78 Az 1/2020 - 51Usnesení KSUL ze dne 24.07.2020

78 Az 1/2020-51

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Markétou Lehkou, Ph.D., ve věci žalobkyně: N. A. H. A. H. A.,narozená „X“,

státní příslušnost Irácká republika, bytem „X“,

zastoupená Organizací pro pomoc uprchlíkům, sídlem Kovářská 4, 190 00 Praha 9,

proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 12. 2019, č. j. OAM-195/ZA-ZA11-K09-PD1-2017,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě prostřednictvím svého právního zástupce domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 20. 12. 2019, č. j. OAM-195/ZA-ZA11-K09-PD1-2017, kterým bylo ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany rozhodnuto tak, že se doplňková ochrana neprodlužuje.

Dne 20. 7. 2020 bylo soudu doručeno podání, v němž žalobkyně sdělila soudu, že předmětnou žalobu bere v plném rozsahu zpět.

Dle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), platí, že soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Protože projev vůle žalobkyně ze dne 20. 7. 2020, jímž došlo ke zpětvzetí předmětné žaloby, je dostatečně jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím žalobkyně zamýšlela ukončení tohoto soudního řízení, soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. řízení o předmětné žalobě ve výroku I. usnesení zastavil.

Z důvodu zastavení řízení současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve výroku II. usnesení nepřiznal soud žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť neshledal důvody pro postup podle věty druhé citovaného ustanovení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Ústí nad Labem 24. července 2020

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., v. r.

samosoudce