15 Ca 152/2009 - 35Usnesení KSUL ze dne 07.11.2011

15Ca 152/2009-35

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Václava Trajera v právní věci žalobců: a) T. B., „X“, a b) L. B., „X“, zastoupených JUDr. Václavem Luťchou, advokátem, se sídlem Opatovická 18, Praha 1, proti žalovanému: Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního úřadu, se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Velká Hradební 3118/48, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10.9.2009, č.j. 134/UPS/2009-3,

takto:

I. Řízení o žalobě podané žalobkyní b) se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobci se společně podanou žalobou v zákonem stanovené lhůtě domáhali zrušení rozhodnutí žalovaného uvedeného v záhlaví tohoto usnesení a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení.

Podle § 2 odst. 2 písm. a) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném do 31.8.2011, (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem soudního poplatku rovněž ten, kdo podal žalobu ve věci správního soudnictví, a podle § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona vzniká poplatková povinnost jejím podáním. Poplatek ve výši 2.000,- Kč [položka č. 14a bod 2 písm. a) sazebníku soudních poplatků] byl přitom splatný podle § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích vznikem poplatkové povinnosti.

Žalobce a) k výzvě soudu ze dne 4.1.2010, č.j. 15 Ca 152/2009-11, svoji poplatkovou povinnost dodatečně splnil dne 11.1.2010. Soud usnesením ze dne 23.9.2011, č.j. 15 Ca 152/2009-30, vyzval žalobkyni b) k úhradě soudního poplatku s odůvodnění, že žalobci jsou dva, ale poplatek byl zaplacen pouze jednou osobou. Výzva k zaplacení soudního poplatku s upozorněním, že řízení bude zastaveno, pokud poplatek nebude ve lhůtě pěti dnů od doručení výzvy zaplacen, byla právnímu zástupci žalobců doručena prostřednictvím pošty dne 30.9.2010. Na to právní zástupce reagoval přípisem ze dne 11.10.2011, ve kterém odkázal na ustanovení § 2 odst. 8 zákona o soudních poplatcích s tím, že vznikne-li více poplatníkům povinnost zaplatit poplatek, platí jej společně a nerozdílně. Z tohoto důvodu má za to, že Pokračování

15Ca 152/2009

poplatková povinnost byla splněna a navrhl, aby usnesení, jímž byla žalobkyně b) vyzvána k úhradě soudního poplatku, bylo jako chybné zrušeno.

Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 10.8.2011, sp. zn. 1 As 74/2011, dostupný na www.nssoud.cz, uvedl, že účastníci řízení, kteří učinili společný návrh (§ 33 odst. 8 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen „s.ř.s.“), netvoří tzv. nerozlučné společenství účastníků ve smyslu § 91 odst. 2 zákona č. 99/1967 Sb., občanský soudní řád, neboť tento institut v soudním řízení správním nelze aplikovat. Každý z nich vystupuje v řízení jako samostatný účastník, a proto je každý z nich zvlášť povinen zaplatit soudní poplatek [§ 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích, a § 2 odst. 8 téhož zákona a contrario].

Tak je tomu i v nyní projednávaném případě, neboť samostatná poplatková povinnost tíží oba žalobce zvlášť a oba byli povinni uhradit za svoji osobu soudní poplatek. V daném případě došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení soudního poplatku žalobkyni b), neboť ta ve stanovené lhůtě a ani později poplatek nezaplatila. Na základě této skutečnosti soud podle § 47 písm. c) s.ř.s. a § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o žalobě zastavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nepřiznal současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Řízení ve věci žaloby podané žalobcem a) bude nadále pokračovat.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s.

Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 7.11.2011

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová