16 Ad 12/2020 - 46Usnesení MSPH ze dne 02.03.2021

16 Ad 12/2020- 46

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl soudcem Mgr. Kamilem Tojnerem žalobkyně: M. R.,

nar.,
bytem,
zastoupena JUDr. PhDr. Karolinou Spozdilovou, Ph.D., advokátkou,
sídlem Národní 416/37, 110 00 Praha 1,

proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení,
sídlem Křížová 25, Praha 5,

o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 18. 3. 2020, č. j. X,

takto:

Výrok II rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2021, č. j. 16 Ad 12/2020 - 43, se opravuje tak, že nadále zní:

Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 4 719,- Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právní zástupkyně žalobkyně.

Odůvodnění:

1. Ve shora uvedené věci byl vydán rozsudek, kterým ve výroku II bylo uloženo žalovanému, aby zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 12 342,- Kč. 2. Při vyhotovení rozsudku však v nákladové části došlo ke zjevné nesprávnosti, neboť odměna advokáta v dané věci je určena tarifní hodnotou 5 000 Kč, tedy 1 000 Kč za úkon (§ 9 odst. 2 advokátního tarifu - ve věcech nároků fyzických osob v oblasti sociálního zabezpečení, důchodového, nemocenského a všeobecného zdravotního pojištění se považuje za tarifní hodnotu částka 5 000 Kč). K tomu rozšířený senát Nejvyššího správního soudu k tomu v usnesení č. j. 6 Ads 209/2019 - 62 ze dne 10. 11. 2020 uvedl : Zvláštní tarifní hodnota pro věci sociálního zabezpečení dle § 9 odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), obecně neporušuje zásadu rovnosti (čl. 1, čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) ve spojení s právem podnikat a právem získávat prostředky pro své životní potřeby prací podle čl. 26 odst. 1 a 3 Listiny.

3. Soud tak opravil výrok o nákladech řízení v souladu s § 9 odst. 2 advokátního tarifu a přiznal žalobkyni náhradu nákladů spočívající v odměně advokáta za tři úkony právní služby (příprava a převzetí zastoupení, podání žaloby, podání ze dne 11. 12.2020) podle § 11 odst. 1 písm. c) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Za tarifní hodnotu se ve věcech sociálního zabezpečení považuje částka 5.000 Kč (srov. § 9 odst. 2 advokátního tarifu). Za jeden úkon právní služby tak náleží odměna ve výši 1.000 Kč (srov. § 7 bod 3 advokátního tarifu) a náhrada hotových výdajů 300 Kč (srov. § 13 odst. 3 advokátního tarifu). Odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů, zvýšená o daň z přidané hodnoty, tedy činí celkem 4 719 Kč.

4. Proto soud v souladu s § 54 odst. 4 s. ř. s. provedl opravu zjevné nesprávnosti, jak ve výroku uvedeno.
Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze podat kasační stížnost (§ 104 odst. 2 s. ř. s.).

V Praze dne 2. 3. 2021

Mgr. Kamil Tojner v. r.

soudce