11 A 87/2020 - 38Rozsudek MSPH ze dne 31.03.2021

11 A 87/2020- 38

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Veberové a soudců Mgr. Marka Bedřicha a JUDr. Jitky Hroudové v právní věci

žalobkyně: AGRO MARTINICE, s.r.o, se sídlem Martinice 1, Březnice, zastoupena

Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem se sídlem Na Flusárně 168, Příbram III

proti žalovanému: Ministerstvo zemědělství se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1

v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 7 . 2020, č. j. 66 678/2020– MZE-14113, sp. zn. 27 RP 23325/2019-14113

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žaloba

1. Žalobkyně se žalobou, podanou u Městského soudu v Praze, domáhala zrušení rozhodnutí Ministerstva zemědělství, odboru Řídícího orgánu Programu rozvoje venkova ze dne 15. 7. 2020 č. j. 36 678/2020-MZE-141-13 sp. zn. 27 RP 23325/2019-14113, kterým bylo rozhodnuto o zamítnutí návrhu žalobkyně ve sporu z Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova, reg.č. 17/004/06417/004/0641a/120/0001147, která byla uzavřena dne 6.4.2018 mezi venkova reg. Č. 17/004/0641a/120/000147, uzavřené mezi žalobkyní a Státním zemědělským intervenčním fondem. Žalobkyně v žalobě projevila nesouhlas s napadeným rozhodnutím, ocitovala část odůvodnění napadeného rozhodnutí s tím, že důkazy provedené žalovaným se ukázaly býti nepravdivými. Za rozhodný důkaz žalovaný označil údajné porušení Pravidel Programu rozvoje venkova (dále též „PRV“), kdy se podle argumentace žalovaného nejednalo o založení nové provozovny a nebyla tak splněna tzv. podmínka počáteční investice. Důkaz žalobkyně o samostatnosti provozovny v podobě stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu odmítl žalovaný s odkazem na porušení podmínky Pravidel, která vychází z nařízení Komise EU č.651/2014.

2. Žalobkyně poukázala na to, že Pravidla PRV pro 4. kolo hovoří o nové provozovně tehdy, jestliže:: „Žadatel k okamžiku podání Žádosti o dotaci nevykonával žádnou nezemědělskou podnikatelskou činnost a realizace projektu mu umožní nezemědělskou podnikatelskou činnost zahájit a provozovat.“, a „Novou provozovnu lze založit i tam, kde se již provozovna příjemce podpory nachází za podmínky, že bude vykonávat odlišnou ekonomickou činnost, vymezenou jinou sekcí či oddílem CZ-NACE.“ Žalobkyně poukázala na to, že nařízení komise EU („nařízení GBER“) v článku 2 odst. 50 definuje stejnou nebo podobnou činnost jako: „činnosti zařazené do stejné třídy (čtyřmístný číselný kód), statistické klasifikace ekonomických činností NACE REVIZE 2, která vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a rady ES č. 1893/2006“, s tím, že žalobkyně od počátku zdůrazňovala, že předmětem projektu 4. kola je pořízení vybavení pro výrobu dřevěných zbíjených vazníků, které jsou zařazeny podle CZ-NACE do C 16.23, zatímco projekt 2. kola, na který podle tvrzení žalovaného projekt 4. kola nedílně navazuje, je zaměřen na C 16.29 – Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku a na G 4778 – Ostatní maloobchod a 16.10 – Výroba pilařská a impregnace dřeva. Nařízení GBER jednoznačně považuje projekty žalobkyně, přijaté v rámci 2. a 4. kola PRV, za zaměřené do jiné třídy, jako projekty s odlišnou ekonomickou činností. Dochází tak k naplnění definice „založení nové provozovny“ podle pravidel PRV. Ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu byl předložen nepravdivý důkaz, když fond staví svou argumentaci na stejné ekonomické činnosti CZ-NACE C 16 – Zpracování dřeva. Vymezení pouze ekonomickou sekcí C 16 je nedostatečné, když stejnou nebo podobnou činností se rozumí činnosti zařazené do stejné třídy (čtyřmístný číselný kód).

3. Žalobkyně uvedla, že věc byla předmětem přezkumu, přezkumná komise argumenty žalobkyně nezohlednila, proto požádala o stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu k otázce nové provozovny. Stanovisko tohoto ministerstva ze dne 19. 7. 2019 č. j. MPO 58 095/2019 konstatuje, že novou provozovnu je možno založit také ve výrobním areálu, kde se nachází několik výrobních a skladovacích hal a jsou zde již evidovány provozovny několika subjektů. Dále ministerstvo uvedlo, že provozovny žalobce č. 1012458407 a 1012812740 jsou samostatnými provozovnami, první z nich se nachází na adrese Simínský mlýn 26, Březnice – Martinice, druhá na adrese Simínský mlýn 29, Březnice – Martinice s vyznačenými předměty činnosti. Dále uvedlo, že za registraci nové provozovny odpovídá podle živnostenského zákona živnostenský úřad. Žalobkyně namítala, že ze stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu vyplývá, že nebyly splněny podmínky pro ukončení administrace žádosti o dotaci, neboť se jedná o založení nové provozovny.

4. Žádost o dotaci ve 2. kole byla podána 20. 5. 2016 na projekt výroba a prodej dřevosortimentu. Předmětem žádosti byla výstavba nové výrobní, prodejní a skladovací haly včetně vybavení, kdy umístění nově založené provozovny je v nově vybudované hale, náplní činnosti nově založené provozovny je finální úprava a montáž dřevěných dílů používaných např. pro opláštění dřevostaveb. Provozovna pro výkon této činnosti byla zapsána do živnostenského rejstříku na základě kolaudace nově vybudované výrobní a skladovací haly ze dne 27. 12. 2017, dne 1. 1. 2018 pod číslem provozovny 1012812740.

5. Žádost o dotaci v rámci 4. kola byla podána 21. 4. 2017 na projekt vybavení provozovny. Předmětem žádosti bylo pořízení technologie pro výrobu dřevěných sbíjených vazníků, konkrétně úhlové kotoučové pily, linky na výrobu dřevěných vazníků a natíracího automatu, umístění nově založené provozovny je v pronajatých halách č. p. 64 a 80 v katastrálním území Martinice u Březnice, provozovna je samostatná produkující sbíjené dřevěné vazníky. Do živnostenského rejstříku byla zapsána dne 7. 11. 2018 pod číslem provozovny 1012458407. Je tedy zřejmé, že žádost žalobkyně v rámci 4. kola naplňuje definici založení nové provozovny, neboť žalobkyně k okamžiku podání žádosti o dotaci nevykonávala nezemědělskou podnikatelskou činnost (žádost o dotaci podána 21. 4. 2017, nově vybudovaná provozovna zahájila činnost 1. 1. 2018), žádost o dotaci umožnila založit provozovnu na jiném místě, než je umístěna provozovna, pořízená v rámci žádosti 2. kola PRV (doplnit v rámci 2. kola provozovna umístěná v hale na parc. č. 369/5 a 369/6 v k.ú. Martinice u Březnice).

6. Žalobkyně namítala, že žalovaný považoval stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu za irelevantní, protože k ukončení administrace projektu ze 4. kola došlo z důvodu porušení podmínky pravidel, podle které musí být projekt tzv. počáteční investicí. Podle žalobkyně je tato podmínka je naplněna. V rámci předloženého projektu se jednalo o založení nové provozovny, vymezení provozovny a její samostatnosti nespadá do kompetence Státního zemědělského intervenčního fondu nebo žalovaného, ale do kompetence jiného orgánu. Žalovaný porušil zákon č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Svévolně výklad Ministerstva průmyslu a obchodu žalovaný prohlásil za irelevantní. Žalobkyně navrhla, aby soud žalobou napadené rozhodnutí zrušil. Žalobkyně navrhla, aby soud žalobou napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Vyjádření žalovaného

7. Žalovaný ve vyjádření k žalobě zdůraznil, že žalobkyně se v žádosti o dotaci ze dne 21. 4. 2017 i podpisem dohody ze dne 6. 4. 2018 zavázala k plnění veškerých podmínek pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. K námitce žalobkyně, odkazující na článek 2 odst. 50 nařízení komise EU č. 651/2014 (GBER) žalovaný uvedl, že tento článek definuje „stejnou nebo podobnou ekonomickou činnost (čtyřmístný číselný kód)“, žalobkyně však porušila podmínku počáteční investice, jejíž definice uvedena v článku 2 odst. 49 nařízení GBER, ve které není žádná zmínka o „stejné nebo podobné činnosti“. Žalovaný poukázal na přílohu 13 Pravidel – metodika pro stanovení kategorie provozovny - kde je výslovně uvedeno, že: „novou provozovnu lze založit i tam, kde se již provozovna příjemce podpory nachází za podmínky, že bude vykonávat odlišnou ekonomickou činnost, vymezenou jinou sekcí či oddílem CZ-NACE“, což nebylo ze strany žalobce splněno, neboť oba projekty z 2. i 4. kola jsou vymezeny stejným oddílem CZ-NACE, a to C 16- Zpracování dřeva. Pokud Státní zemědělský intervenční fond uvedl, že jde o stejnou ekonomickou činnost CZ-NACE C 16 - Zpracování dřeva, vyjádřil tím skutečnost, že se nejedná o odlišné ekonomické činnosti, jak stanovuje metodika. Neodkazoval tím na definici článku 2 odst. 50 Nařízení GBER, která je v této věci irelevantní.

8. Dále žalovaný uvedl, že při kontrole v souvislosti všech aktivních žádostí žalobkyně v záměru 6.4.1. bylo zjištěno porušení specifické podmínky Pravidel kapitola 5, podle které lze dotaci poskytnout pouze na počáteční investici. Protože projekt navazuje na projekt administrovaný v rámci 2. kola, nejedná se o založení nové provozovny. Projekt rovněž nesplňuje žádnou z ostatních kategorií, protože není splněna dílčí podmínka „stávající provozovny“, a tím není splněna podmínka počáteční investice. Protože žalobkyně již ve 2. kole předložila žádost o založení nové provozovny, nelze u žádosti ze 4. kola požadovat opětovně dotaci na založení nové provozovny, jelikož tuto provozovnu žalobkyně zakládá ve stejném areálu a na stejnou ekonomickou činnost CZ- NACE C16 - Zpracování dřeva. Nejde o založení nové provozovny na jiném místě, než se nachází provozovna, pořízená v rámci žádosti z 2. kola. Obě žádosti jsou realizovány v jednom výrobním areálu s provázanou výrobou. Žádost o dotaci nelze zařadit ani do kategorie „Rozšíření výrobního sortimentu stávají provozovny“, „Rozšíření kapacity stávající provozovny“ či „Zásadní změna celkového výrobního postupu“, protože k datu podání žádosti (21. 4. 2017) nebyla provozovna žalobkyně, na kterou žádala dotaci ve 2. kole dosud funkční, tedy výroba ještě neprobíhala, když ke kolaudaci došlo až dne 27. 12. 2017. K argumentaci stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu k zakládání nových provozoven žalovaný uvedl, že žalovaným byla posuzována podmínka počáteční investice, která vychází z nařízení velké GBER, které obsahuje definice počáteční investice v článku 2 odst. 49. Žalovaný trvá na tom, že došlo k porušení kapitoly 5 Specifické části Pravidel, porušení této podmínky je spojeno s uplatněním sankce „C“, která znamená snížení dotace o 100% a ukončení administrace žádosti o dotaci. Žalovaný navrhl zamítnutí podané žaloby.

Obsah spisu

9. Z obsahu spisového materiálu je patrno, že žalobkyně žádostí o dotaci ze dne 20. 5. 2016 o dotaci z Programu rozvoje venkova – Investice do zemědělských činností (žádost z 2. kola) požádala o dotaci s tím, že předmětem projektu je výstavba výrobní a prodejní haly, včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance, s tím, že společnost bude nabízet již hotové výrobky od dodavatelů a současně bude docházet k tzv. kompletaci a montáži jednotlivých dílů do zákazníky požadovaných celků. Výsledkem projektu je nová hala pro prodej, úpravu a kompletaci dřevosortimentu s tím, že tato hala bude postavena na pozemcích č. parc. 369/5 a 369/6 v katastrálním území Martinice u Březnice. Nově vybudovaná hala vznikne v areálu několika dřevozpracujících provozoven v areálu Simínského mlýna. Žalobce dále v popisu projektu uvedl, že nově založená provozovna bude zaměřená na specifický maloobchod a zastřešení jednostranně zaměřeného a roztříštěného sortimentu lokálních dřevozpracujících podniků. Zároveň zde bude probíhat finální úprava a kompletace dřevěných dílů a sortimentu podle přesného zadání a požadavků zákazníka. Zaměření projektu označil jako C16 - C16.29 a G 47 - G47.78.9. Poskytnutí dotace podle této žádosti není předmětem sporu v této věci.

10. Další žádostí ze dne 21. 4. 2017, označené jako Aktualizovaná žádost k doložení příloh, požádala žalobkyně o dotaci ze 4. kola Programu rozvoje venkova. V ní uvedla, že v rámci 2. kola získala společnost dotaci na výstavbu výrobní a prodejní provozovny, předmětem předkládaného projektu je nákup vybavení pro rozvoj výrobních kapacit žadatele v této provozovně. Nové vybavení znamená rozšíření stávajícího sortimentu a nové možnosti rozvoje podniku. Uvedla, že v současné době buduje výrobní a prodejní halu dřevosortimentu, k dalšímu rozvoji podniku je třeba investovat do moderního vybavení pro výrobu dřevěných vazníků o rozměrech dle požadavků zákazníka, konkrétně se jedná o nákup úhlové kotoučové pily, natíracího automatu pro natírání prken i vazníků a linky na výrobu dřevěných vazníků. K místu realizace uvedla, že jde o provozovnu Martinice na parc. č. 369/5 a 369/6 v katastrálním území Martinice u Březnice, nové technologie budou umístěny v nově budované hale v Martinicích u Březnice, hala je ve vlastnictví žadatelky. Žalobkyně v žádosti jako kategorii provozovny uvedla „rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny“, k současnému maloobchodnímu prodeji dřeva, kdy je v hale prodáván a zpracováván (zakracován) sortiment z masivního dřeva, přibude výrobní část s tím, že zaměření projektu dle CZ-NACE je C16-C16.23, výsledným produktem budou dřevěné vazníky.

11. Ve spise je založena Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, v níž se uvádí, že je poskytována dotace na projekt: Vybavení provozovny s místem realizace provozovna Martinice – Březnice, okres Příbram. Výše přiznané dotace představuje částku 3.330.000 Kč.

12. Oznámením Státního zemědělského intervenčního fondu ze dne 23. 1. 2019 č. j. SZIF/2019/0078220 bylo žalobkyni oznámeno ukončení administrace Žádosti o dotaci v rámci PRV. Toto oznámení fond uvedl, že byla ukončena administrace žádosti registrační číslo 17/004/0641a/120/000147 s názvem projektu: Vybavení provozovny a byla stanovena sankce C - sankce 100%. Fond uvedl, že při kontrole žádosti žadatele k záměru 6.4.1 bylo zjištěno porušení specifické podmínky Pravidel kapitoly 5, kde je uvedeno, že dotaci lze poskytnout pouze na počáteční investici. Vzhledem k tomu, že projekt navazuje na projekt administrovaný v rámci 2. kola příjmů žádostí, nejedná se o založení nové provozovny. Projekt nesplňuje žádnou z ostatních kategorií, protože není splněna dílčí podmínka „stávající provozovny“ a tím není splněna podmínka počáteční investice“. Toto sdělení dále obsahuje poučení o možnosti podat návrh na zahájení sporného řízení nebo postupovat podle čl. 12 písm. b) bod 1. Pravidel.

13. Z obsahu spisového materiálu dále vyplývá, že podáním ze dne 10. 12. 2019 podala žalobkyně návrh na zahájení sporného řízení podle § 141 správního řádu, ve kterém uvedla skutečnosti shodné, jako v následně podané žalobě. Návrhem se domáhala rozhodnutí: „U žádosti a projektu Vybavení provozovny, reg. č. 17/004/0641 a/120/000147 nebylo prokázáno porušení Pravidel PRV. sankce C se ruší a věc se vrací zpět do administrace“.

14. Zahájení sporného řízení bylo Odborem Řídící orgán PRV žalovaného správního orgánu sdělením ze dne 16. 1. 2020 č. j. 66178/2019-MZE-14113 oznámeno Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Ten se k návrhu na zahájení sporného řízení se vyjádřil sdělením ze dne 4. 2. 2020 č. j. SZIF/2020/0114917, ve kterém poukázal na to, že sporným případem je žádost o dotaci s názvem projektu „Vybavení provozovny“, důvodem ukončení administrace byl závěr o tom, že dotaci lze poskytnout pouze na počáteční investici. Porušení podmínky počáteční investice bylo zjištěno až při kontrole žádosti o platbu v souvislosti s jiným aktivním případem žadatele (reg. č. 16/002/0641a/120/000292). Poukázal na jednání přezkumné komise Ministerstva zemědělství, kdy fond poskytl veškeré relevantní informace. Podmínka počáteční investice vychází z nařízení komise EU č.651/2014 ze dne 17. 6. 2014, vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu k definici provozoven podle živnostenského zákona nelze považovat za vyhovující argumentaci pro splnění podmínky počáteční investice. Protože příjemce dotace AGRO MARTINICE, s.r.o již ve 2. kole příjmu žádosti předložil žádost o založení nové provozovny, nelze u žádosti ze 4. kola požadovat opětovně dotaci na založení nové provozovny, protože tu zakládá ve stejném areálu a na stejnou ekonomickou činnost CZ-NACE C16 - Zpracování dřeva. Nejde ani rozšíření kapacity ani rozšíření sortimentu stávající provozovny ani o zásadní změnu celkového výrobního postupu stávající provozovny. Dále uvedl, že ačkoliv definice „stávající provozovny“ byla doplněna až ve verzi platné pro 6. kolo příjmu žádostí, je ze samotného pojmu zřejmé, že u provozovny nelze rozšiřovat kapacitu či sortiment, pokud provozovna neexistuje ve smyslu činnosti provozovny.

15. Podáním ze dne 26. 3. 2020 podala žalobkyně žádost o sdělení stavu věci, na kterou bylo reagováno sdělením žalovaného ze dne 7. 4. 2020. Sdělením ze dne 9. 4. 2020 Odbor Řídící orgán PRV žalovaného správního orgánu oznámil, že bylo ukončeno shromažďování podkladů s tím, že je možno seznámit se s obsahem spisového materiálu a vyjádřit se k podkladům. K žádosti zástupce žalobce byl žalovaným správním orgánem zaslán spis k nahlížení s přihlédnutím k epidemiologické situaci v České republice.

16. Dne 15. 7. 2020 pod č. j. 36678/2020/MZE-14113, sp. zn. 27 RP23325/2019 – 14113 bylo Odborem Řídící orgán PRV žalovaného správního orgánu vydáno rozhodnutí, kterým byl návrh žalobkyně zamítnut.. V odůvodnění žalovaný konstatoval dosavadní průběh řízení, uvedl obsah podání žalobkyně i obsah svých sdělení, konstatoval stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 19. 7. 2019 č. j. 58095/2019. Konstatoval projednání žádosti přezkumnou komisí na 109 a 114 jednání, která uzavřela, že dotaci nelze poskytnout, protože není splněna podmínka „počáteční investice“. V rámci posouzení sporu žalovaný poukázal na Specifickou část Pravidel, Kap. 5, v nichž stanoví, že : „ dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v Kap. 1 Obecných podmínek Pravidel platných pro dané kolo. Dotaci lze poskytnout pouze na počáteční investici; C. Počáteční investicí se rozumí investice do hmotného a nehmotného majetku za účelem založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, nebo za účelem zásadní změny celkového výrobního postupu stávající provozovny. Metodika pro stanovení kategorie provozovny je upravena v příloze č. 13 těchto Pravidel“.

17. Dále žalovaný konstatoval obsah žádosti žalobkyně o dotaci ze dne 20. 5.2016 (2.kolo) a ze dne 21. 4. 2017 (4.kolo) s tím, že projekt ze 4. kola příjmu žádostí navazuje na projekt ze 2. kola, neboť ve 2. kole byla požadována dotace na výstavbu výrobní haly a ve 4. Kole na pořízení dalších strojů a technologie do této haly. Podle Metodiky, uvedené v příloze č. 13, se tedy v rámci projektu ze 4. kola mělo jednat o kategorii provozovny „rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny“, jak ostatně sám navrhovatel uvedl v žádosti o dotaci. Není však splněna dílčí podmínka „stávající provozovny“, neboť provozovna z předešlého 2. kola příjmu žádostí nebyla k datu podání žádosti o dotaci ze 4. kola (21. 4. 2017) dokončena, ke kolaudaci provozovny došlo až 27. 12. 2017. Poukázal na metodiku, podle níž se kategorií „rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny“ rozumí „pokud realizace projektu umožní rozšířit výrobu či nabídku zboží a služeb o nové produkty, zboží či služby, které se zde dosud nevyráběly či nenabízely, respektive mají jiné užitné vlastnosti, než mají stávající produkty či služby. V provozovně zůstane zachována i dosavadní výroba či nabídka zboží a služeb“. Žalovaný konstatoval, že to nebyl případ navrhovatele (žalobce), protože k výrobě či nabídce služeb v provozovně ještě nedocházelo a nelze tedy rozšiřovat to, co ještě není vyráběno či nabízeno. Tato skutečnost byla Fondem potvrzena při neplánované kontrole projektu ze 2. kola dne 26. 11. 2018 v místě realizace, kdy bylo zjištěno, že navrhovatel neměl v období 2012 – 2013 žádné příjmy ze živnosti zpracování dřeva, dřevovýroby.

18. Dále žalovaný uvedl, že nesouhlasí s tím, že se jedná o kategorii „založení nové provozovny“, konstatoval, kdy lze podle Metodiky v příloze č. 13 hovořit o založení nové provozovny se závěrem, že tyto podmínky nejsou splněny. Poukázal na skutečnosti, které žalobkyně uvedla v žádosti ve 2. kole a obsah žádosti ve 4. kole, kdy uvedla, že v rámci 2. kola získala společnost dotaci na výstavbu výrobní a prodejní provozovny. Předmětem předpokládaného projektu je nákup sofistikovaného vybavení pro rozvoj výrobních kapacit žadatele v této provozovně“. Tím sám navrhovatel (žalobkyně) potvrdil, že se nejedná o založení nové provozovny, resp. o založení dvou odlišných provozoven, nýbrž o rozšíření původní provozovny ze 2. kola, v rámci které však není splněna podmínka „stávající provozovny“. Žalovaný projevil nesouhlas se stanoviskem žalobkyně, že v rámci předmětných projektů se jedná o dvě samostatné provozovny, protože oba projekty na sebe navazují, nacházejí se na stejném místě v areálu Simínského mlýna v obci Březnice a oba byly vymezeny stejným oddílem CZ-NACE – C16. Ke stanovisku Ministerstva průmyslu a obchodu žalovaný uvedl, že jde o stanovisko irelevantní, neboť k ukončení administrace došlo z důvodu porušení podmínky tzv. počáteční investice a tyto podmínky nebyly splněny. Porušení – nedodržení této podmínky je spojeno s uplatněním sankce „C“, která znamená snížení dotace o 100% a ukončení administrace žádosti o dotaci. Proto bylo rozhodnuto o zamítnutí návrhu.

Posouzení věci soudem

19. Městský soud v Praze přezkoumal na základě žaloby napadené rozhodnutí z hlediska námitek v žalobě uvedených, neboť jejich rozsahem je vázán (§ 75 odst. 2 zákona č.150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „s.ř.s.“). Podle § 51 odst. 1 s.ř.s. se rozhodl soud bez nařízení jednání, když k výzvě soudu účastníci řízení nevyjádřili s takovýmto postupem výslovný nesouhlas, má se tedy za to, že s rozhodnutím bez nařízení jednání souhlasí. Státní zemědělský intervenční fond sdělil, že nebude uplatňovat právo osoby zúčastněné na řízení.

A.

20. Z obsahu spisového materiálu vyplývá, že napadeným rozhodnutím byl zamítnut návrh žalobkyně ve věci sporu z veřejnoprávní smlouvy, kterou jí byla poskytnuta dotace v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova ČR na projekt: Vybavení provozovny s místem realizace provozovna Martinice – Březnice, okres Příbram.

21. Ze spisu je zřejmé, že Oznámením Státního zemědělského intervenčního fondu ze dne 23. 1. 2019 č. j. SZIF/2019/0078220 bylo žalobkyni oznámeno ukončení administrace žádosti registrační číslo 17/004/0641a/120/000147 s názvem projektu: Vybavení provozovny a byla stanovena sankce C - sankce 100% pro nesplnění podmínky počáteční investice.

22. Podmínky pro poskytnutí dotace jsou stanoveny v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace ne projekty programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Vedle Obecných podmínek byly stanoveny i Specifické podmínky. V daném případě bylo postupováno podle Opatření 6.-Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti, Podopatření 6.4.-Podpora na investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, Operace 6.4.1 –Investice do nezemědělských činností.

23. Podle Specifické části Pravidel, kapitoly 5, dotaci lze poskytnout pouze na počáteční investici. Počáteční investicí se rozumí investice do hmotného a nehmotného majetku za účelem založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, nebo za účelem zásadní změny celkového výrobního postupu stávající provozovny. Metodika pro stanovení kategorie provozovny je upravena v příloze č. 13 těchto Pravidel. V uvedené metodice je uvedeno, co se rozumí založením nové provozovny, zásadní změnou celkového výrobního postupu, rozšířením výrobního sortimentu stávající provozovny, rozšířením kapacity stávající provozovny.

24. Vzhledem k tomu, že žalobkyně namítá, že splnila podmínky pro založení nové provozovny, je třeba uvést, že podle předmětné metodiky se za založení nové provozovny projekt považuje tehdy, jestliže – mimo jiné - : 1. Žadatel k okamžiku podání žádosti o dotaci nevykonával žádnou nezemědělskou podnikatelskou činnost a realizace projektu mu umožní nezemědělskou podnikatelskou činnost zahájit a provozovat, 2. Žadatel k okamžiku podání žádosti o dotaci již nezemědělskou podnikatelskou činnost vykonává, realizace projektu mu umožní založit provozovnu na jiném místě, než se nachází kterákoliv z jeho dosavadních provozoven, 3. Novou provozovnu lze založit i tam, kde se již provozovna příjemce podpory nachází za podmínky, že bude vykonávat odlišnou ekonomickou činnost, vymezenou jinou sekcí či oddílem CZ-NACE.

B.

25. Žalobkyně v žalobě označila napadené rozhodnutí (bod I) a obecně namítala nedůvodnost rozhodnutí, které zasáhlo do jejích práv a nebyly splněny podmínky pro vydání takového rozhodnutí (bod II.). K této obecné námitce soud uvádí, že napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě návrhu žalobkyně, bylo tedy vydáno důvodně, neboť žalovaný musel o návrhu rozhodnout. To, že jejímu návrhu nebylo vyhověno, neznamená, že nebyly splněny podmínky pro jeho vydání.

26. Pod bodem III. žaloby citovala žalobkyně část odůvodnění napadeného rozhodnutí s obecným tvrzením, že s argumentací žalovaného nemůže souhlasit, aniž by uvedla konkrétní důvody svého nesouhlasu. Soud se pro obecnost tvrzení žalobkyně nemůže k této části vyjádřit, protože neobsahuje námitku, kterou by bylo možno vypořádat.

27. Žalobkyně pod bodem IV. žaloby projevila nesouhlas se závěrem žalovaného, že se nejednalo o založení nové provozovny a nebyla tak naplněna tzv. podmínka počáteční investice. Poukázala na článek 2 odst. 50 nařízení GBER, podle něhož stejnou nebo podobnou činností je činnost zařazená do stejné třídy (čtyřmístný číselný kód) statistické kvalifikace, poukázala na to, že zaměření projektu 4. kola je podle CZ-NACE C16.23, zatímco 2. kolo bylo zaměřeno na C16.29 a G47.78. Projekty 2. a 4. kola jsou tedy zařazeny do jiné třídy jako projekty s odlišnou ekonomickou činností. Tím dochází k naplnění definice založení nové provozovny. Ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu byl předložen nepravdivý důkaz, když fond svojí argumentaci staví na „stejné ekonomické činnosti CZ-NACE C16 – Zpracování dřeva“. Žalovaný rozhodl na základě neúplného důkazu a v rozporu s platnou právní úpravou.

28. Žalobkyně poukázala na Pravidla pro 4. kolo příjmu žádostí, kde se hovoří o nové provozovně v případě že: „Žadatel k okamžiku podání žádosti o dotaci nevykonával žádnou nezemědělskou podnikatelskou činnost a realizace projektu mu umožní nezemědělskou podnikatelskou činnost zahájit a provozovat“ a„Novou provozovnu lze založit i tam, kde se již provozovna příjemce podpory nachází za podmínky, že bude vykonávat odlišnou ekonomickou činnost, vymezenou jinou sekcí či oddílem CZ-NACE“.

29. Soud považuje za vhodné konstatovat, že žalobkyně zaměňuje pojem důkaz se stanovisky, závěry či úvahami správních orgánů. Nicméně je z žaloby zřejmé, že má za to, že byly splněny podmínky pro závěr o tom, že je splněna podmínka, že ve 4. kole jde o novou provozovnu právě proto, že její projekty v rámci 2. a 4. kola byly zařazeny do jiné třídy jako projekty s odlišnou ekonomickou činností.

30. Z obsahu argumentace v této části žaloby lze dovodit, že žalobkyně má za to, že splňuje podmínku nové provozovny, která je definována tím, že ji: „…lze založit i tam, kde se již provozovna příjemce podpory nachází za podmínky, že bude vykonávat odlišnou ekonomickou činnost, vymezenou jinou sekcí či oddílem CZ-NACE“, když žalobkyně argumentuje tím, že jde o činnosti, které jsou zařazeny do jiné třídy jako projekty s odlišnou ekonomickou činností.

31. Z definice, podle níž : „Novou provozovnu lze založit i tam, kde se již provozovna příjemce podpory nachází za podmínky, že bude vykonávat odlišnou ekonomickou činnost, vymezenou jinou sekcí či oddílem CZ-NACEvyplývá, že jsou zde stanoveny dvě podmínky, aby mohl být učiněn závěr o tom, že je tato definice naplněna. Jednak je to skutečnost, že novou provozovnu lze založit: i tam, kde se již provozovna příjemce podpory nachází“ a další podmínkou je, že tato provozovna bude vykonávat odlišnou ekonomickou činnost, vymezenou jinou sekcí či oddílem CZ-NACE“.

32. Z prvé části je tedy patrno, že novou provozovnu lze založit i na místě, kde se již provozovna příjemce podpory nachází, tedy minimálně provozovna existuje. Není zřejmé, z jakých skutečností žalobkyně vychází, jestliže dovozuje splnění této podmínky, tj. podmínky o tom, že se na místě provozovna již nachází, když sama žalobkyně v žalobě uvádí, provozovna, která měla být zřízena na základě žádosti o dotaci ve 2. kole, v době podání žádosti ve 4. kole neexistovala, neboť byla kolaudována až dne 27. 12. 2017 a činnost zahájila 1. 1. 2018. To ve svém důsledku znamená, že nemohlo jít o novou provozovnu, protože se na předmětném místě provozovna žalobkyně nenacházela a o jiné provozovně, než té, která měla být zřízena v rámci 2.kola žádosti o dotace se žalobkyně nezmiňovala. Tuto podmínku žalobkyně nesplnila.

33. Pokud jde o druhou část uvedené definice, a to výkon odlišné ekonomické činnosti, je nutno zdůraznit, že tato odlišná ekonomická činnost je podle výslovného znění definice vymezena jinou sekcí či oddílem CZ-NACE. Výslovně je zde totiž uvedeno, že musí jít o odlišnou ekonomickou činnost, která je vymezená jinou sekcí či oddílem CZ-NACE, nikoliv jinou třídou, jak žalobkyně argumentuje.

34. V případě posuzování naplnění podmínek uvedené definice nové provozovny tedy není na místě zjišťovat, do jaké třídy je ekonomická činnost zahrnuta, naopak z výslovného znění vyplývá, že musí být posuzována sekce či oddíl CZ-NACE. Žalobkyně ani nezpochybňuje, že obě tvrzené ekonomické činnosti jsou vymezeny stejným oddílem CZ-NACE, a to C16 – Zpracování dřeva. Z výše uvedených důvodů námitky žalobkyně nebyly shledány důvodnými.

35. Pod bodem V. žaloby žalobkyně poukázala na stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 19. 7. 2019 č. j. MPO 58095/2019, ve kterém se uvádí, že novou provozovnu je možno založit ve výrobním areálu, kde se nachází několik výrobních a skladovacích hal. Provozovny žalobkyně č.1012458407 a 1012812740 jsou samostatnými provozovnami s vyznačeným předmětem činnosti, a to na adrese Simínský mlýn 26 a Simínský mlýn 29 Březnice – Martinice, a uvádí, že za registraci nové provozovny odpovídá živnostenský úřad, z toho žalobkyně dovozuje, že nebyly splněny podmínky pro ukončení administrace, neboť se jedná o založení nové provozovny. V souvislosti s tím žalobkyně namítala, že žádost o dotaci byla v rámci 4. kola podána na projekt vybavení provozovny, provozovna je samostatná, produkuje sbíjené dřevné vazníky a byla zapsána do živnostenského rejstříku 7. 11. 2018 pod č.1012458407, zatímco provozovna pro výkon odlišné činnosti, jež byla vybudována na základě žádosti 2. kola se jednak nachází na jiných parcelách, má samostatné číslo a byla kolaudována 27. 12. 2017 se zahájením činnosti 1. 1. 2018. Žalobkyně dovozuje, že žádost podaná ve 4. kole naplňuje definici založení nové provozovny, neboť k okamžiku podání žádosti o dotaci nevykonávala nezemědělskou podnikatelskou činnost (žádost o dotaci byla podána 21. 4. 2017, nově vybudovaná provozovna zahájila výkon činnosti až 1. 1. 2018), žádost o dotaci umožnila založit provozovnu na jiném místě než je umístěna provozovna, pořízená v rámci žádosti 2. kola – umístění na jiném č. parcely a samostatné číslo nově založené provozovny.

36. Žalobkyně dovozuje naplnění definice založení nové provozovny ze skutečnosti, že jednak k okamžiku podání žádosti o dotaci ve 4. kole nevykonávala nezemědělskou podnikatelskou činnost a jednak ze skutečnosti, že jí žádost o dotaci umožnila založit novou provozovnu na jiném místě, než je umístěna provozovna, pořízena v rámci žádosti 2. kola PRV.

37. Je zřejmé, že žalobkyně zde při argumentaci o tom, že naplňuje definici založení nové provozovny, spojila dohromady dvě samostatné definice, které jsou vyjádřeny v příloze 13 Pravidel - Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 4. Kolo. Skutečnost, že není vykonávána nezemědělská podnikatelská činnost je obsažena v jedné z definic, skutečnost, že žádost o dotaci umožnila založit provozovnu na jiném místě je součástí druhé definice. Definice založení nové provozovny tak jak jí žalobkyně v podané žalobě uvádí, neexistuje.

38. O tom, že je žadateli o dotaci umožněno založit provozovnu na jiném místě, než se nachází kterákoliv z jeho dosavadních provozoven, hovoří ta definice, která zní: „Žadatel v okamžiku podání žádosti o dotaci již nezemědělskou podnikatelskou činnost vykonává, realizace projektu mu umožní založit provozovnu na jiném místě, než se nachází kterákoliv z jeho dosavadních provozoven“. Je tedy zřejmé, že podmínka umožnění založit provozovnu na jiném místě je vázána na další podmínku, a to na podmínku, že žadatel v okamžiku podání žádosti o dotaci již zemědělskou podnikatelskou činnost vykonává. Žalobkyně přitom sama tvrdí, že ke dni podání žádosti ve 4. kole nezemědělskou podnikatelskou činnost nevykonávala. To znamená, že tuto tvrzenou podmínku uvedené definice žalobkyně nesplňuje. Pak je argumentace žalobkyně ohledně „jiného místa“ provozovny irelevantní, protože tato otázka přichází k posouzení jen tehdy, jestliže žadatel o dotaci v okamžiku podání žádosti již nezemědělskou podnikatelskou činnost vykonává.

39. Pokud jde o argumentaci spočívající v tvrzení, že žalobkyně k okamžiku podání žádosti o dotaci nevykonávala nezemědělskou podnikatelskou činnost, je zřejmé, že jde o součást definice nové provozovny, která zní: „Žadatel k okamžiku podání žádosti o dotaci nevykonával žádnou nezemědělskou podnikatelkou činnost a realizace projektu mu umožní nezemědělskou podnikatelskou činnost zahájit a provozovat“. Z uvedené definice vyplývá, že jde o situaci, kdy žadateli o dotaci má dotace umožnit zahájení činnosti.

40. Zde je nutno poukázat na obsah žádosti žalobkyně o dotaci, kterou podala ve 4. kole. Jak správně žalovaný uvedl, je zde totiž dána návaznost žádostí žalobce ve 2. a 4. kole, když sama žalobkyně v žádosti ze dne 21. 4. 2017 (4. kolo) poukazuje na to, že v rámci 2. kola získala společnost dotaci na výstavbu výrobní a prodejní provozovny s tím, že předmětem předpokládaného projektu je nákup sofistikovaného vybavení pro rozvoj výrobních kapacit žadatele v této provozovně. Nové vybavení znamená rozšíření stávajícího sortimentu a nové možnosti rozvoje podniku. Konkrétně žalobkyně uvedla, že předmětem předpokládaného projektu je nákup nového vybavení sloužícího efektivně k výrobě dřevěných vazníků, konkrétně o nákup úhlové kotoučové pily, natíracího automatu pro natírání prken i vazníků a linky na výrobu dřevěných vazníků. Jako místo realizace projektu uvedla žalobkyně provozovnu Martinice parc.č.. 369/5, 369/6 katastr. území Martinice u Březnice (B1 popis projektu - Všeobecná strana žádosti). Žalobkyně dále uvedla ke kategorii provozovny, že jde o rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny, když v popisu uvedla, že k současnému maloobchodnímu prodeji dřeva, kdy je v hale prodáván a zpracováván z masivního dřeva, přibude výrobní část, když jako výsledný produkt označila dřevěné vazníky (B2 popis projektu – Žádosti).

41. Ze samotného obsahu žádosti, kterou žalobkyně podala ve 4. kole je zřejmé, že nežádala o dotaci na zřízení nové provozovny, tedy o dotaci na zahájení činnosti. Z obsahu žádosti je zřejmé, že žádost o dotaci byla podána na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny, kde žalobkyně sama v žádosti poukázala na to, že v rámci 2. kola získala dotaci na výstavbu výrobní a prodejní provozovny s tím, že předmětem předkládaného projektu je nákup, vybavení pro rozvoj výrobních kapacit v této provozovně. Nové vybavení znamená rozšíření stávajícího sortimentu. Pro závěr o tom, že žalobkyně splňovala podmínky zřízení nové provozovny spočívající v tom, že k okamžiku podání žádosti o dotaci nevykovávala žádnou nezemědělskou činnost a realizace projektu umožní nezemědělskou podnikatelskou činnost zahájit a provozovat, nezbývá než konstatovat, že žalobkyně o dotaci na založení nové provozovny nežádala, z obsahu její žádosti je zcela jednoznačně patrno, že šlo o nákup vybavení pro rozvoj výrobních kapacit v provozovně, na kterou žalobkyně získala dotaci ve 2. kole s tím, že jde o rozšíření výrobního sortimentu této provozovny. Je nutno poznamenat, že v žádosti o dotaci ve 4. kole, pokud jde o místo realizace projektu žalobkyně uvedla, že jde o katastr. území Martinice u Březnice, parc. č. 369/5 a 369/6. Z této žádosti nevyplývá, že by žalobkyně žádala o založení nové provozovny na parcelních číslech č. 64 a 80 v katastr. území Martinice, jak žalobkyně uvádí v podané žalobě.

42. Ze všech výše uvedených důvodů soud námitky žalobkyně neshledal důvodnými.

43. Pokud jde o stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu soud uvádí, že z jeho obsahu vyplývá, že se ministerstvo vyjadřuje k otázce možnosti založení provozovny ve výrobním areálu, kde se nachází již několik výrobních a skladovacích hal, konstatovalo, že žalobkyně má dvě provozovny s různými adresami a uvedlo, že za registraci nové provozovny odpovídá živnostenský úřad. Toto stanovisko je z pohledu posouzení otázky, zda jsou splněny podmínky pro vyplacení či nevyplacení dotace irelevantní. Žalovaný správní orgán posuzoval splnění podmínek pro poskytnutí dotace tak, jak jsou stanoveny v Pravidlech, kterými se stanoví podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 a posuzoval tedy zcela odlišné otázky, než Ministerstvo průmyslu a obchodu při posuzování aplikace živnostenského zákona. Žalovaný musel posoudit, zda byly splněny podmínky pro poskytnutí dotace, když vycházel z uvedených Pravidel, Specifické části, podle níž lze dotaci poskytnout pouze na investiční výdaje, které lze posoudit jako počáteční investici. Státní zemědělský intervenční fond a po té žalovaný při svém rozhodování posuzoval splnění podmínek pro poskytnutí dotace a nikoli otázku naplnění pojmu provozovny ve smyslu živnostenského zákona. Tím však nezasahoval do pravomoci jiného správního orgánu, naopak vykonával činnost, která mu je svěřena zákonem (Fond podle zákona č. 526/2000 Sb., žalovaný podle zákona č. 500/2004 Sb.).

44. Je zřejmé, že počáteční investicí může být i investice za účelem založení nové provozovny. Zde je opakovaně nutno zdůraznit, že žalobce žádostí ze dne 21. 4. 2017 nežádal o dotaci za účelem založení nové provozovny. Z obsahu této žádosti je zřejmé, že žalobce žádal o rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny, tomuto závěru koresponduje celý obsah podané žádosti. Žalovaný se proto správně při rozhodování sporu zaměřil i na otázku, zda žalobce splňuje podmínky pro výplatu dotace z titulu „rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny“ a učinil závěr, že není splněna podmínka „stávající provozovny“ neboť provozovna z předešlého 2. kola nebyla k datu žádosti o dotaci ze 4. kola dokončena, když k její kolaudaci došlo až 27. 12. 2017. Vzhledem k tomu, že žalobce v tomto směru nic nenamítá, že splňoval podmínky pro poskytnutí dotace z titulu rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny, nezabýval se blíže touto otázkou ani soud.

45. Ze všech výše uvedených důvodů dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná, proto žalobu podle § 78 ods.7 s. ř. s. zamítl.

46. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s., žalobce neměl ve věci úspěch, proto mu právo na náhradu nákladů řízení nepřísluší, žalovanému náklady nevznikly.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze, dne 31.března 2021

JUDr. Hana Veberová v. r.

předsedkyně senátu