40 A 5/2020 - 68Usnesení KSUL ze dne 20.07.2020

40 A 5/2020-68

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Václava Trajera a soudců Ing. Mgr. Martina Jakuba Bruse a Mgr. Ladislava Vaško ve věci

navrhovatele: I. W., narozen „X“,

bytem „X“, zastoupen JUDr. Pavlem Weikertem, advokátem, sídlem Italská 2561/47, 120 00 Praha 2,

proti odpůrci: Městský úřad Litoměřice, sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice,

o návrhu na zrušení opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/24719 před obcí Kundratice ze dne 3. 4. 2019, č. j. MULTM/0023499/19/DOP/JLa,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Navrhovateli se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 4 000 Kč. Částka 4 000 Kč bude navrhovateli vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

1. Navrhovatel se včasným návrhem podaným prostřednictvím právního zástupce domáhal zrušení opatření obecné povahy ze dne 3. 4. 2019, č. j. MULTM/0023499/19/DOP/JLa, kterým byla stanovena místní úprava provozu na silnici č. III/24719 před obcí Kundratice z důvodu umožnění správci silnic otáčení vozidel, zejména zimní údržby, tak, že byla u předmětné komunikace umístěna značka B 28 - zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou E 13 s textem „V obou směrech“.

2. Dne 17. 7. 2020 bylo soudu doručeno podání, v němž navrhovatel sdělil soudu, že předmětný návrh bere v plném rozsahu zpět.

3. Dle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) platí, že soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

4. Protože projev vůle navrhovatele ze dne 17. 7. 2020, jímž došlo ke zpětvzetí předmětného návrhu, je dostatečně jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím navrhovatel zamýšlel ukončení tohoto soudního řízení, soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. řízení o předmětném návrhu ve výroku I. tohoto usnesení zastavil.

5. Z důvodu zastavení řízení současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve výroku II. tohoto usnesení nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť navrhovatel náhradu nákladů řízení v návrhu ani samotném zpětvzetí nepožadoval a rovněž netvrdil, že ke zpětvzetí návrhu došlo pro pozdější chování odpůrce.

6. Jelikož řízení skončilo jeho zastavením před prvním jednáním, soud podle ustanovení § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění po 1. 9. 2011 (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) rozhodl ve výroku III. tohoto usnesení o vrácení soudního poplatku navrhovateli, jenž soudu uhradil při podání návrhu za návrh ve výši 5 000 Kč, a to toliko ve výši 4 000 Kč, když podle citovaného ustanovení mj. platí, že soud vrátí z účtu zaplacený poplatek za řízení snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, pokud bylo řízení zastaveno před prvním jednáním. V souladu s ustanovením § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích soud rovněž rozhodl o tom, že snížený poplatek bude navrhovateli vrácen z účtu krajského soudu ve lhůtě třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 20. července 2020

Mgr. Václav Trajer, v. r.

předseda senátu