15 Ad 3/2010 - 42Usnesení KSUL ze dne 19.11.2012

15Ad 3/2010-42

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D. v právní věci žalobkyně: ARMEX Oil, s.r.o., se sídlem v Děčíně, Folknářská 1246/21, PSČ 405 02, IČ 25403460, zastoupené Mgr. Martinem Kolářem, advokátem se sídlem v Děčíně I, Masarykovo náměstí č. p. 3/3, PSČ 405 01, proti žalované: České správě sociálníhozabezpečení, pracoviště Ústí nad Labem, se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Revoluční č. p. 3289/15, PSČ 400 01, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 14.6.2010, č. j. 45091/010/9010/20.05.10/KK/254/R,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 2.000,-Kč. Částka 2.000,-Kč bude žalobkyni vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou ke zdejšímu soudu v zákonem stanovené lhůtě domáhala zrušení rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení, pracoviště Ústí nad Labem, ze dne 14.6.2010, č. j. 45091/010/9010/20.05.10/KK/254/R, jímž bylo zamítnuto její odvolání proti rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení Děčín ze dne 4. 5. 2010, č. j. 45002/110/9012/30.12.09/NC/149/R, jímž byla zamítnuta žádost žalobkyně o vrácení přeplatku na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období leden až červen 2007 v celkové výši 960 126,-Kč.

Podáním, které soud obdržel dne 15.11.2012, však žalobkyně prostřednictvím svého právního zástupce vzala výslovně tuto žalobu zpět s ohledem na nález Ústavního soudu ze dne 19.6.2012, sp. zn. I. ÚS 1904/10.

Protože projev vůle žalobkyně, jímž došlo ke zpětvzetí předmětné žaloby, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím žalobkyně zamýšlela ukončení dotyčného soudního řízení jeho zastavením, soud tudíž v souladu s ust. § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), ve výroku ad I. usnesení řízení o předmětné žalobě zastavil.

Pokračování

15Ad 3/2010

Z důvodu zastavení řízení současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve výroku ad II. usnesení nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť neshledal důvody pro postup podle věty druhé citovaného paragrafu a navíc žalobkyně náhradu nákladů řízení ani nepožadovala.

Zároveň soud podle ust. § 10 odst. 2 věty první zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výroku ad III. usnesení rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku v částce 2.000,-Kč žalobkyni, neboť předmětné řízení bylo v době podání žaloby dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona o soudních poplatcích od poplatkové povinnosti osvobozeno. V souladu s tímto ustanovením soud rovněž rozhodl, že poplatek bude žalobkyni vrácen z účtu krajského soudu v obvyklé lhůtě.

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 19. listopadu 2012

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová