15 Ca 72/2009 - 31Usnesení KSUL ze dne 12.10.2011

15Ca 72/2009-31

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D. v právní věci žalobce: T.M.H., nar. X, bytem D., ul. R. č.p. 265/122, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Savkem, advokátem se sídlem v Teplicích, Dlouhá 31/63, proti žalovanému: M i nisterstvu vnitra, se sídlem v Praze 7, ul. Nad Štolou 3, PSČ 170 34, v řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 1.000,-Kč, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se včas podanou žalobou na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu domáhal uložení zákazu původní žalované, a to Policii České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Ústí nad Labem, Inspektorát cizinecké policie Ústí nad Labem, Skupina povolování pobytu, detašované pracoviště Teplice, aby do pravomocného skončení řízení o této žalobě nenutila žalobce k vycestování z území České republiky.

Na tomto místě soud podotýká, že v průběhu soudního řízení vedeného dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), původní žalovaný správní orgán, a to Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Ústí nad Labem, Inspektorát cizinecké policie Ústí nad Labem, Skupina povolování pobytu, detašované pracoviště Teplice, zanikl, když jeho působnost na tomto úseku převzal na základě nové právní úpravy díky přijetí zákona č. 427/2010 Sb. novelizující zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), jiný správní orgán, kterým je v současné době Ministerstvo vnitra. V řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu podle ust. § 82 a násl. s.ř.s. je přitom za použití analogie podle ust. § 69 s.ř.s. žalovaným přímo ze zákona také správní orgán, na něhož přešla působnost správního orgánu, který podle žalobního tvrzení nezákonný zásah provedl. Po 1. 1. 2011, kdy vstoupila Pokračování

15Ca 72/2009

v účinnost výše citovaná novela zákona o pobytu cizinců, je tak nově v projednávané věci bez dalšího žalovaným Ministerstvo vnitra a nikoliv již Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Ústí nad Labem, Inspektorát cizinecké policie Ústí nad Labem, Skupina povolování pobytu, detašované pracoviště Teplice, se kterou bylo doposavad jednáno.

Podáním, které soud obdržel dne 20. 9. 2011, však žalobce prostřednictvím svého právního zástupce vzal výslovně tuto žalobu zpět, aniž by tento svůj procesní postup nějak zdůvodnil.

Protože projev vůle žalobce, jímž došlo ke zpětvzetí předmětné žaloby, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím žalobce zamýšlel ukončení dotyčného soudního řízení jeho zastavením, soud tudíž v souladu s ust. § 47 písm. a) s.ř.s. řízení o předmětné žalobě zastavil.

Z důvodu zastavení řízení současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť neshledal důvody pro postup podle věty druhé citovaného paragrafu.

Jelikož řízení skončilo jeho zastavením před prvním jednáním, soud podle ust. § 10 odst. 3 věty první zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku v částce 1.000,-Kč žalobci. V souladu s tímto ustanovením soud rovněž rozhodl, že poplatek bude žalobci vrácen z účtu krajského soudu v obvyklé lhůtě.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 12. října 2011

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová