30 A 129/2014 - 85Usnesení KSPL ze dne 13.11.2014

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, sice v § 30 výslovně nevznáší požadavek, aby volební kampaň byla vedena čestně a poctivě, ale tato kampaň musí být vedena tak, aby byla respektována ústavní práva voličů. Absence regulace nečestné a nepoctivé volební kampaně při volbách do zastupitelstev obcí neomezuje občany ve svobodném projevu vůle při volbě svých zástupců a občané na tomto politickém právu ve smyslu čl. 21 Listiny základních práv a svobod nejsou kráceni. Volební kampaň je propagací volených kandidátů a deklarací cílů volební strany a je věcí úrovně politické kultury, v jaké rovině je takováto propagace v rámci volební kampaně realizována. Protože volební kampaň směřuje přímo k voličům, jsou to právě voliči, kteří mají nezadatelné právo vyjádřit svůj postoj nejen k samotné propagaci kandidáta a volební strany, ale i nezadatelné právo vyjádřit v průběhu volby kandidátů svůj postoj ke zvolené politické kultuře, která je v rámci volební kampaně praktikována.

30A 129/2014-85

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Roučky a soudců JUDr. Petra Kuchynky a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci navrhovatelů a) I.M., a b) volební strany č. 3 Františkovy Lázně – sdružení místních, se sídlem Františkovy Lázně, Francouzská 206/6, jednající zmocněncem J.I., za účasti 1. Městského úřadu Františkovy Lázně, se sídlem Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, 2. volební strany č. 6 PRO-Poctivě, Rozumně, Odpovědně, jednající zmocněncem Z.K., a 3. volební strany č. 5 ALTERNATIVA PRO FRANTOVKY, jednající zmocněncem D.Š., o návrhu na neplatnost voleb do zastupitelstva města Františkovy Lázně, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Navrhovateli I.M. se vrací z účtu Krajského soudu v Plzni soudní poplatek uhrazený v kolcích v hodnotě 2 000,- Kč a to ve lhůtě do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

I. Návrh o neplatnost voleb

Dne 24. října 2014 u Krajského soudu v Plzni byl podán navrhovatelem I.M., a volební stranou č. 3 Františkovy Lázně – sdružení místních, za kterou jako zmocněnec jedná J.I., návrh o neplatnost voleb do zastupitelstva města Františkovy Lázně konaných dne 10. a 11 října 2014. Z návrhu vyplývá, že pro volby do zastupitelstva města Františkovy Lázně bylo registrováno celkem 6 kandidátních listin volebních stran. Vítěznou volební stranou ve volbách do zastupitelstva města Františkovy Lázně se stala volební strana č. 6 PRO – Poctivě, Rozumně, Odpovědně, která obdržela celkem 9 056 hlasů z celkového počtu 23 835 platných hlasů, což činí v poměru hlasů k základu 37.99 % a z kandidátní listiny této volební strany bylo zvoleno celkem 5 kandidátů do zastupitelstva města. Jako druhá se v těchto volbách umístila volební strana č. 3 Františkovy Lázně – sdružení místních, která obdržela celkem 8 463 hlasů z celkového počtu 23 835 platných hlasů, což činí v poměru hlasů k základu 35,50 %. Z kandidátní listiny této volební strany č. 3 byli zvoleni celkem 4 kandidáti do zastupitelstva města. Jako třetí ve volbách se umístila volební strana č. 5 ALTERNATIVA PRO FRANTOVKY, která obdržela cekem 3 467 hlasů z celkového počtu 23 835 platných hlasů, což v poměru hlasů k základu činí 14,54 %. Z kandidátní listiny této volební strany č. 5 byli zvoleni celkem 2 kandidáti do zastupitelstva města.

Navrhovatelé tvrdili, že shledávají přímou příčinnou souvislost mezi výsledkem voleb a nekalou volební kampaní vedenou volební stranou č. 5 ALTERNATIVA PRO FRANTOVKY a volební stranou č. 6 PRO – Poctivě, Rozumně, Odpovědně proti navrhovatelům volební straně č. 3 Františkovy Lázně - sdružení místních a proti I.M., lídrovi a kandidátovi č. 1 na kandidátní listině volební strany č. 3 Františkovy Lázně – sdružení místních. Do zastupitelstva města Františkovy Lázně byli zvoleni kandidáti pouze ze tří kandidátních listin, tedy kandidáti toliko tří volebních stran z celkového počtu 6 kandidujících volebních stran. Do zastupitelstva města Františkovy Lázně bylo zvoleno celkem 11 kandidátů. Rozhodující většinu v zastupitelstvu města Františkovy Lázně může tedy tvořit 5 zvolených kandidátů volební strany č. 6 PRO – Poctivě, Rozumně, Odpovědně a 2 zvolení kandidáti volební strany č. 5 ALTERNATIVA PRO FRANTOVKY, či 4 zvolení kandidáti volební strany č. 3 Františkovy Lázně – Sdružení místních a 2 zvolení kandidáti volební strany č. 5 ALTERNATIVA PRO FRANTOVKY nebo 5 zvolených kandidátů volební strany č. 6 PRO - Poctivě, Rozumně, Odpovědně a 4 zvolení kandidáti volební strany č. 3 Františkovy Lázně – sdružení místních. Zcela očekávaným většinovým spojením zvolených kandidátů je spojení 5 kandidátů volební strany č. 6 PRO – Poctivě, Rozumně, Odpovědně a 2 kandidátů volební strany č. 5 ALTERNATIVA PRO FRANTOVKY. Obě uvedené volební strany č. 6 a č. 5 deklarovaly otevřeně své spojenectví a svou spolupráci v případě zvolení jejich kandidátů po celou dobu předvolební kampaně. Tato skutečnost je deklarována i vydáváním tiskoviny „PRO FRANTOVKY – FRÁNŤÁCI FRANTOVKÁM ANEB SKONČEME S DOBOU TEMNA“ a obsahem dobových stránek www.profrantovky.cz. Spojení obou volebních stran bylo a je účelové, což ve volební soutěži je přípustné, jak pro předvolební kampaň, tak i pro povolební vyjednávání, avšak s výhradou, že nesmí jít o účelové spojení k nekalé volební soutěži, což se v daném případě prokazatelně stalo s naplněným cílem poškození osoby lídra a kandidáta č. 1 volební strany č. 3 Františkovy Lázně – sdružení místních a v této souvislosti i poškození samotné volební strany č. 3.

Faktickým důvodem námitky navrhovatele proti legitimitě volebního výsledku je ovlivnění výsledku voleb do zastupitelstva města Františkovy Lázně nezákonnou, nekalou volební soutěží ze strany spojených volebních stran č. 6 a č. 5 s užitím nedovolených prostředků ve společné předvolební kampani, a to uvedením nepravdivých dehonestujících údajů a informací o navrhovateli I.M., zjevně způsobilých poškodit jeho dobré jméno i druhého navrhovatele Františkovi Lázně – sdružení místních a ostatních kandidátů z kandidátní listiny volební strany č. 3.

Navrhovatelé uváděli, že 4 dny před konáním voleb do zastupitelstva města Františkovy Lázně, cíleně v takovém čase, aby již nemohl navrhovatel I.M. reagovat a zvolit účinnou obranu, zveřejnili v rámci nekalé volební kampaně a nekalé volební soutěže spojené volební strany č. 6 PRO – Poctivě, Rozumně, Odpovědně a č. 5 ALTERNATIVA PRO FRANTOVKY ve společné tiskovině „PRO FRANTOVKY – FRANŤÁCI FRANTOVKÁM ANEB SKONČEME S DOBOU TEMNA“ a na společných webových stránkách www.profrantovky.cz nepravdivou a dehonestující informaci o osobě I.M., že je konfidentem StB a možná i dnešní policie. Toto nepravdivé prohlášení o osobě I.M. bylo doplněno, k vytvoření iluze o věrohodnosti tohoto prohlášení, kopií výpisu z Archivu bezpečnostních složek ČR (svazky StB) s uvedením jména a příjmení I.M., data jeho narození a krycího jména pro účely utajení spolupráce. Naproti tomu zcela záměrně nebylo k této zveřejněné informaci uvedeno, že zápis I.M. ve svazcích tehdejší Státní bezpečnosti je zápisem „PO“ tedy prověřované osoby a tedy, že zápis jeho osoby ve svazcích StB má zcela opačný důvod, než který byl veřejně deklarován politickými soupeři.

Navrhovatel I.M. k rozptýlení pochybností o svém údajném spojení a spolupráci s tehdejší Státní bezpečností předložil negativní lustrační osvědčení podle § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb.

Příčinná souvislost nehorázného útoku spojených volebních stran č. 6 a č. 5 na čest, pověst a lidskou důstojnost navrhovatele I.M. s výsledkem voleb do zastupitelstva města Františkovy Lázně je zcela průkazná, neboť obě spojené volební strany, spojené k nekalé volební kampani a nekalé volební soutěži dosáhly toho, že hlasy, které nebyly ve volbách uděleny navrhovateli Františkovy Lázně – sdružení místních obdržely právě jen tyto zbylé dvě volební strany. V krátkém úseku mezi zveřejněním nepravdivé, dehonestující informace a termínem konání voleb, nemohl navrhovatel I.M. reagovat účinnou obranou, tedy deklarovat občanům města nepravdivost informace, a to z toho důvodu, že opis tzv. negativního lustračního osvědčení obdržel až 15.10.2014, tedy den následující po vyhlášení oficiálního výsledku voleb.

Podle navrhovatele nekalou volební kampaní a vedením nekalé volební soutěže ze strany volebních stran č. 6 a č. 5 byl porušen princip volné soutěže politických stran respektující základní demokratické principy. Byl porušen princip, že členové zastupitelstev jsou voleni na základě všeobecného rovného a přímého volebního práva a princip, že občané mají právo na podíl na správě veřejných věcí svobodnou volbou svých zástupců. Současně bylo porušeno právo na rovný přístup k voleným veřejným funkcím. Rovněž byl porušen princip, že zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožnovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti ve smyslu čl. 22 Listiny základních práv a svobod.

Navrhovatelé namítali, že ve znění čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a ve znění čl. 102 Ústavy ČR musí být rovné volební právo, přičemž podmínky rovnosti znamenají ve své podstatě a důsledku podmínky férové soutěže volených kandidátů a volebních stran ve znění čl. 5 a čl. 6 Ústavy ČR. Právní úprava hospodářské soutěže je předmětem zákonné dikce zák. č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku a dále zák. č. 143/2001 Sb. Volební soutěž v takovém rozsahu vlastní zákonnou úpravu nemá a z toho důvodu je institut nekalé volební soutěže předmětem soudcovské tvorby práva, když jsou to příslušné soudy, které se musí ujmout role rozhodčích, kteří budou postihovat nekalé praktiky v procesu soutěže volební. Postavení příslušných soudů je zvýrazněno o to více, že soudy musí chránit právo na férovou účast na správě věcí veřejných, což je jedno ze základních politických práv. Navrhovatelé namítali, že je nekalou volební praktikou, pokud je veřejně politicky známá osoba osočena nepravdivě svými politickými soupeři takovým způsobem, že proti zveřejnění nepravdivé, dehonestující informace nemá dotčený navrhovatel bezprostřední obranu. V daném případě, tak ze zlovolného spojení v účelovém zájmu volební strany č. 6 a č. 5 došlo prokazatelně k ovlivnění výsledku voleb tak, že byla zneužita nekalá volební kampaň v rámci nekalé volební soutěž s cílem zneužití práva podílet se na správě veřejných věcí.

Navrhovatelé zdůraznili, že uplatnili návrh přímo s návrhem na prohlášení neplatnosti voleb v celém rozsahu, tedy ve formě nejpřísnějšího postihu nezákonnosti ve volebním procesu, který je však zcela na místě, neboť při vyloučení nezákonnosti, ke které se uchýlily v nekalé volební soutěži volební strany č. 6 a č. 5, by nedošlo k namítané vadě volebního procesu, která prokazatelně způsobila, že by bez této vady voliči rozhodli jinak, ve prospěch navrhovatele Františkovy Lázně – sdružení místních. Navrhovatel výslovně deklaroval, že jeho návrh na určení neplatnost voleb není volání po sankci za obecné formální porušení předpisů volebního práva. Návrh navrhovatele je právním prostředkem k zajištění legitimity zvoleného zastupitelstva města Františkovy Lázně. Navrhovatelé tvrdili, že podstata jejich námitky je v tom, že volební soutěž byla nezákonným způsobem ovlivněna v jejím výsledku a tedy ve složení zastupitelského orgánu města Františkovy Lázně, který má mít legitimní mandát a pravomoc vykonávat svěřenou vůli občanů, a to po celou dobu celého funkčního volebního období. Je zcela nepřijatelné, aby byla poskytována soudní ochrana stavu, kdy složení zastupitelstva města je ve výsledku voleb založeno na nepravdivé diskriminaci jedné z volebních stran a jejích kandidátů, nekalou volební kampaní jiných volebních stran, které se navíc k nekalé volební soutěži účelově spojily.

Navrhovatel I.M. byl nepravdivě osočen volební stranou č. 6 a č. 5 jako morálně a charakterově zcela diskvalifikovaný tím, že byl označen za konfidenta StB. Tento protiprávní útok politických soupeřů vůči oběma navrhovatelům již zjevně vybočuje z jednak přípustných prostředků volebního boje, jakými jsou přehánění personalizace, symboličnost, zkratkovitost a nadsázka. Nezákonnost útoku byla zcela záměrná, cíleně připravená a vykalkulovaná. Pro vedení útoku vůči navrhovatelům se účelově spojily dvě volební strany, jako předmět útoku si zvolily společensky velmi citlivou otázku spolupráce s tehdejší Státní bezpečností, k prezentaci útoku zvolily nejširší možný rozsah formu tiskoviny a webových stránek, k předestření voličům zvolily kombinaci nepravdivé informace o tom, že navrhovatel byl konfidentem StB a nepravdivého důkazu způsobilého vyvolat u širokého okruhu voličů omyl tím, že v kopii listiny je jméno navrhovatele se zápisem v archivu StB uvedeno, avšak informace nebyla podána s vysvětlením, že zápis navrhovatele v archivu StB byl proveden proti vůli navrhovatele a je důkazem nikoliv o tom, že navrhovatel s StB spolupracoval, ale naopak, že StB navrhovatele prověřovala jako nežádoucí osobu. V neposlední řadě si volební útok proti navrhovatelům spojené volební strany načasovaly bezprostředně před termínem konání voleb tak, aby se nemohl účelně navrhovatel nařčení bránit, ale i tak, aby nepravdivost poskytnuté šířené informace nemohli již zjistit ani sami voliči.

Navrhovatel podal návrh ve smyslu § 60 odst. 3 zák. č. 491/2001 Sb., tedy jako návrh na neplatnost voleb do zastupitelstva města Františkovy Lázně konaných ve dne 10.10. až 11.10.2014 a navrhl, aby Krajský soud v Plzni vydal usnesení, že volby do zastupitelstva města Františkovy Lázně konané ve dnech 10. a 11. října 2014 jsou neplatné.

II. Vyjádření účastníků řízení

Účastník řízení volební strana č. 6 PRO – Poctivě, Rozumně, Odpovědně (dále jen účastník řízení) ve svém vyjádření k návrhu o neplatnost voleb uváděla, že jako volební strana není součástí či členem nějakého sdružení volebních stran a nelze hovořit o tom, že by existovalo nějaké spojení volebních stran složené z tohoto účastníka řízení a z volební strany ALTERNATIVA PRO FRANTOVKY. Tento účastník řízení dále konstatoval, že není autorem, či šiřitelem jakékoliv tiskoviny zabývající se možnou spoluprací navrhovatele I.M. se Státní bezpečností a není ani autorem obsahu, či provozovatelem webových stránek www.profrantovky.cz. Obdobně tento účastník řízení dále uváděl, že nevytvořil a nijak nešířil mezi občany města Františkovy Lázně tiskovinu „PRO FRANTOVKY - FRANŤÁCI FRANTOVKÁM ANEB SKONČEME S DOBOU TEMNA“ Účastník řízení a jeho členové proto nejednali v předvolební kampani nečestně, nepoctivě, nekale, nezákonně, jak se uvádí v návrhu na zahájení řízení, neboť nejsou původci ani šiřiteli informace, která je podle obou navrhovatelů nepravdivá a která podle navrhovatelů byla způsobilá ovlivnit výsledky voleb.

Účastník řízení dále odkazoval na ust. § 60 odst. 3 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a s odkazem na dosavadní rozhodovací praxi správních soudů konstatoval, že předpokladem úspěchů v řízení o neplatnost voleb je porušení ust. zákona o volbách do zastupitelstev obcí způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb. Nikoliv každé porušení zákona vyvolává neplatnost voleb, musí se jednat o nezákonnost v intenzitě takového stupně, že je možno se důvodně domnívat, že má za následek ovlivnění výsledku voleb. Účastník řízení zdůrazňoval, že i kdyby připustil, že je nepravdivá informace o tom, že navrhovatel I.M. byl spolupracovníkem Státní bezpečnosti a že tato informace byla šířena mezi obyvateli města Františkovy Lázně před volbami konanými dne 10. a 11. října 2014, ani pak mezi šířením této informace a výsledky voleb do zastupitelstva města Františkovy lázně není dána příčinná souvislost v tom smyslu, že by šíření takové informace bylo způsobilé ovlivnit výsledky voleb. V této souvislosti poukázal na jistou paralelu mezi projednávanou věcí a otázkou řešenou ve věci neplatnosti volby prezidenta republiky Nejvyšším správním soudem ve věci sp. zn. Vol 10/2013. V průběhu volby prezidenta republiky byl první den druhého kola voleb zveřejněn celostránkový inzerát v deníku Blesk, který poskytoval nepravdivé tvrzení a přestože podle mínění soudu došlo k porušení zákona a prokazatelně nepravdivá tvrzení bezesporu měla racionální vztah ke zvolení kandidáta, jehož zvolení bylo napadeno, měl soud za to, že ve věci nebyla dána podmínka pro závěr o neplatnosti volby prezidenta republiky, totiž existence takové zásadní intenzity nezákonnosti, která by byla ve vztahu k příčinné souvislosti k výsledku volby. Nejvyšší správní soud dospěl k názoru, že protizákonnost musí dosahovat takového stupně, že je možno se důvodně domnívat, že pokud by k ní vůbec nedošlo, nebyl by kandidát zřejmě vůbec zvolen. V posuzovaném případě přitom intenzita porušení volebního práva, zvláště ve vztahu k inzerátu v deníku Blesk byla bezesporu mimořádně velká, neboť náklad deníku se pohybuje kolem 300 000 ks, každodenně zasahuje výrazně více než 1.000.000 čtenářů. Inzerát vyšel první den voleb a kandidát S., v jehož neprospěch inzerát směřoval, tak neměl reálnou šanci na nepravdivá tvrzení reagovat. Porovnáním skutkového stavu ve věci volby prezidenta republiky, kde bylo rozhodnuto o zamítnutí návrhu a skutkového stavu v projednávané věci, lze dospět k jednoznačnému závěru, že návrh na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva města Františkovy lázně musí být zamítnut, neboť intenzita tvrzení a důkazních návrhů navrhovatelů je v tomto případě evidentně nižší, než ve věci volby prezidenta republiky, a to bez ohledu na to, že tvrzená vada voleb se týká pouze města Františkovy lázně.

Účastník řízení dále konstatoval, že samotný navrhovatel I.M. v časopise Zrcadlo – aneb pohled z druhé strany č. 78 ze dne 1.10.2014, jehož vydavatelem je navrhovatel č. 2, Františkovy Lázně – sdružení místních, na str. 3 výslovně uvedl, že kandidát volebním strany ALTENATIVA PRO FRANTOVKY Ing. F.Š. „vás všechny sledoval a udával“, přičemž tato informace byla doplněna výtahem ze seznamu osob navozujícím u čtenáře názor, že v případě jmenovaného se jedná o spolupracovníka Státní bezpečnosti. Tato šířená informace ve vydané tiskovině je přitom nepravdivá, jak ostatně vyplývá z osvědčení, které bylo účastníku řízení poskytnuto Ing. F.Š.

Oba navrhovatelé se v podstatě domáhají ochrany před nečestně a nepoctivě vedenou předvolební kampaní, kterou ovšem nesprávně připisují tomuto účastníku řízení, aniž by tento s ní měl cokoliv společného, avšak sami zcela evidentně zveřejnili a šířili o kandidátu jiné volební strany obsahově totožné informace o spolupráci se Státní bezpečností, přestože se jedná o informace nepravdivé.

Pokud jde o tvrzení a důkazy označené v návrhu na zahájení řízení, účastník řízení má za to, že oba navrhovatelé neunesli břemeno tvrzení a břemeno důkazní, neboť z důkazů v návrhu označených nelze dovodit, jakým konkrétním způsobem byl ovlivněn výsledek voleb tím, že o navrhovateli měla být údajně zveřejněna nepravdivá informace týkající se spolupráce se Státní bezpečností. V této souvislosti účastník řízení poukázal na právní názor na rozložení důkazního břemene vyslovený v usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18.11.2010, čj. 57 A 101/2010-138, kterým byl zamítnut návrh navrhovatele I.M. na neplatnost voleb do zastupitelstva města Františkovy Lázně konaných ve dnech 15. a 16. října 2010.

Účastník řízení dále poukázal na výsledek voleb do zastupitelstva města Františkovy Lázně, ze kterého vyplývá, že navrhovatel I.M. získal 836 hlasů, zatímco ostatní zvolení kandidáti navrhovatele č. 2 získali hlasů méně. Pokud by měla platit hypotéza navrhovatelů o jeho politické popravě, nemohl by tento navrhovatel být nejúspěšnějším kandidátem navrhovatele č. 2 a naopak se lze důvodně domnívat, že citovaná informace o navrhovateli č. 1 neměla na výsledek voleb žádný vliv a tvrzení navrhovatelů o dopadu uvedené informace je neprokázanou hypotetickou spekulací.

Účastník řízení navrhl, aby soud rozhodl, že návrh na neplatnost voleb do zastupitelstva města Františkovy Lázně konaných ve dne 10. a 11. října 2014 se zamítá a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Účastník řízení, volební strana č. 5 ALTERNATIVA PRO FRANTOVKY (dále též účastník řízení), v písemném vyjádření k návrhu uváděl, že skutečnosti uváděné oběma navrhovateli týkající se údajné nekalé volební kampaně, považuje z valné části za nepravdivé a ze strany navrhovatelů zcela záměrně a účelově zkreslované a zavádějící a to s cílem zvrátit výsledky komunálních voleb. Tento účastník řízení namítal, že není součástí žádného sdružení volebních stran a závěry navrhovatelů o spojení volební strany ALTERNATIVA PRO FRANTOVKY a volební strany PRO – Poctivě, Rozumně, Odpovědně jsou zcela nepodložené a ryze účelové. Účastník řízení se jako volební strana účastnil komunálních voleb zcela samostatně a nezávisle a žádné spojení obou volebních stran nebylo nikdy deklarováno nebo formálně založeno. Nelze proto ani hovořit o společné volební kampani uvedených volebních stran. Tato skutečnost samozřejmě nevylučuje eventuální budoucí spolupráci jednotlivých členů zastupitelstva města Františkovy Lázně zvolených za tyto volební strany.

Oba navrhovatelé vázali údajné nekalé vedení volební kampaně na zveřejnění informací o navrhovateli I.M. v tiskovině „PRO FRANTOVKY – FRANŤÁCI FRANTOVKÁM ANEB SKONČEME S DOBOU TEMNA“ a na webových stránkách www.profrantovky.cz a současně bez dalšího presumovali společné jednání volebních stran ALTERNATIVA PRO FRANTOVKY a PRO – Poctivě, Rozumně, Odpovědně. K tomuto tvrzení navrhovatelů účastník řízení namítl, že volební strana ALTERNATIVA PRO FRANTOVKY ani žádný z jejich kandidátů v komunálních volbách není autorem jakéhokoliv sdělení týkajícího se možné spolupráce navrhovatele I.M. se Státní bezpečností. ALTERNATIVA PRO FRANTOVKY ani žádný z jejich kandidátů v komunálních volbách pak není ani provozovatelem nebo administrátorem webových stránek www.profrantovky.cz, na kterých mělo být předmětné sdělení týkající se navrhovatele I.M. zveřejněno. Navrhovatelé v návrhu uváděli, že předmětné informace měly být šířeny i prostřednictvím zmiňované tiskoviny. Účastníku řízení, na rozdíl od zmiňovaných webových stránek, však existence takové tiskoviny ani jakákoliv jiná forma prezentace obsahu webových stránek www.profrantovky.cz v tištené podobě rovněž není známa. Účastník řízení proto vznesl důvodnou pochybnost o věrohodnosti tohoto tvrzeného důkazu.

Účastník řízení vedl volební kampaň výlučně prostřednictvím tištěných volebních novin a volebních letáků, které byly primárně určeny k distribuci do poštovních schránek občanů Františkových Lázní. Tyto tištěné dokumenty byly pro účely volební kampaně veřejnosti dostupné také v elektronické podobě. To pak nevylučuje možnost prezentace těchto dokumentů také např. na stánkách www.profrantovky.cz s tím, že pokud tomu tak bylo, dělo se tak zcela bez vůle a jakéhokoliv přičinění účastníka řízení. Uvedené dokumenty prokazatelně však neobsahují žádná sdělení nebo informace týkající se navrhovatele Ivo Mlátilíka, ve smyslu navrhovatelem tvrzeném. Volební strana ALTERNATIVA PRO FRANTOVKY ani žádný z jejích kandidátů v komunálních volbách nemohli v předvolební kampani jednat nekale nebo jinak protizákonně, neboť nejsou původci ani šiřiteli informace, že navrhovatel I.M. měl být spolupracovníkem Státní bezpečnosti.

Účastník řízení dále poukázal na dílčí aspekty volební kampaně vedené navrhovatelem I.M., resp. volební stranou č. 3 Františkovy Lázně – sdružení místních. Poukázal na obsah tiskoviny Zrcadlo – aneb pohled z druhé strany č. 78 ze dne 1.10.2014, jejímž vydavatelem je navrhovatel Františkovy Lázně – sdružení místních, kde navrhovatel I.M. v sekci otázky pro starostu na str. 3 v rámci jeho odpovědí na fiktivní otázky domnělých tazatelů uvedl informace vedoucí k závěru o možné spolupráci některých, navrhovatelem I.M. jmenovaných, osob se Státní bezpečností. Konkrétně se jednalo o Ing. F.Š. kandidáta č. 1 volební strany ALTERNATIVA PRO FRANTOVY a cílem těchto informací bylo vyvolat u čtenářů závěr, že Ing. F.Š. byl spolupracovníkem Státní bezpečnosti. Tiskovina Zrcadlo je navrhovatelem Františkovy Lázně – sdružení místních vydávána pravidelně v nákladu několika tisíc výtisků, distribuována do poštovních stránek obyvatel minimálně v územním obvodu města Františkovy Lázně a současně je zveřejňována na webových stránkách navrhovatele Františkovy Lázně – sdružení místních www.frantiskovylazne.org. Přitom informace šířená navrhovatelem I.M., resp. navrhovatelem Františkovy Lázně – sdružení místních v tiskovině Zrcadlo je informací prokazatelně nepravdivou, kdy v případě osoby označené navrhovatelem ve zveřejněné kopii seznamu osob jako F.Š. se nejedná o Ing. F.Š., kandidáta volební strany ALTERNATIVA PRO FRANTOVKY, ale o pouhou shodu jmen. Ing. F.Š. přitom ke své osobě má vydáno negativní lustrační osvědčení.

Účastník řízení návrh navrhovatelů na neplatnost voleb v určitém ohledu hodnotil jako absurdní za situace, kdy se na jedné straně svým návrhem navrhovatelé domáhají ochrany před údajně nekalou volební kampaní účastníka řízení, avšak na druhé straně sami zcela evidentně zveřejnili a šířili o kandidátu jiné volební strany obsahově srovnatelné informace o údajné spolupráci se Státní bezpečností, a to zcela nepochybně s vědomím, že v daném případě se jedná o informace nepravdivé.

Účastník řízení dále uváděl, že tvrzení navrhovatelů o vlivu zveřejněné informace o navrhovateli I.M. na výsledky voleb se pohybuje pouze v rovině hypotetických a ničím nepodložených úvah navrhovatelů.

Účastník řízení vyslovil přesvědčení, že návrh na neplatnost komunálních voleb byl podán zcela účelově, a to s cílem prodloužit působení navrhovatele I.M. ve funkci starosty města Františkovy Lázně a v maximální možné míře tak oddálit svolání ustavujícího jednání zastupitelstva města, na kterém by mělo být zvoleno nové vedení města. Navrhovatel I.M. jako dosavadní starosta města Františkovy Lázně přitom v době těšně před komunálními volbami a v době po komunálních volbách, tedy po faktickém skončení funkčního období dosavadního zastupitelstva města a s ohledem na výsledek komunálních voleb, jistě také při plném vědomí pravděpodobného konce jeho funkčního období v pozici starosty města, realizuje zcela nedůvodné a nepřiměřené záměry obce na pronájem hospodářsky významných obecních nemovitostí a realizuje záměry na prodloužení některých stávajících nájemních smluv. V některých případech realizovaných záměrů se pak podle účastníka řízení jedná o zcela účelová jednání sledující osobní zájmy navrhovatele I.M. a zajištění majetkového prospěchu jemu spřízněným osobám. I přes vědomí, že dosavadní starosta obce disponuje i v tzv. volebním mezidobí ve smyslu § 102a zák. o obcích pravomocemi ve stejném rozsahu, jako v době před volbami, je účastník řízení přesvědčen, že je nejen vhodné, ale v souladu s veřejným zájmem na hospodárném zpravování obecního majetku také žádoucí, aby starosta města v tomto přechodném období své aktivity soustředil již pouze na činnosti nezbytné pro základní chod obce a na rozhodnutí, která nesnesou odkladu. Závažnější rozhodnutí týkající se zejména nakládání s obecním majetkem, by již měly činit nově zvolené obecní orgány.

Účastník řízení v návaznosti na tyto skutečnosti poukázal na ne zcela náhodnou paralelu mezi stávajícím postupem navrhovatelů s postupem navrhovatele I.M. jako tehdejšího starosty města Františkovy Lázně po komunálních volbách v roce 2010. Stejně jako v případě komunálních voleb v roce 2014 podal navrhovatel I.M. jako tehdejší starosta města Františkovy Lázně obdobně návrh na neplatnost voleb konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 a tento návrh byl následně Krajským soudem v Plzni zamítnut usnesením ze dne 18.11.2010, čj. 57 A 101/2010-138. Navrhovatel I.M., jako tehdejší starosta města, následně po komunálních volbách v roce 2010 při vědomí svého volebního neúspěchu a očekávaného konce jeho funkčního období nerespektoval zákonné lhůty pro svolání ustavujícího jednání zastupitelstva města Františkovy Lázně, byl v této věci zcela účelově nečinný a ustavující jednání zastupitelstva města Františkovy Lázně bylo svoláno až po zákonném zásahu Ministerstva vnitra ČR.

Z těchto důvodů účastník řízení ALETRNATIVA PRO FRANTOVKY navrhl, aby krajský soud návrh navrhovatelů na neplatnost voleb do zastupitelstva města Františkovy Lázně konaných ve dne 10. a 11. října 2014 jako nedůvodný zamítl.

III. Projednání věci krajským soudem

Krajský soud v Plzni postupoval při posuzování návrhu podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále též s. ř. s.) a podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen zákon o volbách do zastupitelstev obcí).

Soud dospěl k závěru, že návrh není důvodný.

Podle § 90 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.), za podmínek stanovených zvláštními zákony může se občan, politická strana, nebo nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo poltických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování nebo neplatnosti volby kandidáta.

Podle § 60 odst. 3 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen zákon o volbách do zastupitelstev obcí) návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb.

Podle § 30 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí pro volební kampaň starosta může vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran.

Podle § 30 odst. 2 téhož zákona v době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejnovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.

Podle § 30 odst. 3 téhož zákona ve dny voleb je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost a v jeho bezprostředním okolí.

Při posuzování důvodnosti návrhu soud vycházel ze Zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva města Františkovy Lázně konaných dne 10. a 11. října 2014, ze kterého vyplynulo, že do voleb se celkově zúčastnilo 4 363 voličů, z nichž 2350 byly vydány úřední obálky a celkově bylo odevzdáno 2342 úředních obálek. Do 11-ti členného zastupitelstva města Františkovy Lázně byli zvoleni za volební stranu č. 3 Františkovy Lázně – sdružení místních I.M. s počtem 836 hlasů, L.P. – 806 hlasů, R.I. – 756 hlasů a M.S. – 775 hlasů. Dále za volební stranu č. 5 – ALTERNATIVA PRO FRANTOVKY byli zvoleni L.F. – 423 hlasů a F.Š. – 364 hlasů. Za volební stranu č. 6 PRO – Poctivě, Rozumně, Odpovědně byli zvoleni O.S. – 882 hlasů, E.Ch. – 860 hlasů, J.K. – 819 hlasů, J.K. – 811 hlasů a M.P. – 836 hlasů. Volební strana č. 3 Františkovy Lázně – sdružení místních získala 4 mandáty, volební strana č. 5 ALTERNATIVA PRO FRANTOVKY - 2 mandáty a volební strana č. 6 PRO – Poctivě, Rozumně, Odpovědně – 5 mandátů.

Z obsahu webové stránky dostupné na http://profrantovky.cz/aktuality.php v části Aktuality krajský soud ověřil, že dne 2.10.2014 byla publikována aktualita: I.M. je konfidentem StB a možná i dnešní policie. Tato aktualita byla dále rozvedena publikací kopie svazku StB (Archivu bezpečnostních složek ČR), která obsahuje jméno a příjmení I.M., datum jeho narození a jeho krycí jméno.

Z obsahu osvědčení Ministerstva vnitra ze dne 20.11.1995, čj. Sp-10688/1-LU-95 předloženého navrhovatelem I.M. s návrhem o neplatnost voleb vyplynulo, že Ministerstvo vnitra vydalo osvědčení, že pan I.M., nar… nebyl evidován jako osoba uvedena v § 2 odst. 1 písem. a) nebo b) zák. č. 451/1991 Sb.

Z obsahu měsíčníku Zrcadlo Františkovy Lázně - aneb pohled z druhé strany dostupné na: http://www.frantiskovylazne.org/index.html/ soud si ověřil, že dne 1. října 2014 byl na webové stránce tohoto měsíčníku dostupné na: http://www.frantiskovylazne.org/index.html/Archiv/Noviny2014/zrcadlo78.pdf

umístěn článek Až se voliči zeptají obsahující odpovědi starosty města Františkovy Lázně I.M. na dotazy redaktorky měsíčníku Zrcadlo. Na straně 3 tohoto měsíčníku v rámci položených otázek pro pana starostu se starosta I.M. vyjadřoval k působení bývalého starosty Skalné pana G. ve firmě Chevak Cheb a k působení bývalé ředitelky této firmy paní P. (pozn. soudu - zvolené členky zastupitelstva města Františkovy Lázně za volební stranu č. 6 PRO – Poctivě, Rozumně, Odpovědně). Další položené dotazy a odpovědi starosty I.M. jsou patrné z následující citace publikované na uvedené webové stránce:

J.D., F.L.: V archivech o konfidentech, udavačích a agentech bývalé komunistické tajné služby STB jsem nalezla také P.Š., krycím jménem „G…“, datum narození ... Můžete potvrdit, že tímto bývalým udavačem je P.Š. z obchodu na Americké ulici? Jestli ano, už si u něj nekoupím ani sirku, a neměli by ani ostatní občané!

I.M.: Ano, to potvrdit mohu, avšak udavačství mu jde velmi dobře i v těchto dobách, to je koníček všech takto charakterově pokřivených lidí, kteří by měli být z naší společnosti dle mého názoru jakýmkoliv způsobem vyčlenění, aby neotravovali slušným lidem život. U mnohých se bude jistě jednat i o jistou formu duševní poruchy.

J.D.: Ještě jsem tam našla zastupitele F.Š., krycím jménem „Š…“. Co tomu říkáte? I.M.: Pokud je to náš F.Š., tak totéž, co ke Š... V mládí vás všechny sledoval a udával a dnes si ho volíte do zastupitelstva města. Bravo! Koukněte, zda tam ještě není O.S. z H…, vůbec by mne to nepřekvapilo…Jsou všichni povahově zcela totožní, jak tři bratři! Inu vrána k vráně sedá!

Pasáž otázek a odpovědí byla na straně 3 doplněná o vložené výpisy ze svazku StB ve vztahu ke G.Š. a F.Š.

Z obsahu osvědčení Ministerstva vnitra ze dne 9.9.1994, čj. Sp-11244/1-007/1-LU-94 předloženého účastníkem řízení volební stranou PRO – Poctivě, Rozumně, Odpovědně s vyjádřením k návrhu o neplatnost voleb vyplynulo, že Ministerstvo vnitra vydalo osvědčení, že pan Ing. F.Š. nebyl evidován jako osoba uvedena v § 2 odst. 1 písem. a) nebo b) zák. č. 451/1991 Sb.

Při posuzování návrhu o neplatnost voleb vycházel krajský soud z obsahu návrhu, jehož podstatou je tvrzení navrhovatelů, že zveřejněním zcela nepravdivých informací o navrhovateli I.M., který je současně volebním lídrem volební strany č. 3 Františkovy Lázně - sdružení místních jako druhého navrhovatele, došlo k vedení nekalé volební soutěže a nekalé volební kampaně, čímž došlo k ovlivnění výsledku voleb. Krajský soud vzal za prokázané, že v období krátce před volbami do zastupitelstva města Františkovy Lázně a to 1. října 2014 měsíčník Zrcadlo – aneb pohled z druhé strany vydávaný navrhovatelem Františkovy Lázně – sdružení místních, uveřejnil na webových stránkách informaci týkající se zastupitele F.Š. o jeho spolupráci s StB doprovázenou kopií listin z archivu StB, ač pravdivost této informace byla vyvrácena negativním lustračním osvědčením této osoby. Vzápětí následující den 2. října 2014 webová stránka Pro Frantovky – Franťáci Frantovkám aneb skončeme s dobou temna publikovala informaci o tom, že navrhovatel I.M. je konfidentem StB a možná i dnešní policie, ač navrhovatel pravdivost této informace popíral, rovněž předložením negativního lustračního osvědčení ke své osobě. Publikovaná informace byla rovněž doprovázena kopií příslušných listin ze svazků StB s uvedením informací týkající se navrhovatele I.M. Tyto skutečnosti nesporně prokázaly, že volební kampaň při volbách do zastupitelstva města Františkovy Lázně byla vedena formou zveřejňování nepravdivých a zavádějících informací o kandidátech zúčastněných volebních stran, což jsou symptomy nečestné a nepoctivé volební kampaně. S prokázáním této skutečnosti se krajský soud spokojil a další navrhovateli tvrzené skutečnosti neověřoval, protože další objasňování sporného tvrzení o účelovém spojení dvou volebních stran a objasňování otázky, který konkrétní subjekt tímto způsobem volební kampaň vedl, bylo pro posouzení důvodnosti projednávaného návrhu irelevantní. Objasnění pochybností, která z volebních stran nebo který konkrétní subjekt tímto způsobem volební kampaň vedl, by bylo nezbytné v případě, že by tímto postupem docházelo k přímému porušení zákona o volbách do zastupitelstev obcí, což ovšem krajský soud neshledal.

Pravidla pro vedení volební kampaně při volbách do zastupitelstev obcí stanoví ust. § 30 zák. o volbách do zastupitelstev obcí. Tento zákon reguluje volební kampaň pouze ve dvou oblastech a zakazuje tak zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončení hlasování. Současně ve dnech voleb zakazuje volební agitaci a propagaci pro volební strany i nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost a v jejím bezprostředním okolí. Regulace volební kampaně pro volby do zastupitelstev obcí se tím výrazně liší od regulace voleb do parlamentu České republiky a volby prezidenta republiky. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky č. 247/1995 Sb. v ust. § 16 odst. 2 stanoví, že volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a politických stranách nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje. Obdobně zákon o volbě prezidenta č. 275/2012 Sb. v § 35 odst. 2 stanoví, že volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech zveřejňovány nepravdivé údaje. Vzhledem k tomu, že jedinou skutečností, která měla podle navrhovatelů ovlivnit výsledek voleb, byla nečestná a nepoctivá volební kampaň, zabýval se krajský soud otázkou, do jaké míry jsou takto vedenou volební kampaní naplněny zákonné podmínky, za kterých může být návrh na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva města Františkovy Lázně úspěšný.

Zákon o volbách do zastupitelstev obce v § 60 odst. 3 umožňuje navrhovateli podat návrh na neplatnost voleb, pokud navrhovatel má za to, že byla porušena ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obce a to způsobem, který výsledky voleb mohl ovlivnit. Porušení zákona o volbách do zastupitelstev obcí je tedy prvotní podmínkou, jejíž naplnění může vést soud k dalšímu zkoumání, zda porušení citovaného zákona by mohlo nabýt intenzity, která výsledek voleb ovlivňuje. Ust. § 30 zák. o volbách do zastupitelstev obcí však zákaz vedení nečestné a nepoctivé kampaně neobsahuje. Z tohoto prostého důvodu v projednávaném případě ani tvrzené vedení nečestné a nepoctivé volební kampaně nemohlo být vyhodnoceno jako porušení zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

Krajský soud se proto zaměřil na posouzení problematiky v širším kontextu a zkoumal, zda navrhovateli tvrzené postupy provázející volební kampaň nepřekročily rámec ústavnosti. Zde přednostně krajský soud posuzoval, zda aplikované ust. § 30 zák. o volbách do zastupitelstev obcí regulující volební kampaň není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb., v rámci deklarovaných politických práv v čl. 21 odst. 1 přiznává občanům právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod pak občanům zajišťuje za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcí. Krajský soud vyložil ust. § 30 zák. o volbách do zastupitelstev obcí jako ústavně komformní, neboť jakkoli se způsob regulace volební kampaně odlišuje od regulace volební kampaně při volbách do Parlamentu České republiky a při volbě prezidenta republiky, byl zákon o volbách do zastupitelstev obcí zákonodárcem přijat v řádném legislativním procesu. Přestože je způsob regulace volební kampaně ve volbách do zastupitelstev obcí, ve volbách do parlamentu České republiky a při volbě prezidenta České republiky odlišný, je věcí zákonodárce, jakým způsobem volební kampaň se rozhodne regulovat a do jaké míry učiní kroky k tomu, aby v neodůvodněných rozdílech byla regulace sjednocena. Krajský soud neshledal ve způsobu regulace voleb do zastupitelstev obcí rozpor s ústavním pořádkem a to ani ve vztahu k čl. čl. 21 odst. 1 a odst. 4 Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. Při řešení otázky, zda v průběhu voleb do zastupitelstva města Františkovy Lázně došlo k porušení zákona o volbách do zastupitelstev obcí také ustanovení § 30 citovaného zákona aplikoval a shledal, že tento zákon v důsledku navrhovateli tvrzené nečestné a nepoctivé volební kampaně porušen nebyl.

Volební kampaň ve své podstatě je propagací volených kandidátů a deklarací cílů volební strany a je věcí úrovně politické kultury, v jaké rovině takováto propagace v rámci volební kampaně je realizována. Volební kampaň v lokálním měřítku voleb do zastupitelstev obcí směřuje přímo ke konkrétní skupině voličů a proto to jsou právě voliči, kteří mají nezadatelné právo vyjádřit svůj postoj nejen k samotné propagaci kandidáta a propagaci cílů a záměrů volební strany, ale mají i nezadatelné právo vyjádřit v průběhu volby kandidátů svůj postoj ke zvolené politické kultuře, která je v rámci volební kampaně praktikována. Proto absence regulace nečestné a nepoctivé volební kampaně při volbách do zastupitelstev obcí neomezuje občany jako voliče ve svobodném projevu vůle při volbě svých zástupců a občané na tomto politickém právu ve smyslu čl. 21 Listiny základních práv a svobod, nejsou kráceni.

Při projednávání návrhu o neplatnost voleb krajský soud dále vycházel z konstantní judikatury, která se aplikuje v rámci volebního soudnictví a vycházel z nezpochybnitelného předpokladu, že dosažený volební výsledek v konaných volbách odpovídá vůli voličů. Krajský soud zdůrazňuje, že neshledal v průběhu voleb do zastupitelstva města Františkovy

Lázně porušení zákona o volbách do zastupitelstev obcí, jmenovitě porušení jeho ust. § 30 o regulaci volební kampaně. Za této situace je nutno respektovat, že rozhodnutí voličů může soudní moc změnit jen ve výjimečných případech, kdy jsou shledány vady volebního procesu, které navíc dosáhnou intenzity, že by mohly způsobit, že voliči by rozhodli jinak a došlo by k volbě jiného kandidáta. Takovéto vady volebního procesu však krajský soud neshledal a proto respektoval ústavní princip ochrany rozhodnutí, které vzešlo z vůle většiny vyjádřené svobodným rozhodování respektující práva menšiny garantována čl. 6 Ústavy. (obdobně Ústavní soud v Nálezu čj. Pl. ÚS 57/10 dostupné na www.nalus.us.cz).

Návrh na neplatnost voleb do zastupitelstva města Františkovy Lázně konaných dne 10. a 11. října 2014 není důvodný a krajský soud tento návrh usnesením podle § 90 odst. 3, věty prvé s.ř.s., ve spojení s § 78 odst. 7 s.ř.s. per analogiam zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 93 odst. 4, podle něhož na náhradu nákladů řízení nemá žádný z účastníků právo.

Řízení ve věcech volebních jsou podle § 11 odst. 1 písm. i) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích), osvobozena od soudního poplatku. Navrhovatel však svůj návrh na zahájení řízení opatřil kolkovými známkami v hodnotě 2.000,- Kč a proto mu soud z účtu soudu podle § 10 odst. 1 věty prvé zákona o soudních poplatcích zaplacený soudní poplatek v uvedené výši vrací.

Poučení: Proti tomuto usnesení je kasační stížnost nepřípustná (§ 104 odst. 1 s.ř.s.).

Toto usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšením na úřední desce soudu, tj. dne 31. října 2014 (§ 93 odst. 5, věta druhá s.ř.s.)

V Plzni dne 13. listopadu 2014

JUDr. Václav Roučka, v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kováříková