10 Ca 76/2009 - 26Rozsudek MSPH ze dne 06.09.2010


Číslo jednací: 10Ca 76/2009 - 26-31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Sandnerové a soudců JUDr. Jana Ryby a Mgr. Milana Taubera v právní věci žalobce: V. V. H., zastoupeného Mgr. Petrem Volšíkem, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská 161, proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem v Praze 3, Olšanská 2, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20.1.2009, č.j. CPR-7874-1/ČJ-2008-9CPR-C215,

takto:

I. Rozhodnutí Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 20.1.2009, č.j. CPR-7874-1/ČJ-2008-9CPR-C215, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v celkové výši 7.760,-Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám zástupce žalobce Mgr. Petra Volšíka, advokáta.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze dne 11.3.2009 se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké policie (dále jen „odvolací orgán“ nebo „žalovaný“) blíže označeného v záhlaví tohoto rozhodnutí, jímž byl změněn výrok rozhodnutí Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Praha, Inspektorátu cizinecké policie Příbram ze dne 3.4.2008, č.j. SCPP-00274/PH-II-CI-2008 tak, že žádost pana V. V. H. o vydání povolení k trvalému pobytu podaná dne 4.2.2008, se zamítá podle ust. § 87k odst. 1 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), neboť žadatel je evidován v evidenci nežádoucích osob.

Žalobce v podané žalobě nesouhlasí s napadeným rozhodnutím, o němž tvrdí, že je nezákonným a to z následujících důvodů:

Žalobce namítá, že podle čl. 14 Směrnice Rady Evropské Unie 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny může být žádost o sloučení rodiny zamítnuta pouze z řádně doložených důvodů. Tím je dle žalobce skutečnost, že dotyčný představuje hrozbu pro veřejný pořádek nebo veřejnou bezpečnost, přičemž pojem veřejného pořádku je třeba vykládat tak, že by měl dosahovat alespoň intenzity odsouzení za spáchání závažného trestného činu. Podle důvodové zprávy k zákonu č.265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, je závažný trestný čin takový, u kterého se koná řízení v prvním stupni před Krajským soudem. Pojem veřejný pořádek a veřejná bezpečnost se vztahuje na případy, ve kterých státní příslušník třetí země náleží k uskupení podporujícímu terorismus, podporuje uskupení takového druhu nebo má extremistické postoje. Žalobce však mezi uvedené nepatří.

Žalobce rovněž namítá, že v jeho případě je třeba zohlednit rodinné vazby a to konkrétně právo jeho dcery a právo žalobce jako otce. Žalobce poukázal na článek 9 Úmluvy na ochranu práv dítěte, dle něhož mají smluvní státy zajistit, aby dítě nemohlo být odděleno

od svých rodičů proti jejich vůli, přičemž žalobce tvrdí, že se se svou dcerou pravidelně stýkal, přispíval na její výživu a byl jí neustále nápomocen. Tím, že byl žaobcle vyhoštěn a nebyl mu udělen trvalý pobyt, došlo k zásahu do jeho rodinného života.

V písemném vyjádření k žalobě ze dne 22. června 2009 navrhl žalovaný zamítnutí žaloby a k meritu věci uvedl, že nezpochybňuje skutečnost, že žalobce má na území České republiky vybudovány sociální vazby i obživu, avšak ze spisového materiálu vyplývá, že zde pobýval nelegálně, za což mu bylo uloženo správní vyhoštění.

Ze správního spisu zjistil soud následující skutečnost:

Dne 4. 2. 2008 požádal žalobce o povolení k trvalému pobytu za účelem sloučení s rodinným příslušníkem, N.V. V., občankou Evropské unie. K žádosti připojil žadatel mj. rodný list nezletilé N. V. V., potvrzení České spořitelny ze dne 29. 1. 2008 o zůstatku na vkladní knížce ve výši 170.000,- Kč k 29.1.2008, doklad o zajištění ubytování ze dne 21.1.2008, žádost o výpis z rejstříku trestů vztahující se k žadateli s tím, že v žádosti je potvrzeno, že žadatel nemá záznam v rejstříku trestů ČR ke dni 30. ledna 2008, pojistnou smlouvu o zdravotním pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné péče ze dne 28. 1. 2008, potvrzení mateřské školy ze dne 23.1.2007, fotografie žadatele s nezletilou dcerou.

Dne 18. 2. 2005 byl sepsán protokol o vyjádření účastníka správního řízení pana V. V. H. ve věci správního vyhoštění, kdy jmenovaný do protokolu mj. vypověděl, že do České republiky přicestoval naposledy 5.10.1994 na platné vízum na 90 dnů za účelem podnikání. Dne 7.6.2001 mu skončil legální pobyt a on nevěděl jak ho legalizovat, neodcestoval, protože si chtěl ještě vydělat nějaké peníze. Příbuzné v České republice trvale žijící nemá a nemá zde ani jiné citové vazby, peníze na cestu rovněž nemá a je si vědom skutečnosti, že na území České republiky se zdržuje neoprávněně (protokol ze dne 18. února 2005 č.j. SCPP-80/PH-OPK4-SV-2005).

Do protokolu ze dne 5. 9. 2005 pan V. V. H. mj. vypověděl, že po skončení platnosti víza neodcestoval z ČR, protože se mu zde dne 27.7.2002 narodila dcera, jejíž matkou je občanka ČR, se kterou posledních 7 let sdílí společnou domácnost v panelovém domě ve V. Dále jmenovaný uvedl, že pracoval v tržnicích, kde prodával oblečení, měsíčně si vydělal kolem 10.000,- Kč. Byl si vědom skutečnosti, že mu zaniklo i povolení k práci a byl zde bez platného víza. V současné době má peníze na další pobyt na území ČR, své družce se kterou žije, každý měsíc přispívá pravidelně na nájem a stravu a rovněž na stravu a ošatné pro malou dceru (protokol ze dne 5. září 2005 č.j. SCPP-488/PH-OPK4-SV-2005).

M. M. vypověděla dne 6. 9. 2005 do protokolu, že se s panem V. V. H. seznámila v roce 1998 a to v restauraci Blaník v obci Vlašim. Začali spolu chodit, v roce 2002 se přestěhovali k matce, bylo to v době, kdy ona byla těhotná, už byla vyučená. V té době jmenovaný neměl již platné vízum, pobýval v ČR nelegálně, neučinili žádné kroky k tomu, aby si dal dokumenty do pořádku. Přestěhovali se do pronájmu, kde bydlí dosud. Je jí známo, že jmenovanému byl v únoru 2005 zakázán pobyt v ČR na dobu tří let. Není jí známo, proč nevycestoval a neučinil nějaké kroky k tomu, aby si dal pobyt do pořádku, není jí známo proč ji a dceru neuvedl jako citovou vazbu a příbuzné, v té době žili ve společné domácnosti.

Dne 18. 2 2008 M. M. uvedla v čestném prohlášení mj., že ze vztahu s panem V. V. H. se narodila dcera, které často nakupuje oblečení, hračky, ovoce. O svou dceru otec jeví vždy zájem, mají spolu krásný vztah, dcera má otce moc ráda.Výživné stanovené soudem ve výši 1.500,- Kč vždy posílá.

Dne 3. 4. 2008 vydal správní orgán I. stupně rozhodnutí, kterým cizinci V. V. H. žádost ve věci vydání povolení k trvalému pobytu na území České republiky podle § 87k odst. 1 písm. h/ a písm. d/ s odkazem ust. § 15a odst. 1 písm. b/ zákona o pobytu cizinců zamítl.

V odůvodnění správní orgán nejprve shrnul průběh správního řízení a sice, že dne 4.2.2008 podal jmenovaný žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 87h odst. 1 písm. b/ o pobytu cizinců za účelem sloučení rodiny s dcerou N., státní příslušnost Česká republika. V řízení byl sepsán protokol o vyjádření účastníka správního řízení se zákonným zástupcem nezletilé dcery, a to s matkou M.M., která dne 18.2.2008 do protokolu uvedla mj., že otec projevuje vždy o dceru zájem, i o její výchovu. Soudem bylo rozhodnuto o povinnosti otce přispívat na výživné dcery v částce 1.500,- Kč, které dle matky pravidelně posílá. Dne 10.3.2008 byl sepsán protokol s účastníkem řízení, z něhož vyplynulo, že přicestoval do tehdejšího Československa v roce 1985, po vyučení pracoval ve Vlašimi; do roku 2003 měl platné povolení k pobytu za účelem podnikání, poté si povolení k pobytu neprodloužil a zdržoval se na území ČR bez platného povolení, a proto byl několikrát řešen cizineckou policií z důvodu nelegálního pobytu. Dále uvedl, že s matkou a její dcerou bydlel společně po dobu osmi let na různých adresách ve V. a to do června 2006, kdy byl zajištěn v zařízení pro zajištění cizinců. Po propuštění zjistil, že matka si našla přítele se kterým bydlí dosud, a proto se do bydliště dcery a její matky již nevrátil. Ve společné domácnosti s nikým nežije a bydlí v B. u svého krajana. Dle evidence Policie bylo zjištěno, že žadatel je evidován v evidenci nežádoucích osob ve smyslu ust. § 154 odst. 3 písm. b/ zákona o pobytu cizinců.

Správní orgán prvního stupně uzavřel, že žadatel nesplňuje podmínku rodinného příslušníka státního občana České republiky vedenou v § 15a odst. 1 písm. b) s odkazem na odst. 5 zákona o pobytu cizinců, neboť svou dceru sice vyživuje, ale nežije s ní ve společné domácnosti, a proto nelze na něho nahlížet jako na rodinného příslušníka státního občana ČR; současně bylo zjištěno, že žadatel je evidován v evidenci nežádoucích osob dle § 154 odst. 3 písm. b) zákona o pobytu cizinců s platností od 6.9.2005 do 6.9.2010.

Dne 2. 5. 2008 podali žalobce a M. M. samostatná odvolání, v nichž oba uvedli, že se rozhodli žít opět společně se svou dcerou. Odvolání bylo doplněno znaleckým posudkem z oboru molekulární genetiky.

Odvolání žalobce proti výše uvedenému rozhodnutí odvolací orgán dne 20. ledna 2009 změnil tak, že důvod zamítnutí žádosti shledal toliko v důvodu uvedeném v ust. § 87k odst. 1 písm. d/ zákona o pobytu cizinců, tedy, že žadatel je evidován v evidenci nežádoucích osob. Odvolací orgán blíže uvedl, že v současné době je žadatel zařazen v evidenci nežádoucích osob na základě pravomocného rozhodnutí o správním vyhoštění. Dále uvedl, že v případě pokud je evidován cizinec v evidenci nežádoucích osob, není v řízení ve věci povolení k trvalému pobytu dáno správní uvážení, nelze přezkoumávat zákonnost rozhodnutí o správním vyhoštění či zohledňovat okolnosti, pro které by mohl být z této evidence vyřazen. Z uvedeného dovodil odvolací orgán, že o žádosti o povolení k trvalému pobytu nelze kladně rozhodnout. Ve vztahu k námitce uvedené v odvolání poukazující na nepřiměřenost rozhodnutí z hlediska zásahu do soukromého a rodinného života (odvolání bylo doplněno znaleckým posudkem z oboru molekulární genetiky prokazující paternitu k nezl. Nikole) odvolací orgán uvedl, že pokud je žádost zamítnuta dle § 87k odst. 1 písm. d) zákona o pobytu cizinců, správní orgán se nemůže žádnými jinými důvody zabývat.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání podle ust. § 75 odst. 1 s.ř.s., dle něhož soud vychází ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a podle ust. § 75 odst. 2 s.ř.s., které stanoví, že soud přezkoumá napadený výrok rozhodnutí v mezích žalobních bodů, jimiž je vázán (nejde-li o vady k nimž přihlíží z úřední povinnosti) a shledal, že žaloba je důvodná.

Ve věci soud rozhodl rozsudkem bez jednání, protože dospěl k závěru, že rozhodnutí napadené žalobou trpí vadami, které opravňují soud k takovému postupu, neboť je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů (§ 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s.).

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Z obsahu podané žádosti žalobce o trvalý pobyt vyplývá, že žalobce požádal o povolení trvalého pobytu za účelem společného soužití s dcerou N. V. V., státní občankou České republiky. Žádost doložil žalobce rodným listem nezletilé dcery ze dne 14.8.2002. Z informačních systémů Policie ČR správní orgány zjistily, že žalobci bylo uloženo správní vyhoštění na dobu 3 let, které nerespektoval, a proto bylo vydáno nové rozhodnutí o správním vyhoštění s dobou platnosti na 5 let, tj. do 6. 9. 2010 za opakované porušování právních předpisů a maření výkonu správního rozhodnutí. Bylo rovněž zjištěno, že žalobce požádal dne 22. 2. 2008 o vydání nového rozhodnutí ve věci zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění; usnesením ze dne 10. 4. 2008, č.j. CPR-2348-1/ČJ-2008-9CPR-T221 bylo řízení zastaveno. Odvolání proti tomuto usnesení bylo rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 16. 6. 2008 zamítnuto.

Podle ustanovení § 87k odst. 1 písm.d) zákona o pobytu cizinců, ve znění účinném pro vydání napadeného rozhodnutí (dále jen zákon), policie žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob (ustanovení § 154 téhož zákona).

Podle ustanovení § 154 zákona se nežádoucí osobou rozumí cizinec, jemuž nelze umožnit vstup na území z důvodu, že by tento cizinec při pobytu na území mohl ohrozit bezpečnost státu, veřejný pořádek, ochranu veřejného zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých nebo obdobný zájem chráněný na základě závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy. Policie označí cizince za nežádoucí osobu na základě pravomocného rozhodnutí soudu o trestu vyhoštění z území, nebo pravomocného rozhodnutí o správním vyhoštění. Při prokazování přiměřenosti je třeba zejména posuzovat dopady tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince. Cizinec označený za nežádoucí osobu je evidován v evidenci nežádoucích osob. Policie cizinci jeho zařazení do evidence nežádoucích osob nesděluje.

V daném případě byla žádost žalobce o povolení trvalého pobytu zamítnuta s odůvodněním, že žalobce je nežádoucí osobou, protože je evidován v evidenci nežádoucích osob, v níž se evidují cizinci na základě pravomocného rozhodnutí o správním vyhoštění.

Žalobce namítá, že správní orgány nevzaly dostatečně ve zřetel, že žádost byla podána z důvodu sloučení rodiny s nezletilou dcerou, namítá, že jeho vyhoštění z území ČR není nezbytným opatřením v demokratické společnosti. Současně žalobce zdůraznil jeho právo na respektování soukromého a rodinného života.

Soud při řešení této otázky vyšel z ustanovení § 154 zákona o pobytu cizinců, z něhož vyplývá, že cizince za nežádoucí osobu označí policie a to na základě zákonem stanovených podmínek (§ 154 odst. 3 zákona o pobytu cizinců).

Označení cizince za nežádoucí osobu je úkonem, který je podkladem pro zařazení cizince do evidence. V rámci posuzování otázky, zda označení cizince jako nežádoucí osoby přichází v úvahu, je nutno posoudit přiměřenost tohoto „rozhodnutí“, a to z pohledu dopadu do soukromého a rodinného života cizince, jinými slovy označení cizince jako nežádoucí osoby musí doprovázet úvaha správního orgánu o přiměřenosti zařazení konkrétního cizince do evidence nežádoucích osob ve vztahu k dopadům do jeho soukromého či rodinného života. Právě s přihlédnutím k této nutné úvaze má soud a to, že v rámci řízení o žádosti o udělení pobytu musí být v rozhodnutí o této žádosti obsažena úvaha o tom, zda cizinec byl označen za nežádoucí osobu důvodně, když samotné označení cizince za nežádoucí osobu nepodléhá samostatnému soudnímu přezkumu, protože nejde o rozhodnutí o právech a povinnostech fyzické osoby, jak má na mysli ustanovení § 65 s.ř.s.

V daném případě se správní orgány správně zaměřily na zjištění základních rozhodných skutečností, o čemž svědčí ve správním spise obsažené protokoly o výpovědích rodičů nezletilé jak v řízení o správním vyhoštění cizince (ze dne 18. 2. 2005, ze dne 5. 9. 2005, dne 6. 9. 2005), tak v řízení o povolení trvalého pobytu (ze dne 18. 2. 2008 a ze dne 10. 3. 2008). Po zjištění chto rozhodných skutečností bylo na místě, aby odvolací orgán učinil součástí rozhodnutí úvahu, která by byla výrazem posouzení přiměřenosti mezi jednáním žalobce, které ve svém důsledku vedlo k vydání již druhého rozhodnutí o správním vyhoštění (což svědčí o opakovaném nerespektování právního řádu ČR cizincem) a dopadem zařazení žalobce do evidence nežádoucích osob (v důsledku vydaných pravomocných rozhodnutí o správním vyhoštění) do osobního a rodinného života (s ohledem na rodinnou vazbu k nezletilé dceři prokázanou znaleckým posudkem). Taková úvaha v napadeném rozhodnutí absentuje.

Žalovaný se s námitkami, které jsou obsahově shodné s žalobními námitkami adekvátně nevypořádal, když naopak uvedl, že pokud je žádost zamítnuta dle § 87k odst. 1 písm. d) zákona o pobytu cizinců, správní orgán se nemůže žádnými jinými důvody zabývat a více se námitkou nepřiměřeného zásahu rozhodnutí do jeho rodinného a osobního života nezabýval. Požadavek náležitého odůvodnění a vypořádání se se všemi námitkami je tím víc namístě, neboť se jedná o rozhodnutí správního orgánu II. stupně.

Výše uvedené posoudil soud v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu (viz. rozsudek ze dne 16. 4. 2008, č.j. 1 As 14/2008-63).

Pro úplnost lze uvést, že zákon o pobytu cizinců na území ČR stanoví jednoznačné podmínky, za nichž může být cizinci na jeho žádost vydáno povolení k trvalému pobytu. Naplnění těchto předpokladů, které stanoví český právní řád, musí být v průběhu správního řízení prokázáno.

Z výše uvedených důvodů bylo proto rozhodnutí žalovaného podle ust. § 78 odst. l zrušeno pro nepřezkoumatelnost rozhodnutí, když v jeho odůvodnění dosud chybí zákonem presumovaná, výše uvedená úvaha správního orgánu (§ 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s.). Z uvedeného důvodu byla věc vrácena žalovanému k dalšímu řízení.

V tomto řízení bude na odvolacím správním orgánu, aby po doplnění zjištění skutkového stavu o aktuální výslech rodičů nezletilé dcery podrobil zjištěný skutkový stav výše uvedené úvaze, a znovu posoudil všechny námitky žalobce. V odůvodnění rozhodnutí žalovaný uvede, které skutečnosti byly podkladem jeho rozhodnutí, jakými úvahami byl veden při hodnocení důkazů, uvede právní předpisy, na základě nichž rozhodoval.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 věta prvá s.ř.s. Žalobce, byť měl ve věci úspěch, žádné náklady řízení mu nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat ve lhůtě dvou (2) týdnů po doručení rozhodnutí kasační stížnost za podmínek § 102 a násl. s.ř.s., a to k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím soudu zdejšího, a to ve dvojím vyhotovení.

Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná, nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Praze dne 6. září 2010

JUDr. Ludmila Sandnerová, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Václav Koláček