78 A 14/2012 - 14Usnesení KSUL ze dne 30.11.2012

78A 14/2012-14

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Markétou Lehkou, Ph.D. v právní věci žalobce: A. K., bytem „X“, zastoupeného JUDr. Pravoslavem Svobodou, advokátem se sídlem v Ustí nad Labem, ul. Údolní č. p. 8, PSČ 400 01, proti žalovanému: Krajskémuúřadu Ústeckého k r a j e , odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Velká Hradební č. p. 3118/48, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 10. 2012, č. j. 4068/DS/2012,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 7. 11. 2012 osobně prostřednictvím svého právního zástupce u zdejšího soudu žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 10. 2012, č. j. 4068/DS/2012, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru kontroly, ze dne 13. 9. 2012, č. j. MM/OK/PD/27893/12/R, jímž byl uznán vinným z přestupků podle ust. § 125c odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za které mu byla uložena pokuta ve výši 5.000,-Kč, dále zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 6 měsíců a také mu byla uložena povinnost uhradit náhradu nákladů správního řízení ve výši 1.000,-Kč. Současně žalobce navrhoval přiznání odkladného účinku podané žalobě.

Pokračování

78A 14/2012

Podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění platném ke dni podání žaloby (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem soudního poplatku ve věcech správního soudnictví ten, kdo podal žalobu nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení, a podle § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona vzniká poplatková povinnost za toto řízení podáním žaloby. Poplatek ve výši 3 000,- Kč za podání předmětné žaloby [položka 18 bod 2. písm. a) sazebníku soudních poplatků] a poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku ve správním soudnictví ve výši 1 000,- Kč (položka 20 sazebníku soudních poplatků) byly přitom splatné podle § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích vznikem poplatkové povinnosti.

Žalobce ani jednu z poplatkových povinností při podání žaloby obsahující návrh na přiznání odkladného účinku nesplnil, tudíž jej soud prostřednictvím jeho právního zástupce dvěma samostatnými výzvami ze dne 12. 11. 2012, č. j. 78 A 14/2012 – 12a (poplatek za žalobu), a č. j. 78 A 14/2012 – 12b (poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku), vyzval k zaplacení soudních poplatků a zároveň jej upozornil, že řízení bude zastaveno, pokud poplatky nebudou ve lhůtě pěti dnů od doručení výzev zaplaceny. Obě výzvy k zaplacení soudních poplatků byly právnímu zástupci žalobce řádně doručeny prostřednictvím prostřednictvím systému datových schránek dne 19. 11. 2012.

V daném případě však došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení, když žalobce ve stanovené lhůtě a ani později ke dni rozhodnutí soudu dotyčné soudní poplatky nezaplatil. Na základě této skutečnosti soud podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. a ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o žalobě obsahující i návrh na přiznání odkladného účinku zastavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nepřiznal současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Pokračování

78A 14/2012

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 30. listopadu 2012

JUDr. Markéta L e h k á, Ph.D. v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová