3 A 140/2015 - 23Usnesení MSPH ze dne 07.06.2017


Číslo jednací: 3A 140/2015 - 23

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ludmily Sandnerové a soudců JUDr. Jana Ryby a Mgr. Ivety Postulkové v právní věci žalobce: H. M. H., nar. XXX, pobyt ZZZ, st. příslušnost Vietnam, zast. JUDr. Ludvíkem Hynkem, advokátem se sídlem Václavské nám. 37, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 9. 2015, č. j. MV- 160776-4/SO-2013,

takto :

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí Ministerstva vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „žalovaný“) blíže označeného v záhlaví tohoto rozsudku, kterým žalovaný zamítl odvolání žalobce proti usnesení Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky ze dne 29. 11. 2013, č. j. OAM-75855- 20/DP-2012, které současně potvrdil. Prvostupňovým rozhodnutím bylo podle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zastaveno správní řízení ve věci žádosti žalobce o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem podnikám - osoba samostatně výdělečně činná.

V podané žalobě žalobce nesouhlasí s důvody, pro které bylo jeho odvolání zamítnuto a považuje napadené rozhodnutí žalovaného, jakož i rozhodnutí správního orgánu I. stupně za nezákonné.

Podle § 46 odst. 1 písm. b/ soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl podán předčasně nebo opožděně.

Podle § 72 odst. 1 s.ř.s. lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou.

Podle § 172 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v rozhodné době, tj. v době vydání rozhodnutí, žaloba proti správnímu rozhodnutí musí být podána do 30 dnů od doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni nebo ode dne sdělení jiného rozhodnutí správního orgánu, pokud není dále stanoveno jinak. Zmeškání lhůty nelze prominout.

Jak vyplývá z doručenky, která je součástí správního spisu, bylo napadené rozhodnutí žalobci doručeno dne 19. 10. 2015 (pondělí) a to fikcí doručení, neboť poštovní zásilka byla připravena k vyzvednutí již od 7. 10. 2015. Vzhledem k výše uvedenému bylo možné žalobu proti tomuto rozhodnutí podat do 18. 11. 2015 (středa). Žaloba byla podána elektronicky dne 23. 11. 2015. Z uvedeného vyplývá, že lhůta třiceti dnů uplynula marně a nebyla žalobcem dodržena.

S ohledem na uvedené soud žalobu podle § 46 odst. 1 písm. b/ jako opožděnou odmítl.

Pro úplnost soud uvádí, že v rozsudku ze dne 27. 10. 2009, č.j. 4 Ads 39/2008-83. se Nejvyšší správní soud zabýval aplikací ust. § 129 s.ř.s., který upravuje přechodná ustanovení k opravným prostředkům proti rozhodnutí správního orgánu. Nejvyšší správní soud v tomto rozsudku závěrem zdůraznil, že „zvláštní poučovací povinnost je třeba dodržet výlučně u správních rozhodnutí, proti nimž lze podat žalobu, na niž se vztahuje § 129 odst. 1 s. ř. s., a to proto, že pouze u těchto rozhodnutí je nestandardní délka lhůty k podání žaloby s ohledem na synergii všech dílčích problematických prvků uvedené úpravy stanovena natolik nepředvídatelně, že to je nutno kompenzovat zvláštní poučovací povinností. Tato povinnost se naopak netýká zejména správních rozhodnutí, proti nimž se podává žaloba ve standardní dvouměsíční lhůtě. Netýká se však ani žalob, u nichž je stanovena zvláštní lhůta ve zvláštním zákoně upravujícím podmínky vydání správního rozhodnutí, proti němuž se žaloba ve zvláštní lhůtě podává (viz např. § 17 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách; § 32 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů). U těchto zvláštních lhůt, právě proto, že jsou uvedeny v zákoně, který zároveň upravuje podmínky vydání rozhodnutí, na které se zvláštní žalobní lhůta vztahuje, nedosahuje právní regulace takové míry překvapivosti, aby ji bylo nutno kompenzovat zvláštní poučovací povinností.“ V daném případě jde právě o takový případ, tedy žalobu, u níž zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, dle něhož správní orgán rozhodoval, v ust. § 172 odst. 1 stanoví zvláštní žalobní lhůtu.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s.ř.s., podle nějž nemá žádný z účastníků nárok na náhradu řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 7. června 2017

JUDr. Ludmila Sandnerová


předsedkyně senátu, v.r.

Za správnost vyhotovení: Najerová