4 Ad 45/2011 - 16Rozsudek MSPH ze dne 08.09.2011


Číslo jednací: 4Ad 45/2011 - 16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Danou Černovskou v právní věci žalobkyně: V. Ch., proti žalovanému: Magistrát hl. m. Prahy, odbor sociální péče, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28.2.2011 č.j. MHMP 69265/2011 SSP/18/11,

takto :

Žaloba s e zamítá. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou u Městského soudu v Praze domáhala přezkoumání a zrušení rozhodnutí žalovaného Magistrátu hl. m. Prahy, odboru sociální péče a zdravotnictví, ze dne 28.2.2011 č.j. 69265/2011 SSP 18/11, kterým bylo na základě jejího odvolání zrušeno rozhodnutí Úřadu hl. m. Prahy, pracoviště SSP v Praze 5, č.j. 2593/10/AEA-1/6 ze dne 23.11.2010, jímž byla zamítnuta její žádost o dávku státní sociální podpory příspěvek na bydlení ode dne 1.4.2010 dle ust. § 61 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a řízení bylo podle § 90 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zastaveno.

Žalobkyně v žalobě uvedla, že pochybil orgán I. stupně, nikoli ona. Neměla v úmyslu vícekrát žádat o dávku státní sociální podpory příspěvek na bydlení, avšak bylo po ní úřednicí vyžadováno vyplnění dalšího formuláře k již podané žádosti. Výzvě orgánu vyhověla a tak došlo k pochybení nikoli její vinou. Žalobkyně je toho názoru, že v dané situaci bylo možno postupovat jinak než rozhodnutí zrušit. Bylo možno řízení spojit jako žádost jedinou a nikoli zastavovat řízení.Žalobkyně podala žalobu z obavy, že by tímto postupem mohla být zastavena všechna případná řízení ve věci její žádosti a byla by tak zmeškána lhůta k vyplacení dávek. Žalobkyně proto žádala, aby soud zrušil napadené rozhodnutí v části o zastavení řízení. Žádala, aby po částečném zrušení byla věc vrácena žalovanému k dalšímu řízení. Zároveň žádala přiznání náhrady nákladů tohoto řízení.

K žalobě se vyjádřil žalovaný a uvedl, že ze spisové dokumentace bylo zjištěno, že žalobkyně podala žádost o příspěvek na bydlení dne 28.6.2010 s nárokem od 1.7.2009 do 30.6.2010. Nárok na výplatu dávky od července 2009 zanikl v souladu s ust. § 54 odst. 2 zákona o státní sociální podpoře, nárok na dávku od 28.3.2010 však nezanikl. Žalovaný po prostudování spisové dokumentace zjistil, že správní orgán I. stupně vystavil napadené rozhodnutí na základě neúplně zjištěného stavu věci a porušil tak ust. § 52 správního řádu, a dále nepomohl žalobkyni dle § 37 odst. 3 správního řádu odstranit nedostatky podání. Správní orgán I. stupně měl žalobkyni vyzvat k doložení evidenčního listu, dokladu o výši příjmů za 4.čtvrtletí 2009 a 1. čtvrtletí 2010, potvrzení o trvání nájemního vztahu, nájemní smlouvy. Na základě těchto skutečností žalovaný napadené rozhodnutí správního orgánu I. stupně zrušil a věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí.

Ze správního spisu bylo dále zjištěno, že žalobkyně dne 28.6.2010 podala opakovaně žádost o příspěvek na bydlení s nárokem od 1.4.2010 a tato žádost je vedena pod č.j. 2593/10/AEA-1/6. Žalobkyně již však požádala o dávku státní sociální podpory příspěvek na bydlení s nárokem od 1.7.2009 do 30.6.2010 a tato žádost je vedena pod č.j. 4937/10/AEA-1/1, řízení o této dávce nebylo ke dni 28.2.2011 ( datu vydání napadeného rozhodnutí žalovaného ) ukončeno. Vzhledem k tomu, že se jedná o duplicitní žádost, která je zjevně právně nepřípustná, měl správní orgán I. stupně usnesením řízení zastavit dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona o správním řádu. Žalovaný proto rozhodnutí správního orgánu I. stupně zrušil a řízení ve věci zastavil.

Žalobkyně doložila všechny požadované skutečnosti k žádosti o dávku příspěvek na bydlení, a proto jí byla v měsíci květnu 2011 vyplacena částka 6.983,- Kč za období od března 2010 do září 2010.

Vzhledem k uvedenému žalovaný navrhl, aby soud žalobu zamítl.

Městský soud v Praze na základě podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů a vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu ( § 75 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dále s.ř.s. ).

Soud ve věci rozhodl bez jednání, protože s tímto postupem vyslovili souhlas oba účastníci ve smyslu § 51 odst. 1 s.ř.s.

Městský soud v Praze ze správního spisu zjistil že ve věci žádosti o příspěvek na bydlení jsou v něm založeny dvě vyplněné žádosti o příspěvek na bydlení, které byly přijaty Úřadem práce hl. m. Prahy, pracoviště SSP v Praze 5, dne 28.6.2010. Jedna žádost, která je vedena pod sp. zn. 4937/10, byla žalobkyní podepsána s datem 4.7.2009. Druhá žádost byla žalobkyní podepsána a datována 30.7.2010. Tato druhá žádost je vedena pod sp. zn. 2593/10. V obou žádostech je žádáno o příspěvek na bydlení do 30.6.2010.

Žádost o příspěvek na bydlení vedená pod č.j. 2593/10/AEA-1/6 byla zamítnuta rozhodnutím Úřadu práce hl. m. Prahy, pracoviště SSP v Praze 5, ze dne 23.11.2010.

Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání, o němž rozhodl Magistrát hl. m. Prahy, odbor sociální péče, dne 28.2.2011, pod č.j. MHMP 69265/2011 SSP/18/11 tak, že toto rozhodnutí zrušil a řízení zastavil.

V odůvodnění tohoto rozhodnutí žalovaný správní orgán mimo jiné uvedl, že ze spisové dokumentace žalobkyně zjistil, že žalobkyně požádala o dávku státní sociální podpory příspěvek na bydlení s nárokem od 1.7.2009 do 30.6.2010 již dne 28.6.2010 a tato žádost je vedena pod č.j. 4937/10/AEA-1/1 a řízení o této dávce není dosud ukončeno. Žalobkyně dne 28.6.2010 podala opakovaně žádost o příspěvek na bydlení s nárokem od 1.4.2010 a tato žádost je vedena pod č.j. 2593/10/AEA-1/6. Jedná se o duplicitní žádost, která je právně nepřípustná.

Žalovaný správní orgán postupoval podle § 90 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a po zjištění, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, zrušil odvoláním napadené rozhodnutí a řízení zastavil.

Městský soud v Praze věc posoudil takto:

Ze správního spisu nepochybně vyplývají skutečnosti, z nichž vycházel žalovaný správní orgán. Žalobkyně v podané žalobě rovněž nepopírá skutečnost, že došlo k duplicitnímu podání žádosti o příspěvek na bydlení.

Pod sp. zn. 4937/10 je u Úřadu práce, krajská pobočka pro hl. m. Prahu, vedena žádost žalobkyně o přiznání dávky státní sociální podpory příspěvek na bydlení za období od 2.čtvrtletí 2009 až do 30.6.2010.

Ve věci vedené pod sp. zn. 2593/10 vedené u Úřadu práce ČR, krajská pobočka pro hl. m. Prahu, je vedena žádost o přiznání dávky státní sociální podpory příspěvek na bydlení za období od 1.4.2010 do 30.6.2010.

Z uvedeného je zřejmé, že žádost vedená pod sp. zn. 2593/10 zahrnuje období, které je již obsaženo v žádosti vedené pod sp. zn. 4937/10.

Podle ust. § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu správní orgán usnesením řízení o žádosti zastaví, byla-li podána žádost zjevně právně nepřípustná.

Z obsahu správního spisu je zřejmé, že žalobkyní byly podány současně dvě žádosti o příspěvek na bydlení. Obě byly zaevidovány a vedeny pod různými spisovými značkami. V době rozhodování žalovaného správního orgánu o odvolání proti rozhodnutí úřadu práce ze dne 23.11.2010 č.j. 2593/10/AEA-1/6 nebylo dosud ve věci žádosti žalobkyně vedené u Úřadu práce, pobočka pro hl.m.Prahu, pod sp. zn. 4937/10, rozhodnuto

Žalovaný proto postupoval správně, když podle ust. § 90 odst. 4 správního řádu zrušil odvoláním napadené rozhodnutí a řízení vedené pod č.j. 2593/10/AEA-1/6 zastavil.

Žalobkyně v žalobě vyslovila obavu z toho, že zastavením řízení ve věci její žádosti o dávku státní sociální podpory příspěvek na bydlení, mohlo být zastaveno celé řízení. Soud tuto obavu nesdílí, protože zastavení řízení se týkalo žádosti vedené u správního orgánu I. stupně pod č.j. 2593/10/AEA-1/6 a nikoli pod č.j. 4937/10/AEA-1/1. Z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí je zjevné, že právě s ohledem na toto řízení bylo řízení ve věci pod č.j. 2593/10/AEA-1/6 zastaveno, protože bylo vedeno duplicitně. Pokud jde o žádost vedenou pod sp. zn. 4937/10, bylo o ní dle vyjádření žalovaného již rozhodnuto. Žalobkyni byl přiznán příspěvek na bydlení za období od března 2010 do září 2010.

Pokud žalobkyně v žalobě namítala, že není její chybou podání dvou žádostí o příspěvek na bydlení za stejné období, soud poukazuje na to, že není podstatné, z jakého důvodu k duplicitě podání žádosti došlo. Je však nepochybné, že žádost nemohla být podána dvakrát na stejnou dávku ve stejném období. Správní orgán ( žalovaný ) postupoval v souladu se zákonem, když jedno duplicitně vedené řízení zastavil a rozhodnutí vydané v této věci zrušil.

Soud neshledal v postupu žalovaného správního orgánu žádné pochybení a neshledal důvodnými ani námitky, které žalobkyně v žalobě uvedla, proto žalobu zamítl podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobkyně ve věci úspěch neměla, proto jí náhrada nákladů řízení nenáleží, a žalovaný náhradu nežádal.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost do dvou týdnů ode dne doručení k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Městského soudu v Praze za podmínek stanovených v § 102 a násl. s.ř.s.

V Praze dne 8. září 2011

Mgr. Dana Černovská v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Helena Bartoňová