3 A 178/2017 - 48Rozsudek MSPH ze dne 21.02.2018

Ustanovení § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), představuje zvláštní právní úpravu (lex specialis) k vydávání opatření obecné povahy podle ustanovení správního řádu.

3 A 178/2017-48

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Ryby a soudkyň JUDr. Ludmily Sandnerové a Mgr. Ivety Postulkové ve věci

navrhovatele: Holešovičky pro lidi, z.s., IČO 065 64 062
sídlem V Holešovičkách 1478/52, 180 00 Praha 8
zastoupený obecným zmocněncem JUDr. Z. K.
adresou V R. 434/1, P. 4 proti odpůrci: Magistrát hlavního města Prahy
sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1

o návrhu na zrušení opatření obecné povahy ze dne 7. 12. 2017 č. j. MHMP-1912975/2017/O4/Vo, sp. zn. S-MHMP 1867992/2017/ODA, vydaného Magistrátem hlavního města Prahy,

takto:

I. Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci V Holešovičkách Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 7. 12. 2017 č. j. MHMP-1912975/2017/O4/Vo, sp. zn. S-MHMP 1867992/2017/ODA, se ruší uplynutím dne 31. 3. 2018.

II. Odpůrce je povinen zaplatit navrhovateli do rukou jeho zástupce JUDr. Z. K., obecného zmocněnce, částku 5 000 Kč, a to do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku.

3 A 178/2017 2

Odůvodnění:

1. Odpůrce jako příslušný správní úřad vydal pod č. j. MHMP-1912975/2017/O4/Vo ve věci sp. zn. S-MHMP 1867992/2017/ODA opatření obecné povahy (dále jen „OOP“), kterým – podle ust. § 77 odst. 1 písm. c), § 78 a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), ust. § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb. (dále „vyhláška č. 294/2015 Sb.“) – stanovil přechodnou úpravu provozu na pražské pozemní komunikaci V Holešovičkách, spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu podle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za dále stanovených, resp. v OOP vyjádřených podmínek pro jejich realizaci, mj. za podmínky vyjádřené pod písm. e), že instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu od 15. 12. 2017 do 31. 3. 2018. Stalo se tak na návrh Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. mj. z důvodu zkapacitnění MO v ul. V Holešovičkách. OOP bylo datováno dnem 6. 12. 2017, podepsáno oprávněnou úřední osobou dne 7. 12. 2017 a vypraveno dne 13. 12. 2017.

2. Navrhovatel, který je právnickou osobou – spolkem zaměřeným mj. na ochranu přírody a krajiny, životního prostředí a veřejného zdraví a tvorby prostředí bezpečného z hlediska dopravy se zaměřením na oblast v okolí ulice V Holešovičkách, se domáhá žádostí o soudní přezkum výše uvedeného OOP, podanou dne 13. 12. 2017 Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“), zrušení tohoto OOP a přiznání náhrady nákladů řízení. V návrhu na zrušení OOP namítá, že odpůrce tímto rozhodnutím, resp. opatřením vyloučil možnost veřejnosti, občanů, spolků a vlastníků nemovitostí v oblasti ulice V Holešovičkách vyjádřit se k stanovené úpravě a podat své připomínky, a tím jim upřel právo stanovené v § 172 odst. 4 a 5 správního řádu. Podle navrhovatele se jedná již o třetí pokus tzv. zkapacitnění ulice V Holešovičkách bez ohledu na aktuální stav a bez zkoumání vlivu takového opatření na obyvatele dotčené oblasti.

3. Odpůrce ve svém vyjádření k návrhu na zahájení řízení o zrušení OOP uvedl, že jde o stanovení přechodné úpravy provozu na zmíněné místní komunikaci z důvodu zlepšení podmínek bezpečnosti a plynulosti dopravy v místě. Ve vyjádření připomněl, že OOP představující stanovení přechodné úpravy provozu na zmíněné místní komunikaci bylo vydáno ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 a ust. § 78 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb. Odpůrce ve vyjádření zdůraznil, že stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci I. třídy V Holešovičkách bylo provedeno postupem ve smyslu ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, kdy silniční správní úřad nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek. Důvodem bylo odzkoušení konkrétního provedení jednotlivých prvků dopravního značení a zařízení pro zlepšení podmínek bezpečnosti a plynulosti dopravy v místě; podle vyjádření se nejedná o zkapacitnění komunikace.

4. Odpůrce zároveň městskému soudu předložil správní spis sestávající z listu obsahujícího přehled oprávněných úředních osob ve věci č. j. 1867992/2017 Vo, listu obsahujícího spisový přehled (počet listů 2), OOP včetně doručenky prokazující zaslání OOP Technické správě komunikací hl. m. Prahy, tzv. spisové obálky a situačního nákresu oblasti ulice V Holešovičkách, který je přílohou OOP.

5. Při jednání před městským soudem navrhovatel setrval na podaném návrhu včetně argumentů doplněných ve stanovisku (replice) k vyjádření odpůrce, odpůrce pak setrval na důvodech vydaného OOP i na argumentech uvedených ve vyjádření k návrhu na zrušení OOP. Z jednání vyplynulo, že podle navrhovatele z OOP nevyplývá, že by OOP končilo dne 31. 3. 2018, naproti tomu podle odpůrce je doba uvedená v podmínce OOP pod písm. e) dobou přechodného trvání OOP.

3 A 178/2017 3

6. Městský soud při přezkumu OOP vycházel z podaného návrhu na zahájení řízení, jehož rozsahem a důvody byl vázán (§ 101d odst. 1 s. ř. s.), a ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání OOP (§ 101b odst. 3 s. ř. s.). Věc, resp. návrh na zrušení OOP posoudil takto:

7. Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích; OOP nebo jeho návrh zveřejní příslušný správní orgán na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se OOP týká, jen vztahuje-li se stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li stanovením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje podle cit. ustanovení příslušný správní úřad návrh OOP a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; OOP nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

8. Městský soud v prvé řadě dospěl k závěru, že OOP nebylo vydáno způsobem stanoveným zákonem. Skutečnost, že odpůrce měl zřejmě na mysli je vydat v jakémsi zkráceném procesu podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu musí vyplývat přímo z OOP a nelze ji „dohnat“ až ve vyjádření odpůrce k návrhu na zrušení OOP. Jinak totiž mělo proběhnout standardní řízení při vydávání OOP předvídané zejména v ust. § 171 až 174 správního řádu včetně možnosti podání připomínek či námitek ve smyslu ust. § 172 odst. 4 a 5 správního řádu. Je věcí odpůrce, zda bude procesně postupovat při stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci tak, jak mu umožňuje „zkrácené řízení“ ve smyslu ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, pak ale musí takový postup jasně a zřetelně deklarovat. Vynechání odkazu na citované ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu proto městský soud nehodnotí jen jako běžné formální pochybení, nýbrž jako zásadní procesní pochybení. Nepostupuje-li právní úřad podle citovaného ustanovení, které představuje „lex specialis“ k obecné úpravě vydávání OOP, pak musí zaručit postup podle (mimo jiné) ust. § 172 správního řádu včetně respektování možnosti podání připomínek a námitek podle odstavců 4 a 5 tohoto ustanovení.

9. Navrhovatel, který je právnickou osobou, byl legitimován k podání návrhu na zahájení řízení, neboť namítá zkrácení svých práv ve smyslu ust. § 101a odst. 1 s.ř.s.); jak vyplývá ze správního spisu i podání obou účastníků ke zkrácení práv procesně právní povahy, přinejmenším pro nemožnost vyjádřit se a podat připomínky podle výše citovaného ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu skutečně došlo, neboť z vlastního znění OOP nevyplývá, že správní úřad postupoval podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu.

10. Z textu OOP, resp. z jeho odůvodnění pod písm. e) není patrno, zda doba zde vymezená je dobou vlastní přechodné úpravy, anebo jde o dobu, v jejímž rozpětí navrhovatel přistoupí technicky k realizaci umístění přechodného dopravního značení. tato pochybnost městského soudu vyplývající z textu OOP a předloženého správního spisu nebyla přesvědčivě vyvrácena ani při jednání před soudem.

11. Z uvedených důvodů městský soud zrušil napadené OOP podle ust. § 101d odst. 2 s. ř. s. Vzhledem k tomu, že se jedná o OOP regulující silniční provoz na frekventované pozemní komunikaci, zvolil městský soud k jeho zrušení přiměřenou dobu a přistoupil k jeho zrušení až uplynutím dne, kterým zřejmě (jak se lze domýšlet) měla skončit i přechodná úprava a který s ohledem na datum vyhlášení rozsudku dává navrhovateli dostatek času k vyřešení situace spojené s úpravou provozu na předmětné komunikaci a na zvládnutí nové úpravy provozu na ní, nikoli snad jen jejím pouhým formálním „prodloužením“.

3 A 178/2017 4

12. Výrok o náhradě nákladů řízení byl přiznán podle ust. § 60 odst. 1 s. ř. s. Navrhovatel měl ve věci úspěch, výši přiznané náhrady nákladů proto soud shledal důvodnou; představuje částku zaplaceného soudního poplatku za návrh na zahájení řízení, resp. za návrh na zrušení OOP.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, a to v tolika vyhotoveních (podává-li se v listinné podobě), aby jedno zůstalo soudu a každý účastník dostal jeden stejnopis. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 21. února 2018

JUDr. Jan Ryba

předseda senátu