20 Co 412/2005Usnesení NS ze dne 25.11.2005

Místní příslušnost soudu určená dohodou podle § 89a o. s. ř. není dotčena změnou v osobě věřitele v důsledku postoupení pohledávky.

Usnesením ze dne 26. 10. 2005 vyslovil Obvodnísoud pro Prahu 1 podle § 105 odst. 1 a 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost k řízení s tím, že po právní moci usnesení postoupí věc Obvodnímu soudu pro Prahu 4 jako soudu místně příslušnému. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že postupitel sporných pohledávek E. banka, a. s., sjednala se žalovanou dohodu o místní příslušnosti dle ustanovení § 89a o. s. ř. podle sídla věřitele - zde sídla E. banky, a. s., podle kterého by byl místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1. Žalobce jako postupník z postoupené pohledávky vstoupil do práv a povinností původního věřitele (postupitele) včetně jeho práva výhody ohledně místní příslušnosti soudu dle sídla věřitele, aby nemusel uplatňovat své postoupené pohledávky u obecných soudů žalovaných. Protože se místo sídla žalobce - jako nového věřitele nachází v obvodu Prahy 4, je místně příslušným Obvodní soud pro Prahu 4.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včasné odvolání. Neztotožnil se se závěrem soudu prvního stupně o změně určení místní příslušnosti dle sídla věřitele, na něhož byly pohledávky postoupeny. Naopak má za to, že dohoda o místní příslušnosti zůstala postoupením pohledávky nedotčena a nadále je místně příslušným k projednání a rozhodnutí sporu soud dle sídla věřitele, jenž dohodu sjednal, tedy dle sídla E. banky, a. s. Podle odvolatele není smyslem dohody o místní příslušnosti výhoda pro věřitele, ale právní jistota mezi smluvními stranami ve vztahu k místu projednávání sporu.

Městskýsoudv Praze přezkoumal napadené usnesení bez jednání v souladu s § 214 odst. 2 písm. c) o. s. ř. a odvolání shledal opodstatněným. Usnesení soudu prvního stupně proto změnil.

Zodůvodnění:

Odvolací soud se neztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že s postoupenou pohledávkou přešlo na žalobce jako postupníka právo "výhody" ze sjednané dohody o místní příslušnosti dle § 89a o. s. ř., spočívající v tom, že namísto dohodnuté místní příslušnosti dané sídlem postupitele, je místní příslušnost dána sídlem postupníka. Nutno přisvědčit odvolateli, že smyslem dohody o místní příslušnosti je v obchodních věcech sjednání právní jistoty pro obě smluvní strany o místě soudu, který jako soud příslušný (namísto soudu obecného či na výběr daného - § 84 až § 87 o. s. ř.) bude rozhodovat případný budoucí spor účastníků. Dohoda o místní příslušnosti má účinky ryze procesní a její obsah není dotčen změnou v osobě věřitele v důsledku postoupení pohledávky (§ 524 obč. zák.). Z toho plyne, že dohoda o místní příslušnosti, založená na místě sídla původního věřitele (zde E. banky, a. s.) jako postupitele pohledávky je určující i pro spory vedené žalobcem jako postupníkem. Závěr soudu prvního stupně o nedostatku jeho místní příslušnosti k řízení tak není správný. Odvolací soud proto napadené usnesení dle § 220 odst. 3 o. s. ř. změnil.