10 A 134/2014 - 31Rozsudek MSPH ze dne 23.03.2015

10A 134/2014 - 31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců Mgr. Kamila Tojnera a Mgr. Gabriely Bašné v právní věci žalobce: PhDr. L. P., bytem K., zast. daňovým poradcem ARIADNA, s.r.o., sídlem Bořivojova 2419/21, Praha 3, proti žalovanému: Finanční úřad pro hl. m. Prahu, sídlem Štěpánská 28, Praha 1, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného – nevydání rozhodnutí v obnoveném řízení o dani z příjmů žalobce za rok 1999,

takto:

I. Žaloba se zamítá. II. Žalobci se do 30 dnů od právní moci usnesení vrací soudní poplatek 1.000,-Kč. III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou dne 14. 8. 2014 domáhal uložení povinnosti žalovanému vydat rozhodnutí ve věci obnovy řízení ukončeného dodatečným platebním výměrem Finančního úřadu pro Prahu – Jižní město č. j. 8913/03/011913/7435 ze dne 27. 1. 2003 o doměření daně z příjmů fyzické osoby za zdaňovací období roku 1999.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, neboť dne 5. 9. 2014 vydal rozhodnutí č. j. 5455615/14/2011-05402-107217 o zastavení obnoveného řízení o doměření daně z příjmů žalobce za zdaňovací období roku 1999. Žalobu tak považuje za bezpředmětnou.

Ze správního spisu plyne, že dodatečným platebním výměrem Finančního úřadu pro Prahu – Jižní město č. j. 8913/03/011913/7435 ze dne 27. 1. 2003 byla žalobci doměřena daň z příjmů fyzické osoby za zdaňovací období roku 1999. Rozhodnutím správce daně ze dne 21. 6. 2012 bylo k odvolání žalobce zrušeno rozhodnutí správce daně ze dne 28. 5. 2003 o zamítnutí návrhu žalobce na obnovu řízení ve věci platebního výměru č. j. 8929/03/011913/7435. Finanční úřad pro hl. m. Prahu rozhodnutím ze dne 20. 12. 2012 povolil obnovu řízení pro zdaňovací období roku 1999, zároveň však následně dne 15. 1. 2014 podal k Odvolacímu finančnímu ředitelství podnět k nařízení přezkoumání rozhodnutí o povolení obnovy řízení dodatečně vyměřené daně za rok 1999 pro uplynutí objektivní prekluzivní lhůty pro vyměření daně. Podnět byl vyřízen sdělením Odvolacího finančního ředitelství ze dne 10. 7. 2014 tak, že sice povolení obnovy bylo vydáno v rozporu s právním předpisem z důvodu prekluze daňové povinnosti žalobce na dani z příjmu za rok 1999, avšak nařízení přezkoumání rozhodnutí podle § 121 odst. 1 d. ř. brání splnění podmínky pro zastavení řízení dle § 106 odst. 1 písm. e) d. ř., dle kterého má také postupovat správce daně. Rozhodnutím žalovaného dne 5. 9. 2014, č. j. 5455615/14/2011-05402-107217, bylo zastaveno řízení o obnově doměření daně z příjmů žalobce za zdaňovací období roku 1999 pro prekluzi daňové povinnosti žalobce na dani z příjmu za dané zdaňovací období.

Proti rozhodnutí o zastavení řízení žalobce podal odvolání. Účastníci souhlasili s postupem dle § 51 s.ř.s., proto soud ve věci rozhodl bez nařízení jednání. Městský soud v Praze věc posoudil následovně.

Podle § 81 odst. 1 s. ř. s. soud v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí. V dané věci soud zjistil, že nečinnost žalovaného ke dni rozhodování soudu již netrvá, neboť rozhodnutí ve věci obnovy řízení o doměření daně z příjmů žalobce za zdaňovací období roku 1999 na základě dodatečného platebního výměru Finančního úřadu pro Prahu – Jižní město, jehož vydání se žalobkyně domáhal, již bylo vydáno a žalobci doručeno. Za tohoto stavu nelze žalovanému uložit, aby v obnoveném řízení rozhodl znovu, resp. jinak. Institut žaloby na ochranu proti nečinnosti dle § 79 s.ř.s. nespočívá v uložení povinnosti správního orgánu rozhodnout určitým způsobem (zde vyhovění žalobci), nýbrž v uložení povinnosti „pouze“ rozhodnout v řízení, zde v obnoveném řízení. Soud v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti se totiž nezabývá tím, zda je návrh žalobce v daňovém řízení důvodný či nikoli a tedy nerozhoduje věcně o předmětu obnoveného řízení. Rozhodnutí žalovaného dne 5. 9. 2014, č. j. 5455615/14/2011-05402-107217, o zastavení nařízení obnovy řízení je rozhodnutím v řízení o nařízené obnově, proto soud žalobu na ochranu proti nečinnosti zamítl jako nedůvodnou podle § 81 odst. 3 s.ř.s.

Žalobce uhradil na soudním poplatku 3.000,-Kč, ačkoli soudní poplatek za podání žaloby na ochranu před nečinností správního orgánu je ve výši 2.000,- Kč. Jelikož žalobce uhradil soudní poplatek 1.000,-Kč, aniž by mu taková povinnost vznikla, soud dle § 10 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. rozhodl o vrácení soudního poplatku žalobci. Soud zároveň vyzývá žalobce, aby soudu sdělil číslo účtu, na který bude vrácen soudní poplatek.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 1 s. ř. s., neboť úspěšnému žalovanému žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 23. března 2015

JUDr. Ing. Viera Horčicová, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Veronika Brunhoferová