10 Ca 55/2009 - 45Rozsudek MSPH ze dne 26.01.2011

10 Ca 55/2009- 45

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Ing Viery Horčicové a Mgr. Jana Kašpara v právní věci žalobce: ZEVO, spol.s r.o, se sídlem Jevišovice 102, 671 53 Jevišovice, zast. JUDr. Romanou Dvořákovou, advokátkou se sídlem Nám. Svobody 18, Znojmo, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65, Praha 10, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6.1.2009, čj. 560/3741/08,

takto:

I. Žaloba se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou napadeným rozhodnutím žalovaného bylo zamítnuto jako opožděné odvolání žalobce proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí (dále jen „ inspekce“) ze dne 19.11. 2008 č.j. ČIŽP/47/IPP/SR01/0813456.007/08/BTA, kterým byla žalobci uložena pokuta dle ustanovení § 34 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 76/2002 Sb.“) za správní delikt dle § 37 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb ., neboť provozoval zařízení bez platného integrovaného povolení.

V podané žalobě se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného, jakož i rozhodnutí prvostupňového. V žalobě žalobce vytýká nesprávné zjištění skutkového stavu a porušení ustanovení o správním řízení.

Nesprávné zjištění skutkového stavu žalobce spatřuje v té skutečnosti, že z odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že podle podkladů založených ve správním spise bylo na doručence o převzetí rozhodnutí žalobcem uvedeno datum převzetí 21.11. 2007. Toto datum bylo žalovaným správně kvalifikováno z hlediska časové posloupnosti jako zjevně chybné a proto bylo následně žalovaným písemně ověřeno, že zásilka byla převzata dne 21.11. 2008, resp. poštovním úřadem bylo datum převzetí takto opraveno a žalovanému sděleno opravené datum doručení žalobci. „Na originále rozhodnutí, které je založeno u žalobce je razítko doručení 24.11. 2008, ten den bylo rozhodnutí převzato žalobcem a záznam na poště je tedy zjevně chybný (datum vyznačené na doručence bylo chybné a nejen co do roku převzetí ale i co se týče dne převzetí - toto však již poštovní úřad neopravil).“

Porušení ustanovení o správním řízení žalobce spatřuje v tom, že dle ustanovení § 40 odst. 2 správního řádu platí, že v pochybnostech se lhůta považuje za zachovanou, dokud se neprokáže opak, a na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že je odůvodněná pochybnost o správnosti data uvedeného na doručence, resp. nesprávně opraveného poštovním úřadem, na základě dotazu žalovaného. Žalobce na podporu těchto tvrzení předkládá kopii podacího lístku na poštovní poukázce typu C ze dne 27.11. 2008 podanou na poštovním úřadě Jevišovice 671 53 (jde o stejný poštovní úřad, kde bylo převzato předmětné rozhodnutí), ze kterého je patrno, že byl pracovnicí pošty ručně dopsán, resp. přepsán, jednak údaj o podacím čísle, ceně služby i částky. Žalovaný tedy přestože měl mít oprávněné pochybnosti o tom, zda je údaj o převzetí rozhodnutí uvedený na doručence správný, nezjistil veškeré rozhodné skutečnosti tak, aby jednoznačně prokázal datum doručení rozhodnutí žalobci. Pokud by učinil dotaz na žalobce, vyšly by najevo závažné pochybnosti ve smyslu § 40 odst. 2 správního řádu a bylo by nutné v souladu s správním řádem považovat lhůtu pro odvolání za zachovanou. Porušením úředního postupu v správním řízení byl tak žalobce zkrácen na svých právech, v konečném důsledku mu tímto postupem byl odepřen přezkum vydaného rozhodnutí v odvolacím řízení.

V písemném vyjádření k žalobě žalovaný uvedl, že vyznačení dne doručení na kopii předmětného rozhodnutí, založeného u žalobce a provedené zřejmě žalobcem, nemůže být důkazem o doručení ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 správního řádu. Podobně ani další důkaz navržený žalobcem označený jako výpis z došlé pošty žalobce, nemůže sám o sobě vyvrátit skutečnost doloženou, úředním dokladem jakým je podle § 21 odst. 2 správního řádu doručenka. Doručenka ke založená ve správním spise pod číslem listu 9 a je písemným dokladem potvrzujícím ve smyslu § 19 odst. 6 správního řádu skutečnost, že poštovní zásilka obsahující písemnost učenou žalobci byla tomuto dodána. Tato skutečnost je zřejmá i z porovnání čísel doporučených zásilek číslo 6716, číslo 6717 (viz. listy č. 11 a č. 14). Z uvedených důvodů nemohlo ani dojít k porušení § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu. Lhůta pro podání odvolání začala běžet ve smyslu § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu následující den po doručení tzn. 22.11. 2008 a jelikož patnáctý den připadl na sobotu 6.12. 2008, byl posledním dnem lhůty ve smyslu § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu nejbližší příští pracovní den, tedy pondělí 8.12. 2008. Odvolání bylo prokazatelně podáno advokátní kanceláří advokátky JUDr. Romany Dvořákové (zastupující společnost žalobce na základě plné moci ze dne 4.12. 2008) k poštovní přepravě až v úterý dne 9.12. 2008 (viz obálka u listu č. 10) tedy po marném uplynutí patnáctidenní odvolací lhůty. I pokud snad v daném případě vznikly pochybnosti o datu převzetí rozhodnutí žalobcem, pak tyto byly již na úrovni orgánu prvního stupně odstraněny. Důkaz kopií podacího lístku navrhovaný žalobcem se netýká dané věci, a samo o sobě nemůže ani zpochybnit správnost postupu pošty Jevišovice při doručování doporučené zásilky určené žalobci.

Městský soud v Praze na základě včas podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí žalovaného v mezích žalobních bodů (ust. § 75 odst. 2 věta první s.ř.s.), jakož i řízení, které mu předcházelo a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

O žalobě soud rozhodl, aniž nařizoval jednání, za podmínek vyplývajících z ustanovení § 51 odst. 1 s.ř.s., poté, kdy účastníci řízení s tímto postupem soudu vyslovili souhlas.

Ze správního spisu vyplývají pro rozhodnutí soudu tyto podstatné skutečnosti:

U prvostupňového rozhodnutí je na č.l. 9 správního spisu založena doručenka. Na doručence je uvedeno číslo jednací prvostupňového rozhodnutí, dále datum uložení zásilky 21.11.2008, razítko pošty Jevišovice 671 53 s datem 21.11.2008, vedle podpisu potvrzujícího převzetí zásilky oprávněnou osobou (M.M.) je uvedeno 21.11.2007.

Dále správní spis na č.l. 11 obsahuje sdělení pošty Jevišovice 671 53, podle kterého byly zásilky p.č. 6716 a 6717 převzaty 21.11.2008. Na čl. 14 správního spisu je založena kopie úhrnného dodacího lístku doporučených zásilek, z něhož rovněž vyplývá, že zásilky podací č. 6716 a 6717 převzala dne 21.11.2008 oprávněná osoba – M. M., a to s uvedením č.občanského průkazu oprávněné osoby a jejího podpisu.

Na obálce, v níž bylo doručeno inspekci odvolání je podací razítko pošty s datem 9.12.2008, odesílatelem je Advokátní kancelář advokátky JUDr. Romany Dvořákové, a adresátem ČIŽP OBL. INSPEKTORÁT BRNO, LIEBERZEITOVA 14, 614 00 BRNO.

V žalobou napadeném rozhodnutí se uvádí, že rozhodnutí inspekce ze dne 19.11. 2008 bylo žalobci oznámeno dne 21.11. 2008, doručením do vlastních rukou na adresu společnosti ZEVO, spol. s r.o. Jevišovice 102, 671 53 Jevišovice, oprávněné osobě (M.M.). Na doručence o převzetí rozhodnutí je uvedeno datum převzetí 21.11. 2007. Toto datum je z hlediska časové posloupnosti chybné a proto bylo inspekcí následně prostřednictvím Pošty Jevišovice písemně ověřeno, že zásilka byla převzata oprávněným příjemcem dne 21.11. 2008. Po marném uplynutí patnáctidenní odvolací lhůty nabylo rozhodnutí právní moci dne 8.12. 2008. Odvolání bylo podáno k poštovní přepravě dne 9.12. 2008, tedy po lhůtě pro podání odvolání. Vzhledem k uvedenému odvolací orgán zamítl odvolání jako opožděné. Po právní moci tohoto rozhodnutí žalovaný rovněž přezkoumal zda nejsou předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí ve smyslu § 94 odst. 1 správního řádu.

Podle ust. § 92 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „správní řád“) opožděné nebo nepřípustné odvolání odvolací správní orgán zamítne. Jestliže rozhodnutí již nabylo právní moci, následně zkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí. Shledá-li předpoklady pro zahájení přezkumného řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí, posuzuje se opožděné nebo nepřípustné odvolání jako podnět k přezkumnému řízení nebo žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání nového rozhodnutí.

V případě, že soud přezkoumává rozhodnutí správního orgánu, kterým bylo rozhodnuto dle § 92 odst. 1 správního řádu, že odvolání je opožděné, je rámec možností soudního přezkumu rovněž dán ustanovením § 92 správního řádu, nebo-li soud zkoumá, zda-li závěr správního orgánu o opožděném odvolání je skutkově podložený a v souladu se zákonem.

Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Počítání času upravuje ustanovení § 40 správního řádu, které uvádí v odst. 1 pokud je provedení určitého úkonu v řízení vázáno na lhůtu, tak se podle písm.a) nezapočítává do běhu lhůty den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin; v pochybnostech se za počátek lhůty považuje den následující po dni, o němž je jisto, že skutečnost rozhodující pro počátek běhu lhůty již nastala. Podle písm. c) téhož ustanovení, připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

Podle ust. § 40 odst. 2 správního řádu se v pochybnostech se lhůta považuje za zachovanou, dokud se neprokáže opak.

Z dokladů založených v správním spise, a to z doručenky, prokazující doručení prvostupňového rozhodnutí, ze Sdělení pošty ze dne 10.12.2008, z Potvrzení (zaslaného inspekci dne 11.5.2009), má soud za prokázané, že zásilka obsahující prvostupňové rozhodnutí byla právní zástupkyni žalobce doručena dne 21.11.2008. Ačkoli na doručence bylo vedle podpisu převzetí zásilky uvedeno chybné datum 21.11.2007, (o skutečnosti, že se jednalo o chybné uvedení roku datum svědčí již samotný fakt, že na této doručence bylo uvedeno datum uložení zásilky 21.11.2008, a razítko pošty Jevišovice 671 53 s datem 21.11.2008). Pochybnosti ohledně roku doručení byly odstraněny prvostupňovým správním orgánem, na dotaz kterého Pošta Jevišovice sdělila, že zásilka byla skutečně doručena dne 21.11.2008.

Jelikož pochybnosti ohledně doručení byly beze zbytku inspekcí odstraněny, nelze přisvědčit žalobci, že by mělo být nadále postupováno podle § 40 odst. 2 správního řádu, jakož rovněž nelze konstatovat, že by skutkový stav ohledně převzetí prvostupňového rozhodnutí byl zjištěn nedostatečně nebo nesprávně.

Důkazy dokládající pochybení pošty v jiné věci, které předložil žalobce, nemohou sloužit jako důkazy ve věci nyní projednávané. Důkaz, kterým žalobce dokládá jiné datum převzetí prvostupňového rozhodnutí, a to (patrně žalobcem nebo advokátní kanceláří) vyznačené převzetí na jeho kopii rozhodnutí, není důkazem způsobilým prokazovat doručení.

Podle ust. § 19 odst.6 správního řádu, je-li pro řízení třeba, aby bylo doručení doloženo, musí být zajištěn písemný doklad stvrzující, že písemnost byla doručena nebo že poštovní zásilka obsahující písemnost byla dodána, včetně dne, kdy se tak stalo. Dokladem dle § 19 odst. 6 správního řádu, prokazující doručení je právě doručenka. Chybný údaj (nesprávné uvedení roku 2007 namísto 2008) na doručence byl pak následně inspekcí odstraněn, a poštou Jevišovice bylo doloženo, že skutečně byla právnímu zástupci žalobce doručena zásilka s prvostupňovým rozhodnutím dne 21.11.2008.

Odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí bylo podáno k poštovní přepravě dle podacího razítka na obálce zásilky dne 9.12.2008.

Patnáctidenní lhůta odvolací podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu běží ode dne oznámení rozhodnutí, a její počátek nastal ve smyslu § 40 odst.1 písm.a) správního řádu následující den po doručení tzn. 22.11.2008. Patnáctý den připadl na sobotu 6.12. 2008, a tedy posledním dnem lhůty dle §40 odst. 1 písm.c) správního řádu byl nejbližší příští pracovní den, tedy pondělí 8.12. 2008. Odvolání podané k poštovní přepravě dne 9.12.2008 bylo proto odvolání podané opožděně.

Vzhledem k uvedenému se soud nemohl ztotožnit s námitkami uplatněnými v žalobě a nemohl než konstatovat, že žalovaný vydal rozhodnutí v souladu se zákonem a protože soud neshledal ani takové vady řízení, které by mohly mít z procesního hlediska vliv na nezákonnost napadeného rozhodnutí, žalobu podle ust. § 78 odst. 7 zák.č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s.ř.s.“), jako nedůvodnou zamítl.

Výrok o nákladech řízení má oporu v ustanovení § 60 odst.1 s.ř.s., neboť žalobce neměl ve věci úspěch, nemá proto právo na náhradu nákladů s tímto řízením spojených a žalovanému žádné náklady v řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost za podmínek
uvedených v ustanovení § 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě dvou týdnů po
doručení tohoto usnesení. Kasační stížnost se podává u Městského
soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu.
Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel,
jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje,
vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů
vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Praze dne 26. ledna 2011

Mgr. Jana Brothánková, v.r.

předsedkyně senátu