15 A 137/2012 - 19Usnesení KSUL ze dne 09.01.2013

15A 137/2012-19

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D. v právní věci žalobkyně: Open-IT cz, s.r.o., IČ: 259 99 630, se sídlem Škroupova 233, 537 01 Chrudim, proti žalovanému: Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, v řízení proti sdělení žalovaného ze dne 20.6.2012, č.j. MSMT-25839/2012-41,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně prostřednictvím držitele poštovní licence podala dne 30.8.2012 u Městského soudu v Praze žalobu proti sdělení žalovaného ze dne 20.6.2012, č.j. MSMT-25839/2012-41, jímž bylo žalobkyni sděleno, že rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o vyřazení žádosti žalobkyně o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) na grantový projekt „Online lektorstvím boříme obavy z mluvené angličtiny“ z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti, které bylo žalobkyni oznámeno sdělením Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 3.5.2012 vedeným pod evidenčním číslem 60791/2012/KUUK, bylo v souladu s manuálem OP VK. Ve sdělení žalovaného bylo dále uvedeno, že grantový projekt žalobkyně byl vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti v souladu s Příručkou pro žadatele OP VK.

Vzhledem k tomu, že v dané věci v prvním stupni bylo rozhodováno Krajským úřadem Ústeckého kraje, jehož sídlo je v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem, byla předmětná žaloba, resp. věc, usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1.10.2012, č.j. 9 A 152/2012-12, v souladu s ustanovením § 7 odst. 5 věta prvá zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) postoupena místně příslušnému krajskému soudu, tj. Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

Podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem soudního poplatku ten, kdo podal žalobu ve věci správního soudnictví, a podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona vzniká poplatková povinnost jejím podáním. Poplatek ve výši 3.000,- Kč [položka č. 18 bod 2 písm. a) sazebníku soudních poplatků] byl přitom splatný podle ustanovení § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích vznikem poplatkové povinnosti.

Žalobkyně tuto poplatkovou povinnost při podání žaloby nesplnila, tudíž jí soud usnesením ze dne 27.11.2012, č. j. 15A 137/2012-16, vyzval k zaplacení soudního poplatku a zároveň jí upozornil, že řízení bude zastaveno, pokud poplatek nebude ve lhůtě pěti dnů od doručení výzvy zaplacen. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla žalobkyni řádně doručena prostřednictvím datové schránky dne 2.12.2012, a to přihlášením oprávněné osoby do datové schránky žalobkyně. Jelikož žalobkyně i přes doručenou výzvu soudu do 7.1.2013 neuhradila soudní poplatek ve stanovené výši, došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení soudního poplatku.

Na základě této skutečnosti soud podle ustanovení § 47 písm. c) s.ř.s. ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o žalobě zastavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nepřiznal současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 9.1.2013

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Markéta Kubová