78 Ad 9/2014 - 5Usnesení KSUL ze dne 09.05.2014

78Ad 9/2014-5

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Markétou Lehkou, Ph.D. v právní věci žalobkyně: J. G., nar. „X“, bytem „X“, proti žalované: České správě sociálního zabezpečení, se sídlem v Praze 5, ul. Křížová č. p. 25, PSČ 225 08, žaloba proti rozhodnutí žalované,

takto:

I. Žaloba se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 14. 4. 2014 bylo Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručeno podání označené pouze jako „Žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení Ústí nad Labem č.j. „X“, a to vyjma identifikace žalobkyně s uvedením č. j. „X“ bez jakýchkoliv dalších údajů, kdy žalobkyně toliko v odůvodnění uvedla, že podává tímto žalobu proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v Ústí nad Labem č. j. „X“ a žádá soud o přezkum jejího zdravodního stavu.

S ohledem na zjištění, že žaloba nesplňovala náležitosti vyjmenové v ust. § 71 odst. 1, odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud přikročil k vydání kvalifikované výzvy k odstranění vad předmětné žaloby ve smyslu ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. ze dne 14. 4. 2014, č. j. 78 Ad 9/2014 - 3, jíž žalobkyni vyzval, aby v 7 denní lhůtě odstranila soudem zjištěné vady, které soud přesně definoval, současně žalobkyni předestřel relevatní právní úpravu, z níž dle názoru soudu vyplývá, že předmětná žaloba není bez dalšího projednatelná a zároveň žalobkyni poskytl podrobné poučení o následcích nerespektování předmětné soudní výzvy, tj. že pokud neodstraní nedostatky své žaloby a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o její žalobě odmítne, včetně možnosti poskytnutí součinosti ze strany soudu při odstraňování vad žaloby. Tento procesní postup soudu přitom plně odpovídal konstantní judikatuře Nejvyššího správního soudu v této otázce, jak je patrno např. z jeho rozsudku ze dne 18. 7. 2007 č. j. 6 Ads 82/2007 - 23, který je dostupný na www.nssoud.cz.

Pokračování

78Ad 9/2014

Dotyčná výzva soudu ze dne 14. 4. 2014 byla žalobkyni řádně doručena osobně dne 16. 4. 2014, jak vyplývá z otištěného razítka dodací pošty na doručence a rukou psaného data vedle vlastnoručního podpisu žalobkyně.

Na kvalifikovanou soudní výzvu ze dne 14. 4. 2014, č. j. 78 Ad 9/20014 - 3, ovšem do dnešního dne žalobkyně nikterak nezareagovala, a proto soudem stanovená 7 denní lhůta k odstranění vad žaloby marně uplynula v úterý dne 22. 4. 2014, jakožto nejbližší následující pracovní den po pondělí 21. 4. 2014, kdy byl státní svátek.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. platí, že soud usnesením odmítne návrh, jestliže nejsou splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

S ohledem na právě uvedené byl tak soud nucen konstatovat, že žalobkyně přes kvalifikovanou výzvu soudu v následně stanovené soudcovské lhůtě neuvedla žádný žalobní petit, natož takový, který by byl souladný se s. ř. s., dále svoji žalobu nikterak nezdůvodnila a také přesně nespecifikovala, vůči kterému rozhodnutí a z jakého data její žaloba směřuje.

Tím se z odstranitelných nedostatků žaloby staly neodstranitelné nedostatky podmínky řízení, pro které soud s odkazem na ust. § 46 odst. 1 písm. a) v návaznosti na ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. předmětnou žalobu odmítl.

V důsledku odmítnutí žaloby současně soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne: 9. května 2014

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová