15 A 24/2017 - 14Usnesení KSUL ze dne 09.05.2017

15A 24/2017-14

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D. v právní věci žalobce: Q. Ch. B., nar. „X“, státní příslušnost Vietnam, zastoupeného Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem Příkop 834/8, 602 00 Brno, proti žalovanému: Ministerstvu vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce u zdejšího soudu v zákonem stanovené lhůtě podal žalobu na ochranu proti nečinnosti žalovaného, který nesplnil povinnost uloženou mu nadřízeným správním orgánem ze dne 21. 9. 2016 evidovanou pod č. j. MV-98349-3/SO-2016. Žalobce se domáhal, aby soud rozsudkem vyslovil, že žalovaný je povinen vydat do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku rozhodnutí ve věci správního řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu žalobce.

Podle ust. § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem soudního poplatku ten, kdo podal žalobu ve věci správního soudnictví, a podle ust. § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona vzniká poplatková povinnost jejím podáním. Poplatek ve výši 2.000,- Kč [položka č. 18 bod 2 písm. d) sazebníku soudních poplatků] byl přitom splatný podle ust. § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích vznikem poplatkové povinnosti.

Žalobce tuto poplatkovou povinnost při podání žaloby nesplnil, tudíž ho soud výzvou ze dne 24. 2. 2017, č. j. 15 A 24/2017 – 9, vyzval prostřednictvím jeho právního zástupce k zaplacení soudního poplatku a zároveň ho upozornil, že řízení bude zastaveno, pokud poplatek nebude ve lhůtě pěti dnů od doručení výzvy zaplacen. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla právnímu zástupci žalobce řádně doručena prostřednictvím datové schránky dne 27. 2. 2017.

V daném případě však došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení, když žalobce ve stanovené lhůtě a ani později ke dni rozhodnutí soudu poplatek nezaplatil.

Vedle toho podáním, které soud obdržel dne 28. 2. 2017, vzal žalobce prostřednictvím svého právního zástupce výslovně tuto žalobu v celém rozsahu zpět. Pokračování

15A 24/2017

S ohledem na nastalý skutkový stav soud považuje za potřebné zmínit, že Nejvyšší soud ve svém stanovisku ze dne 4. 7. 1996, sp. zn. Cpjn 68/95, Opjn 1/95, v němž se zabýval výkladem některých ustanovení zákona o soudních poplatcích, mj. uvedl, že zastavení řízení z důvodu zpětvzetí návrhu na zahájení řízení přichází v úvahu jen tehdy, když byl soudní poplatek zaplacen nebo když nelze řízení zastavit pro nesplnění poplatkové povinnosti, protože soud již začal jednat ve věci samé. Soud má přitom za to, že toto stanovisko Nejvyššího soudu je plně aplikovatelné i v rámci správního soudnictví.

V daném konkrétním případě nebyl ke dni rozhodnutí zaplacen soudní poplatek a soud nezačal jednat ve věci samé. Proto nelze zastavit řízení z důvodu zpětvzetí návrhu na zahájení řízení, ale musí být zastaveno řízení pro nesplnění poplatkové povinnosti.

Na základě výše uvedeného tedy soud podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s., a ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve výroku ad I. usnesení řízení o žalobě zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nepřiznal současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve výroku ad II. usnesení žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť neshledal důvody pro postup podle věty druhé citovaného odstavce a navíc žalobce náhradu nákladů řízení ani nepožadoval.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 9. května 2017

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Gabriela Zlatová