42 Ad 28/2011 - 6Usnesení KSUL ze dne 08.12.2011

42 Ad 28/2011-6

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Václavem Trajerem v právní věci žalobce: J. H., „X“, proti žalovanému: Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16.11.2011, č.j. 2300/SZ/2011-7, JID 211772/2011/KUUK,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se včasně podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 16.11.2011, č.j. 2300/SZ/2011-7, JID 211772/2011/KUUK, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Žatec ze dne 11.7.2011, č.j. MUZA 26008/2011, kterým bylo rozhodnuto, že žalobci se nepřiznává příspěvek na úpravu bytu.

Primárně se soud zabýval v dané věci otázkou přípustnosti dané žaloby.

Žalobce se předmětnou žalobou domáhal zrušení správního rozhodnutí žalovaného ve smyslu ust. § 65 a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen “s.ř.s.“). V ustanovení § 68 odst. 1 písm. e) s.ř.s. je uvedeno, že žaloba je nepřípustná tehdy, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno. V ustanovení § 71 písm. f) s.ř.s. je stanoveno, že ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu, jejichž přezkoumání vylučuje zvláštní zákon. Podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, je-li podle tohoto zákona nepřípustný.

V daném konkrétním případě rozhodoval Městský úřad Žatec o poskytnutí příspěvku na úpravu bytu ve smyslu § 34 odst. 1 písm. d) zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení (dále jen „zákon o působnosti orgánů“). V ustanovení § 56c odst. a) zákona o působnosti orgánů je uvedeno, že ze soudního přezkumu jsou vyloučena rozhodnutí o dávkách sociální péče a o mimořádných výhodách občanům těžce zdravotně postiženým podle § 34 odst. 1 písm. a) až e) citovaného předpisu. Rozhodnutí o poskytování příspěvku na úpravu bytu je tedy výslovně zvláštním zákonem ze soudního přezkumu vyloučeno (ať již je rozhodnuto o jeho přiznání nebo o jeho nepřiznání), a to včetně rozhodnutí o případném odvolání.

Vzhledem ke skutečnosti, že napadené rozhodnutí je ze soudního přezkumu zvláštním zákonem výslovně vyloučeno, je nutné podanou žalobu považovat ve smyslu § 68 písm. e) ve spojení s § 70 písm. f) s.ř.s. za nepřípustnou. V § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. je uvedeno, že soud usnesením návrh odmítne, jestliže je podle tohoto zákona nepřípustný. Proto soud tímto usnesením ve smyslu § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. žalobu proti napadenému rozhodnutí odmítl.

V důsledku odmítnutí žaloby současně soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů. O soudním poplatku nebylo rozhodováno, protože ke dni vydání rozhodnutí nebyl uhrazen.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního.

Kasační stížnost se do 31.12.2011 podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Od 1.1.2012 se kasační stížnost podává přímo k Nejvyššímu správnímu soudu. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li sám stěžovatel vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 8. prosince 2011

Mgr. Václav Trajer

samosoudce