16 A 131/2020 - 19Usnesení KSUL ze dne 20.01.2021

16 A 131/2020-19

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Černého, Ph.D., a soudců Mgr. Radima Kadlčáka a Mgr. Ladislava Vaško ve věci

žalobce: A. H., s. r. o., IČO: ...,

sídlem X, zastoupen advokátem JUDr. et Mgr. Rudolfem Leškou, Ph.D., LL.M., sídlem Apolinářská 6, 120 00 Praha 2,

proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,

v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 8. 2020, č. j. KUUK/130584/2020,

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou podanou prostřednictvím svého právního zástupce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 24. 8. 2020, č. j. KUUK/130584/2020, kterým žalovaný udělil společnosti Bělohradský spol. s. r. o. oprávnění k provozování stanice technické kontroly pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií L, M1, N1, O1, O2 v místě Teplice-Řetenice, pozemky p. č. „X“ a „X“, a stanovil technické podmínky provozu stanice technické kontroly. Žalobce se současně domáhal toho, aby soud uložil žalovanému zaplatit mu náhradu nákladů soudního řízení.

2. Před posouzením jednotlivých žalobních námitek byl soud nejprve povinen zabývat se tím, zda žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, ohledně níž se vede soudní řízení v intencích zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), vůbec podala osoba, jíž svědčí aktivní legitimace. V případě zjištění nedostatku aktivní legitimace je totiž soud povinen v každé fázi řízení o dané žalobě až do vydání rozhodnutí ve věci samé tuto skutečnost zohlednit a se žalobou naložit způsobem, který s. ř. s. předvídá, tedy ji podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. odmítnout. Toto zákonné ustanovení soudu ukládá, aby návrh, resp. žalobu odmítl tehdy, je-li podána osobou zjevně neoprávněnou.

3. Aktivní legitimace pro řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu je stanovena v § 65 s. ř. s. Podle odst. 1 tohoto ustanovení se může ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (dále jen „rozhodnutí“), žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popř. vyslovení jeho nicotnosti. Žalobu proti rozhodnutí správního orgánu může podat podle odst. 2 tohoto ustanovení rovněž ten, kdo žalobní legitimaci podle odst. 1 nemá, ovšem tvrdí, že byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí vzešlo, a že postupem správního orgánu byl zkrácen na svých procesních právech takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé. 4. Z § 65 odst. 1 s. ř. s. vyplývá, že pro aktivní legitimaci je směrodatné, zda napadené rozhodnutí uložilo žalobci nějaké povinnosti nebo jej ukrátilo na jeho právech. Jinými slovy to znamená, že žalobci musí svědčit právo, o němž bylo ve správním řízení rozhodováno, tedy že musí být tou osobou, které se rozhodnutí přímo dotýká. Není přitom rozhodné, zda správní orgán žalobce považoval za účastníka správního řízení. Dále soud poznamenává, že dle § 65 odst. 2 s. ř. s. jsou k podání žaloby aktivně legitimovány především spolky, obecně prospěšné společnosti či obce, jimž zákon výslovně přiznává postavení účastníka v některých druzích správního řízení dle § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), aby v nich prosazovaly a obhajovaly zájmy veřejnosti zejména na ochraně životního prostředí. Rozdíl mezi žalobní legitimací podle § 65 odst. 1 a 2 s. ř. s. spočívá tedy především v tom, že podle odst. 1 může žalovat ten, jehož právní sféry se napadené rozhodnutí dotýká, zatímco podle odst. 2 je oprávněn podat žalobu ten, kdo ve své právní sféře není rozhodnutím dotčen a kdo v tomto řízení uplatňoval určitý zákonem chráněný zájem (např. na ochraně přírody a krajiny).

5. V daném případě je z výrokové části i obsahu odůvodnění rozhodnutí žalovaného zřejmé, že v žalobou napadeném rozhodnutí byla jako účastník daného správního řízení označena toliko společnost Bělohradský spol. s. r. o. Soud se tedy musel nejprve zabývat tím, zda žalobce byl účastníkem řízení, neboť tato skutečnost je podstatná mj. z toho důvodu, zda mohl žalobce využít řádných opravných prostředků ve správním řízení. Soud konstatuje, že žalobce v jinak obsáhlé žalobě neuvedl žádnou argumentaci týkající se toho, že měl být účastníkem daného správního řízení a že byl tzv. opomenutým účastníkem. Nicméně žalobce byl bez bližšího zdůvodnění přesvědčen o tom, že je aktivně legitimován k podání žaloby jak dle § 65 odst. 1 s. ř. s., tak i dle odst. 2 téhož ustanovení. Z toho lze dle názoru soudu dovodit, že se žalobce považoval za účastníka daného správního řízení, jímž bylo společnosti Bělohradský spol. s. r. o. uděleno oprávnění k provozu stanice technické kontroly. Na tomto místě soud zdůrazňuje, že aktivní legitimace k podání žaloby proti správnímu rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 2 s. ř. s. svědčí pouze účastníkům správního řízení.

6. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podmínkách provozu“) žádnou autonomní úpravu účastníků řízení o udělení oprávnění k provozu stanice technické kontroly neobsahuje. V § 54 až § 56 zákona o podmínkách provozu se hovoří toliko o žadateli. Při hodnocení možného účastenství žalobce v řízení o udělení oprávnění k provozu stanice technické kontroly je tak nutné vyjít z § 27 odst. 1 až 2 správního řádu.

7. Podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou účastníky řízení v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu. Podle písm. b) téhož ustanovení účastníky řízení jsou v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají. Podle odst. 2 téhož ustanovení jsou účastníky též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

8. Jelikož se v posuzované věci nejednalo o řízení zahájené z moci úřední, nelze uvažovat o tom, že by žalobce mohl být účastníkem řízení ve smyslu § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu. Žalobce není ani účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) téhož zákona, neboť nebyl žadatelem v řízení o žádosti společnosti Bělohradský spol. s. r. o. o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly, a ani není a nemůže být dotčenou osobou, na níž by se s ohledem na společenství práv nebo povinností s žadatelem (např. pro podílové spoluvlastnictví k pozemkům apod.) vztahovalo rozhodnutí žalovaného. Soud tedy shrnuje, že žalobci nesvědčí účastenství ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu.

9. Soud se tudíž musel zabývat tím, zda by připadalo v úvahu účastenství žalobce v řízení o žádosti společnosti Bělohradský spol. s. r. o. o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly podle § 27 odst. 2 správního řádu. Podle § 54 odst. 1 zákona o podmínkách provozu může stanici technické kontroly provozovat právnická nebo fyzická osoba, která má k jejímu provozování oprávnění udělené a osvědčení vydané krajským úřadem. Případné udělení či neudělení oprávnění k provozu stanice technické kontroly na základě žádosti společnosti Bělohradský spol. s. r. o. se bezprostředně dotýká pouze práv této společnosti, nikoli práv a povinností v oblasti veřejného práva stávajících držitelů oprávnění k provozu stanice technické kontroly, nebo jiných žadatelů o udělení tohoto oprávnění. Pouhá skutečnost, že žalobce podal později než společnost Bělohradský spol. s. r. o. vlastní žádost o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly, nezakládá účastenství žalobce ve správním řízení o žádosti společnosti Bělohradský spol. s. r. o. V posuzované věci se totiž jedná o právo na provozování stanice technické kontroly pouze ze strany společnosti Bělohradský spol. s. r. o., žalobci tudíž v řízení o žádosti společnosti Bělohradský spol. s. r. o. nesvědčí veřejné subjektivní právo na provozování stanice technické kontroly, a toto jeho právo proto nemohlo být ani jakkoliv dotčeno. Není tak splněna podmínka přímého a bezprostředního dotčení práv či povinností žalobce v oblasti veřejného práva.

10. I podle ustálené judikatury nepostačuje k založení postavení účastníka podle § 27 odst. 2 správního řádu ani to, že výsledek správního řízení se určitým způsobem zprostředkovaně může projevit v soukromoprávních vztazích určité osoby, resp. v jejích majetkových poměrech (srov. přiměřeně rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2008, č. j. 6 As 12/2007-140, publ. pod. č. 1785/2009 Sb. NSS, rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2009, č. j. 8 As 21/2008-189, publ. pod č. 2251/2011 Sb. NSS, a ze dne 20. 8. 2014, č. j. 4 Ads 94/2013-93). Ve skutečnosti, že při posuzování toho, zda se žadateli o udělení k provozování stanice technické kontroly s ohledem na to, že udělit povolení lze jen tehdy, je-li záměr provozovat stanici technické kontroly mj. v souladu s rozsahem pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly, a že tedy provozovat stanici technické kontroly může jen omezený počet subjektů (srov. § 53 odst. 3 zákona o podmínkách provozu), není možné spatřovat jakékoli dotčení práv žalobce. Správní řízení je svou povahou řízením inkvizičním, neboť správní orgán je povinen zjistit přesně a úplně skutečný stav věcí potřebných pro rozhodnutí (srov. § 50 odst. 1 a 2 správního řádu). V posuzovaném případě musí žalovaný zkoumat stav již udělených oprávnění k provozování stanic technické kontroly v daném obvodu s ohledem na možné naplnění zákonem stanovené kapacity. Je tedy z úřední povinnosti povinen zjišťovat, a to do značné míry bez ohledu na důkazy navržené účastníky či okruh účastníků samotný, zda jsou dány skutkové okolnosti, které vydání rozhodnutí podmiňují. Z toho, že pro udělení oprávnění je zapotřebí zjistit okolnosti týkající se určitých subjektů, tedy nikterak neplyne nutnost účastenství držitelů oprávnění k provozu stanice technické kontroly v daném správním obvodu nebo dalších žadatelů o uvedené oprávnění ve správním řízení. Správní orgán rozhodující o udělení povolení k provozování stanice technické kontroly nemá totiž za povinnost zjišťovat případné subjektivní dopady na vydání oprávnění na další žadatele o udělení daného oprávnění, ale objektivní důsledky vydání oprávnění ve vztahu k zajištění činnosti stanic technické kontroly a jejich zákonem stanovené kapacity v určitém obvodu.

11. Soud tedy uzavírá, že žalobce nebyl účastníkem správního řízení o žádosti společnosti Bělohradský spol. s. r. o. o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly podle § 27 odst. 1 ani podle § 27 odst. 2 správního řádu. Z toho je pak zřejmé, že nebylo možné po žalobci požadovat, aby podal odvolání proti rozhodnutí žalovaného, a využil tak řádných opravných prostředků. Z tohoto důvodu soud nemohl přistoupit k odmítnutí žaloby pro nevyčerpání opravných prostředků dle § 68 doplnit s. ř. s.

12. Ze skutečnosti, že žalobce nebyl a ani nemohl být účastníkem předmětného správního řízení, z něhož vzešlo žalobou napadené rozhodnutí, je zjevné, že žalobci nesvědčí aktivní legitimace k podání žaloby proti správnímu rozhodnutí dle § 65 odst. 2 správního řádu, která je podmíněna právě tím, že musí jít o účastníka daného správního řízení. Žalobce se tedy mýlí, jestliže tvrdí, že je k podání žaloby aktivně legitimován dle § 65 odst. 2 s. ř. s.

13. Zbývalo tak posoudit, zda byl žalobce k podání žaloby aktivně legitimován dle § 65 odst. 1 s. ř. s. Soud poukazuje na to, že mohou nastat případy, kdy bude rozhodnutím správního orgánu zkrácen na právech někdo, kdo není účastníkem správního řízení. Nejvyšší správní soud k tomu uvedl, že „ačkoli taková situace je krajně nežádoucí, nelze a priori vyloučit, že výjimečně může nastat. Myslitelná je zejména v případech, kdy účastenství v řízení před správním orgánem není upraveno § 27 odst. 1 a 2 správního řádu, který právo na účastenství spojuje i s potenciálním dotčením na právech [...], nýbrž účastníci řízení jsou taxativně vypočteni ustanovením zákona speciálního vůči správnímu řádu, jako je tomu v nyní posuzovaném případě. Oproti právní úpravě správního soudnictví obsažené v části páté občanského soudního řádu, ve znění účinném do konce roku 2002, soudní řád správní již nespojuje aktivní legitimaci k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu s účastenstvím ve správním řízení (srov. § 250 odst. 2 o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2002, resp. § 65 odst. 1 s. ř. s.).“ (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2014, č. j. 4 As 157/2013-33, publ. pod č. 3060/2014 Sb. NSS).

14. V případě žalobce nebylo účastenství ve správním řízení taxativně upraveno ustanoveními zákona speciálního vůči správnímu řádu, jak je již výše rozebráno, čímž se situace žalobce odlišuje od případu řešeného v citovaném rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 157/2013-33. Soud dále doplňuje, že rozhodnutím žalovaného ve věci společnosti Bělohradský spol. s. r. o. nedošlo k žádnému myslitelnému zásahu do práv žalobce, neboť napadené rozhodnutí žalobci neuložilo žádné povinnosti ani jej neukrátilo na jeho procesních právech v daném řízení. Soud směrem k žalobci poznamenává, že dotčení jeho subjektivních práv nelze zaměňovat se získáním výhodnějšího postavení žalobce jako uchazeče o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly v jiném správním řízení. Soud uzavírá, že žalobce k podání žaloby není aktivně legitimován ani dle § 65 odst. 1 s. ř. s.

15. S ohledem na právě uvedené byl soud nucen konstatovat, že žalobce není k podání žaloby aktivně legitimován ve smyslu § 65 odst. 1 a 2 s. ř. s. Žaloba byla tudíž podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou, a proto ji soud podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. výrokem I. usnesení odmítl.

16. V důsledku odmítnutí žaloby současně soud v souladu s § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. výrokem II. usnesení nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. 17. O vrácení soudního poplatku soud nerozhodoval, neboť ten nebyl zaplacen.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 20. ledna 2021

JUDr. Petr Černý, Ph.D., v. r.

předseda senátu