5 A 2/2011 - 66Rozsudek MSPH ze dne 07.06.2013


Číslo jednací: 5A 2/2011 - 66

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Pechové a soudců Mgr. Aleny Krýlové a Mgr. Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně: V.F., zast. Mgr. Luďkem Šikolou, advokátem se sídlem Dvořákova 13, Brno, proti žalovanému: Úřad městské části Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 – Modřany, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou dne 5.1.2011 domáhala toho, aby soud žalovanému uložil povinnost vydat rozhodnutí v řízeních ve věcech odstranění staveb č.j. VYST/5294/A/2005/Vol-Šn a č.j. VYST/5294/B/2005/Vol-Šn. V podané žalobě uvedla, že je vlastníkem rodinného domu č.p. 208 v k.ú. Libuš, nemovitost žalobkyně sousedí s pozemkem parc. č. 175/5, na němž je umístěna stavba rodinného domu č.p. 479 (RD) a pozemkem parc. č. a 175/6, na němž je umístěna doplňková stavba. Tyto dvě nemovitosti jsou předmětem řízení o odstranění stavby. Řízení započalo již dne 9.3.2005. Žalobkyně uvedla, že ve věci bylo vedeno řízení ve věci povolení výjimek z odstupových vzdáleností, přičemž bylo následně vyloučeno k samostatnému projednání; toto rozhodnutí nabylo právní moci. Řízení ve věci odstranění staveb ukončeno nebylo, naopak došlo k rozdělení na dvě samostatná řízení č.j. VYST/5294/A/2005/Vol-Šn (odstranění RD) a č.j. VYST/5294/B/2005/Vol-Šn (odstranění doplňkové stavby). Důvodem pro rozdělení na dvě samotná řízení byla změna vlastnických vztahů, kdy u jedné ze staveb bylo převedeno vlastnické právo na jiný subjekt. V obou řízeních došlo k vydání rozhodnutí v roce 2009, obě rozhodnutí však byla odvolacím orgánem zrušena v roce 2010. Žalobkyně poukazuje na uplynutí zákonných lhůt pro vydání rozhodnutí a na marně uplatněné opatření proti nečinnosti a navrhuje, aby soud uložil žalovanému vydat rozhodnutí v obou správních řízeních.

Žalovaný ve vyjádření k podané žalobě popsal průběh řízení, zpřesnil některá tvrzení žalobkyně a vyjmenoval kroky, které v řízeních činí. Žalobkyně v replice k vyjádření žalovaného uvedla, že se žalovaný ve svém vyjádření nijak nezaobíral podstatou sporu, tj. skutečností, že ve věci v zákonné lhůtě nebyla vydána rozhodnutí; detaily vedených řízení považuje žalobkyně za irelevantní. Uvedla, že pakliže není účastník v opakovaně prodlužovaných lhůtách schopen doplnit podklady rozhodnutí, je povinností žalovaného nařídit odstranění stavby. V dalším přípise pak žalobkyně uvedla, že vzhledem k tomu, že došlo k odstoupení od smlouvy a obě stavby mají nadále opět totožného vlastníka, obě řízení byla spojena a nadále jsou vedena pod č.j. VYST/5294/2005/Vol-Šn. V tomto řízení bylo žalovaným vydáno rozhodnutí dne 2.6.2011 (byla dodatečně povolena stavba RD a nařízeno odstranění doplňkové stavby), toto rozhodnutí bylo následně odvolacím orgánem zrušeno (rozhodnutím MHMP ze dne 12.12.2011).

Jak vyplynulo ze sdělení žalovaného, v řízení bylo dále vydáno rozhodnutí ze dne 4.10.2012 (byla dodatečně povolena stavba RD – výrok I. – a nařízeno odstranění doplňkové stavby – výrok II.). Odvolací orgán rozhodnutím ze dne 10.4.2013 rozhodnutí zrušil co do výroku I., rozhodnutí tedy již částečně nabylo právní moci.

Podle § 51 odst. 1 s.ř.s. soud rozhodl bez nařízení ústního jednání, když žalobkyně ani žalovaný se ve stanovené lhůtě k této otázce nevyjádřili a má se tedy za to, že s takovýmto postupem souhlasí.

Ze správního spisu soud zjistil následující podstatné skutečnosti: V řízení č.j. VYST/5294/A/2005/Vol-Šn žalovaný vydal rozhodnutí dne 2.12.2009 (kterým nařídil odstranění stavby RD). Toto rozhodnutí bylo zrušeno rozhodnutím MHMP ze dne 11.5.2010, sp. zn. S-MHMP 122456/2010/OST/Je/Ne.

V řízení č.j. VYST/5294/B/2005/Vol-Šn žalovaný vydal rozhodnutí dne 7.9.2009 (kterým nařídil odstranění doplňkové stavby). Toto rozhodnutí bylo zrušeno rozhodnutím MHMP ze dne 4.3.2010, sp. zn. S-MHMP 864337/2009/OST/Je/Ne.

Usnesením ze dne 31.3.2011 žalovaný spojil obě řízení ke společnému projednání. Ve věci bylo následně vydáno žalovaným rozhodnutí dne 2.6.2011, č.j. VYST/5294/2005/Vol-Šn (kterým byly povoleny změny stavby RD a nařízeno odstranění doplňkové stavby). Toto rozhodnutí bylo zrušeno rozhodnutím MHMP sp.zn. 910357/2011/OST/Je/Ne ze dne 12.12.2011.

Ve věci bylo následně vydáno žalovaným rozhodnutí dne 4.10.2012, č.j. VYST/5294/2005/Vol-Šn. Výrokem I. tohoto rozhodnutí byla dodatečně povolena stavba RD, výrokem II. bylo nařízeno odstranění doplňkové stavby. Toto rozhodnutí bylo zrušeno rozhodnutím MHMP sp.zn. S-MHMP 70340/2013/OST/Je/Ne ze dne 10.4.2013 co do výroku I., co do výroku II. odvolací orgán rozhodnutí žalovaného potvrdil.

Soud o podané žalobě uvážil takto: Žalobkyně žalobou podanou dne 5.1.2011 napadala nečinnost žalovaného v řízeních ve věci odstranění RD a doplňkové stavby, č.j. VYST/5294/A/2005/Vol-Šn a č.j. VYST/5294/B/2005/Vol-Šn. Ke dni podání žaloby nebylo v řízeních vydáno rozhodnutí, neboť předchozí zrušující rozhodnutí odvolacího orgánu byla zrušena odvolacím správním orgánem dne 11.5.2010, resp. 4.3.2010. Dne 2.6.2011 však stavební úřad ve spojené věci rozhodl, po zrušení jeho rozhodnutí odvolacím orgánem pak vydal dne 4.10.2012 nové rozhodnutí. Pokud jde o odstranění doplňkové stavby, je rozhodnutí správního orgánu pravomocné, pokud jde o odstranění RD, byla věc vrácena k dalšímu řízení.

Podle § 81 odst. 1 s. ř. s. soud v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí. V daném případě má soud za to, že byť byla žaloba v okamžiku svého podání podána důvodně, neboť žalovaný ve věci nevydal rozhodnutí a došlo k překročení zákonných lhůt, ke dni rozhodnutí soudu již nečinnost žalovaného netrvá, neboť v řízení žalovaný vydal rozhodnutí dne 2.6.2011 (a po jeho zrušení rozhodnutí ze dne 4.10.2012). Za tohoto stavu nemůže soud žalovanému nařídit, aby o věci rozhodl, neboť se tak již stalo. Jelikož žalobkyně nevzala podanou žalobu zpět, nezbylo soudu než žalobu jako nedůvodnou podle § 81 odst. 3 s. ř. s. zamítnout. O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 1 s. ř. s., neboť neúspěšné žalobkyni náhrada nákladů řízení nepřísluší a žalovanému žádné náklady řízení nevznikly.

Na okraj věci soud dodává, že pokud by žalobkyně měla za to, že v řízení opět dochází k průtahům, má možnost uplatnit u správního orgánu opatření proti nečinnosti a případně i podat novou žalobu proti nečinnosti správního orgánu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 7. června 2013

JUDr. Eva Pechová v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Sylvie Kosková