k této otázce žalovaná uvedla, že žalobce přistupuje k řízení, jako by chtěl hájit práva třetích osob, což mu v daném případě nepřísluší. Na rozhlasovém trhu existují programy s podobnými názvy, nejedná se o žádnou novou situaci. V daném případě jde o majetkově propojenou skupinu. Žalovaná odmítla argumentaci žalobce dovozovanou z internetových stránek, resp. vysílání internetových rádií, neboť vysílání rozhlasových programů na internetu nespadá do pravomoci žalované. Podle názoru žalované při změně názvu nejde o změnu podstatných parametrů programu. Přesto s žalobcem bylo v řízení jednáno jako s účastníkem řízení. Pokud se jedná o argument, že Rada nebyla oprávněna napadené rozhodnutí vydat, když nebylo skončeno řízení o kasační stížnosti, k tomu Rada odkázala na rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 24.4.2007 č.j. 2Ans 3/2006-49, který řešil obdobnou situaci a vydání takového rozhodnutí nebylo hodnoceno jako nezákonné.

Při jednání zástupce žalobce s odkazem na důvody vymezené v žalobě zdůraznil, že v napadeném rozhodnutí je nesprávně uvedeno, že v daném případě nejsou ostatní uchazeči o předmětnou licenci v postavení účastníků řízení. Z hlediska možného zmatení zadavatelů reklam zástupce žalobce uvedl, že Rada nevzala v potaz reklamu národních klientů, kde může dojít vzhledem k podobnosti názvů k záměně a tedy i k poškození ostatních provozovatelů vysílání. Žalobce je přesvědčen, že v licenčním řízení by nebyl vybrán uchazeč, který by při různé programové specifikaci měl název podobný s jiným provozovatelem s jinou programovou specifikací. Napadené rozhodnutí je v podstatě obcházením zákona. Změna názvu na MAGIC BRNO umožňuje zařazení předmětného rádia do sítě hitrádií, která však vysílají jinou hudbu. Tyto skutečnosti měla Rada zvážit při úvaze, zda lze souhlasit se změnou názvu či nikoliv. Rada měla přihlédnout k tomu, zda je ze strany provozovatele dodržována programová specifikace a zda umožnění změny názvu neznamená, že dochází i ke změně programové skladby. Z důvodů uvedených v žalobě navrhl zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalované k dalšímu řízení.

Zástupce žalované při jednání zdůraznil, že pro udělení licence je rozhodný obsah programu, nikoli název programu. Připustil, že Rada v daném případě ještě nebyla seznámena s názorem Nejvyššího správního soudu na okruh účastníků v tomto řízení, ale na druhou stranu byli původní neúspěšní uchazeči o licenci vyzváni, aby uplatnili své námitky a svá vyjádření, se kterými se napadené rozhodnutí vypořádává. Možná záměna při zadávání reklamy mezi rádiem MAGIC BRNO a rádiem Hitrádio Magic se nejeví jako reálná, neboť i v Radioprojektu jsou tato rádia hodnocena odlišně. Změna názvu nemůže vést k zařazení do sítě jiného provozovatele. Pokud by ze strany provozovatele nebyla dodržována programová specifikace, potom by mohlo být zahájeno řízení o dalších opatřeních, ale jedná se o řízení odlišná. V řízení o vydání souhlasu se změnou názvu Rada není příslušná k tomu, aby předjímala, že změna názvu povede ke změně programové specifikace. Je třeba rozlišovat mezi programovou specifikací, tj. zaměřením rádia, a programovou skladbou, tedy dramaturgií vysílání. Názor žalobce, že v daném případě by licence nebyla společnosti AZ Rádio s.r.o. udělena, pokud by žádala o licenci s názvem MAGIC BRNO, není na místě. Hodnocení názvu v rámci licenčního řízení přichází v úvahu tehdy, jestliže se některý z provozovatelů s podobným názvem proti navrhovanému názvu ohradí. Taková skutečnost však nenastala. Žalovaná má za to, že žaloba nebyla podána důvodně, a proto by měla být soudem zamítnuta.

Zástupkyně zúčastněné osoby – společnosti AZ Rádio s.r.o. uvedla, že společnost dodržuje licenční podmínky a že změna názvu nemůže znamenat změnu charakteru vysílání. Rádio MAGIC BRNO vysílá v brněnském kraji na rozdíl od Hitrádia Magic, které vysílá ve východních Čechách. K matení z hlediska inzerentů či posluchačů tak dojít ani nemůže.

Jednatel společnosti NONSTOP s.r.o., která rovněž vystupovala v řízení jako zúčastněná osoba, zdůraznil, že v daném případě měla Rada brát v úvahu licenci vydanou v roce 2004 a zde uvedenou programovou specifikaci, kdy název je její součástí a spočívá ve stoprocentním převzetí vysílání rádia BONTON Zlín. Pokud došlo ke změnám této licence, tak se to muselo stát pochybením a nesprávným rozhodnutím, ke kterému v podstatě dle názoru zúčastněné osoby nelze přihlédnout.

Ze správního spisu, který byl soudu předložen, vyplývá, že společnost AZ Rádio s.r.o. jako provozovatel rádia s názvem AZ Rádio původně žádala o změnu licenčních podmínek a změnu označení názvu programu. S požadovaným Rada vyslovila souhlas svým rozhodnutím ze dne 16.března 2010 č.j. CUN/1177/2010. Toto rozhodnutí bylo následně zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 11.1.2011 č.j. 8A 126/2010-82.

V době probíhajícího soudního řízení o přezkoumání rozhodnutí o původní žádosti podala společnost AZ Rádio s.r.o. novou žádost o udělení souhlasu se změnou skutečnosti uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. na nový název

programu MAGIC BRNO. Ve spise je dále založeno sdělení Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 19.1.2011, ve kterém je uvedeno, že označení Hitrádio Magic je chráněno kombinovanou ochrannou známkou č. 304531. Ve vztahu k nezaregistrovanému označení „MAGIC BRNO“ Úřad uvedl, že není oprávněn k vydání závazného stanoviska k otázce zaměnitelnosti označení nebo shodnosti či podobnosti výrobků nebo služeb s výrobky nebo službami chráněnými ochrannou známkou. Spory o porušování práv rozhoduje příslušný soud.

Dne 28.2.2011 vydala Rada rozhodnutí sp.zn.: 2010/1372/CUN/AZR, zn.: CUN/725/2011, kterým udělila souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu AZ Rádio podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně názvu označení programu ze stávajícího na nový název MAGIC RNO. Vzhledem k tomu, že účastníkovi bylo vyhověno v plném rozsahu, rozhodnutí neobsahovalo odůvodnění.

Toto rozhodnutí Rady bylo zrušeno rozsudkem Městského soudu vPraze ze dne 19.7.2011 č.j. 3A 53/2011-75 s tím, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné, neboť správní orgán se nezabýval úvahou týkající se možného okruhu účastníků správního řízení ve vztahu k navrhované změně označení programu. Odůvodnění rozhodnutí soud neshledal jako odpovídající zákonu. Proti tomuto rozsudku podala Rada kasační stížnost, současně byli vyzváni další možní účastníci řízení k vyjádření k žádosti provozovatele AZ Rádio s.r.o. K této žádosti se vyjádřily dvě společnosti, a to společnost NONSTOP s.r.o. a Rádio Pálava s.r.o. Poté vydala Rada napadené rozhodnutí, kterým udělila provozovateli AZ Rádio s.r.o. souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k vysílání rozhlasového programu prostřednictvím vysílačů programu AZ Rádio (licence Ru 116/04 ze dne 15.července 2004) podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně označení názvu programu ze stávajícího na nový název MAGIC BRNO.

V odůvodnění rozhodnutí Rada popsala dosavadní průběh řízení. Dále uvedla námitky vznesené společnostmi NONSTOP s.r.o. a Rádio Pálava s.r.o. První ze společností poukazovala na to, že se změněným názvem by nemohlo dojít k udělení licence společnosti AZ Rádio s.r.o., neboť tento název by mohl klamat inzerenty a mohlo by dojít ke zkreslení výsledků Radioprojektu. Programy MAGIC BRNO a Hitrádio Magic mají odlišné provozovatele. Společnost Rádio Pálava s.r.o. pak nesouhlasila s tím, aby žádosti bylo vyhověno s odkazem na skutečnost, že existuje program s podobným názvem. Společnost upozorňovala na identický vzhled webových stránek obou programů i přes odlišné hudební formáty. Vyslovila názor, že klíčovým je označení MAGIC, nikoli Hitrádio s možnou zaměnitelností programů. Při odlišném hudebním formátu, který byl klíčovým pro udělení licence, není možné mít název podobný k odlišnému programu s odlišným hudebním formátem.

Rada k odůvodnění svého rozhodnutí uvedla, že změna označení názvu programu nepatří mezi programové licenční podmínky, které tvoří charakter programu a pro které by bylo možné uvažovat o účastenství neúspěšných žadatelů z licenčního řízení, v němž žadatel AZ Rádio s.r.o. získal licenci. Takové změny probíhají podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. K judikatuře Nejvyššího správního soudu Rada uvedla, že rozsudky řešící okruh účastníků řízení se netýkají řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., zejména pokud nejde o spojení s jinými změnami podle jiných ustanovení § 21 téhož zákona. Rada vyslovila nesouhlas s názorem, že název programu je jedním z určujících prvků charakteru programu. Určujícím pro udělení licence je splnění kritérií podle § 17 odst. 1 písm. a), b), c), e) a g). Ani v jednom z těchto kritérií není určující název programu. Hodnotí se zejména obsahová stránka projektů. Pokud se týká rozporu napadeného rozhodnutí o změně licence s § 21 odst. 3, kdy další možní účastníci argumentují obdobným názvem jiného provozovatele (Media Bohemia a.s. a program Hitrádio Magic), Rada upozornila na skutečnost, že o možné zaměnitelnosti korespondovala s Úřadem průmyslového vlastnictví, z vyjádření Úřadu vyplývá, že za dané situace není důvod žádosti nevyhovět. Případné zkreslení výsledků v Radioprojektu lze vzhledem k odlišným územním rozsahům vysílání jednotlivých provozovatelů takřka vyloučit. Navíc i případná odchylka se nedotýká výsledků provozovatele NONSTOP s.r.o. Případné poškození jeho práv není ani na úrovni zprostředkované. Určující prvky pro charakter programu jsou ty prvky, které určují obsah vysílání, resp. základní programová specifikace. Z tohoto důvodu nelze název programu vyhodnocovat jako prvek určující charakter programu. Webové stránky jsou skutečně podobné co do grafického vzhledu i některých zpráv, avšak ty nespadají do zákonných kompetencí Rady. Webová rádia jsou přímo vyňata z regulace.

Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem Rada rozhodla o udělení souhlasu s požadovanou změnu. Podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. ostatně neměla jinou možnost, neboť souhlas se neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Neexistuje žádný důvod pro neudělení souhlasu s tím, že by požadovaná změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Toto je určeno k projednávání otázek týkajících se programové skladby.

Městský soud v Praze na základě žaloby v rozsahu žalobních bodů, kterým je vázán (§ 75 odst. 2 s.ř.s.), přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána důvodně . Při přezkoumání rozhodnutí soud vychází ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s.ř.s.).

Podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. provozovatel vysílání s licencí je povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou označení názvu programu uvedeného v žádosti o licenci:

V ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. je mino jiné stanoveno, že Rada souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e). Základní programovou specifikaci nelze měnit.

Pod pojmem kritéria je třeba rozumět skutečnosti významné pro rozhodování o žádostech o udělení licencí, které jsou vyjmenovány v § 17 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb..Vedle určitých ekonomických hledisek jsou to zejména otázky obsahu programu. Název programu jako konkrétní hledisko zmiňován není. Ze shora citovaného ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. vyplývá, že Rada souhlas neudělí , pokud by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Jestliže veřejné slyšení je určeno k projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované jednotlivými účastníky licenčního řízení. (§ 16 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.), je zřejmé, že název programu není třeba při veřejném slyšení projednávat a hodnotit jako případné kritérium při úvaze, kterému z uchazečů má být licence udělena. V případě žádosti o souhlas Rady se změnou názvu programu se tedy nemůže jednat o změnu, která by vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Žalovaná dle názoru soudu při rozhodování o žádosti provozovatele AZ Rádio s.r.o. o souhlas se změnou názvu programu oprávněně vycházela z ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., když požadovaný souhlas udělila.

Ze skutečnosti, že vedle programu MAGIC BRNO existuje jiný program s názvem Hitrádio Magic, nelze dle názoru soudu dovodit žalobcem tvrzené porušení jeho práv. Lze přisvědčit jeho názoru, že název programu je třeba považovat za významný prvek, jestliže k jeho změně zákon vyžaduje předchozí souhlas Rady, avšak žalobce nijak nedoložil své tvrzení, že by Rada společnosti AZ Rádio s.r.o. licenci neudělila, pokud by již v řízení o licenci mělo mít jí provozované rádio název MAGIC BRNO. V tomto ohledu se jedná o pouhou spekulaci, jakým způsobem by licenční řízení probíhalo a s jakým výsledkem. Název programu v daném případě dle názoru soudu nevypovídá nic o tom, jaká je jeho programová specifikace. Případné zaměnitelnosti a z toho vycházejících následků by se mohl dovolávat vlastník ochranné známky Hitrádio Magic, avšak jednalo by se o jiné řízení, kde by tento subjekt nevystupoval jako neúspěšný účastník licenčního řízení, ale z pozice vlastníka ochranné známky. Tyto otázky Radě nepřísluší vůbec posuzovat. Rovněž tak považuje soud za potřebné zdůraznit, že v tomto řízení není řešena otázka, zda společnost AZ Rádio s.r.o. plní své povinnosti provozovatele a dodržuje podmínky, za kterých jí byla licence udělena. Změna názvu sama o sobě neznamená změnu v obsahu vysílání.

Jak bylo již shora uvedeno, o žádosti o změnu názvu ze dne 9.11.2010 bylo původně rozhodnuto Radou dne 28.2.2011. Toto původní rozhodnutí bylo zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 19.7.2011 č.j. 3A 53/2011-75. Proti tomuto rozsudku podaly kasační stížnosti jednak žalovaná a jednak společnost AZ Rádio s.r.o. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 29.2.2012 č.j. 7 As 117/2011-130 byly obě kasační stížnosti zamítnuty. V tomto rozsudku Nejvyšší správní soud vyslovil názor, že i v řízení o souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. jsou vedle žadatele účastníky řízení i neúspěšní žadatelé z licenčního řízení, kteří jsou aktivně legitimováni k zpochybnění správní úvahy , na základě níž bylo rozhodnuto o změně označení názvu programu. Není tedy pochyb, že žalobci příslušelo v dané věci postavení účastníka řízení. Žalovaná pochybila, jestliže v napadeném rozhodnutí vyslovila názor, že při změně označení programu nelze uvažovat o účastenství neúspěšných žadatelů z licenčního řízení, v němž žadatel AZ Rádio s.r.o. získal licenci. Tento právní názor je v rozporu s právním názorem vysloveným ve shora uvedeném rozsudku Nejvyššího správního soudu, avšak toto nesprávné právní hodnocení nepředstavuje dle názoru soudu v daném případě důvod ke zrušení napadeného rozhodnutí, neboť žalovaná fakticky s neúspěšnými žadateli z licenčního řízení jako s účastníky tohoto řízení o souhlas se změnou názvu jednala a s jejich připomínkami se vypořádala v odůvodnění napadeného rozhodnutí. Žalobce tedy nebyl postupem žalované nijak zkrácen na svých právech vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a vznést případné námitky proti udělení požadovaného souhlasu. Tohoto práva také využil a s jeho námitkami se žalovaná vypořádala.

Z odůvodnění napadeného rozhodnutí je dle soudu dostatečně zřejmé, z jakých úvah Rada při udělování souhlasu vycházela .Jak bylo již shora uvedeno, Rada dospěla k závěru, že název programu nelze vyhodnocovat jako prvek určující charakter programu, neboť určující prvky pro charakter programu jsou ty prvky, které určují obsah vysílání, resp. základní programová specifikace. Žalovaná tedy dostatečně odůvodnila, proč předmětný souhlas udělila.

Vydání napadeného rozhodnutí před vydáním rozsudku o kasační stížnosti není možné považovat za porušení zákona a za nepřípustné rozhodování o téže žádosti. Zrušení původního rozhodnutí žalované rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 3A 53/2011-75 přivodilo stav, jako by o žádosti rozhodnuto nebylo. Podání kasační stížnosti na tomto stavu nic nezměnilo, a proto žalovaná mohla vydat rozhodnutí znovu, aniž by vyčkala rozhodnutí o kasačních stížnostech. Nejednalo se o porušení § 48 odst. 2 správního řádu, neboť původní udělení souhlasu z důvodu zrušení rozsudkem soudu ve správním soudnictví nelze považovat za takové rozhodnutí o žádosti ze dne 9.11.2010, které by představovalo překážku řízení, pro níž by nebylo možné znovu rozhodnout.

Pokud se jedná o vyjádření společnosti NONSTOP s.r.o., k tomu je třeba uvést, že případná možnost záměny pro podobnost názvů nemůže být důvodem pro závěr, že dochází k poškozování této společnosti a dalších provozovatelů při vyhodnocování poslechovosti a při zadávání reklam. Jedná se o dvě různá rádia, která jsou vyhodnocována samostatně. Pokud při jednání jednatel této společnosti poukazoval na to, že dojde-li od roku 2004 ke změnám licence, muselo se tak stát nesprávným rozhodnutím, jedná se o tvrzení nekonkrétní, a proto se k němu soud nemůže ani vyjádřit.

Ze všech shora uvedených důvodů dospěl soud k závěru, že žaloba nebyla podána důvodně, a proto ji podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s.ř.s., když žalobce ve věci úspěch neměl a žalované náklady řízení nevznikly. O nákladech zúčastněných osob soud nerozhodoval, neboť jim neuložil žádnou povinnost (§ 60 odst. 5 s.ř.s.).

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno.

O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení

rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k

podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel

napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle

zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního

soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 18. září 2012
JUDr. Karla Cháberová, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Marcela Brabcová