42 A 12/2012 - 11Usnesení KSUL ze dne 20.12.2012

42A 12/2012-11

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Václavem Trajerem v právní věci žalobce: J. M., trvale bytem „X“, doručovací adresa „X“, proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16.7.2012, č.j. 1843/DS/2010,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 3.000,- Kč. Částka 3.000,- Kč bude žalobci vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce podal osobně dne 24.9.2012 ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu, kterou označil jako žalobu proti rozhodnutí žalovaného Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 16.7.2012, č.j. 1843/DS/2010. Ve svém podání uvedl, že odůvodnění žaloby zašle prostřednictvím svého advokáta ve lhůtě 30 dnů. Vzhledem k tomu, že v uvedené lhůtě nebylo Krajskému soudu v Ústí nad Labem odůvodnění žaloby doručeno, soud přikročil k vydání usnesení ze dne 24.10.2012, č.j. 42 A 12/2012-8, jímž vyzýval žalobce k odstranění nedostatků jeho žaloby. Konkrétně byl žalobce vyzván k uvedení žalobních bodů, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné, a k uvedení návrhu výroku rozsudku.

Na toto výše uvedené usnesení žalobce reagoval podáním doručeným soudu dne 12.11.2012. V tomto podání žalobce řádně konkretizoval svůj návrh na výrok rozsudku. Ovšem ve vztahu k žalobním bodům žalobce zůstal u pouhého konstatování, že žalobou napadené rozhodnutí i prvostupňové rozhodnutí byla vydána v rozporu s platnými právními předpisy a považuje je za nezákonná. Na základě této skutečnosti soud dne 22.11.2012 vydal další usnesení, č.j. 42 A 12/2012-10, které bylo žalobci prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doručeno dne 30.11.2012. Tímto usnesením byla žalobci v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) uložena povinnost, aby odstranil vady podané žaloby. Konkrétně soud žalobce vyzval, aby uvedl žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné [ustanovení § 71 odst. 1 písm. d) s.ř.s]. Ke splnění uložené povinnosti byla žalobci ze strany soudu stanovena lhůta 10 dnů ode dne doručení předmětného usnesení.

Žalobce ovšem na výše uvedené usnesení až do dne vydání tohoto usnesení nijak nereagoval. Pokračování

42A 12/2012

V návaznosti na skutečnost, že žalobce do dne vydání tohoto usnesení nikterak nesplnil uloženou povinnost ohledně odstranění vad podané žaloby, soud žalobní návrh žalobce dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. v spojení s ustanovením § 37 odst. 5 s.ř.s. z důvodu nedostatku podmínky řízení odmítl, neboť i přes výzvu soudu nebyl nedostatek podání ze strany žalobce odstraněn, a v řízení tudíž nelze pokračovat. Soud v tomto rozhodnutí vycházel z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.3.2006, č.j. 7 Afs 3/2005-72.

V důsledku odmítnutí žaloby soud současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů. Pokud se týká žalobcem zaplaceného soudního poplatku ve výši 3.000,- Kč, bylo soudem ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o soudních poplatních“), rozhodnuto tak, že zaplacený soudní poplatek ve výši 3.000,- Kč bude žalobci vrácen, a to do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že v tomto případě byl žalobní návrh žalobce před prvním jednáním ve věci odmítnut, soud s ohledem na dikci ustanovení § 10 odst. 2 zákona o soudních poplatních neměl jinou možnost, než rozhodnout tak, že se zaplacený soudní poplatek vrací žalobci.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 20. prosince 2012

Mgr. Václav Trajer, v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Kubová