51 A 34/2020 - 63Usnesení KSPH ze dne 18.05.2020

51 A 34/2020 - 63

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Šimůnkové a soudců Mgr. Ing. Petra Šuránka a Mgr. Josefa Straky ve věci

navrhovatelů: a) B. C.,

bytem X, b) J. T., bytem X, proti žalovanému: Úřad práce – krajská pobočka v Pardubicích, sídlem Boženy Vikové – Kunětické 2011, Pardubice,

o návrhu na obnovu řízení ve věci skončené usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 3. 4. 2020, č. j. 51 A 34/2020-34,

takto:

I. Návrh na obnovu řízení se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Navrhovatelé se návrhem ze dne 20. 4. 2020 domáhají obnovy řízení vedeného u K. s. v P. pod spisovou značkou 51 A 34/2020. 2. Podle § 111 s. ř. s. se na návrh účastníka obnoví řízení ukončené pravomocným rozsudkem, jestliže vyšly najevo důkazy nebo skutečnosti, které bez jeho viny nebyly nebo nemohly být v původním řízení uplatněny, popřípadě bylo jinak rozhodnuto o předběžné otázce, jestliže výsledek obnoveného řízení může být pro něj příznivější. Podle § 114 odst. 1 s. ř. s. je obnova řízení přípustná jen proti rozsudku vydanému v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu a ve věcech politických stran a politických hnutí.

3. Ze shora uvedeného vyplývá, že obnovu lze provést jen v těch řízeních, která vyústila v pravomocný rozsudek. To však není případ napadeného řízení, které vyústilo v pravomocné usnesení K. s. v P. ze dne 3. 4. 2020, č. j. 51 A 34/2020-34, kterým K. s. v P. žalobu odmítl z důvodů v něm popsaných, které mu neumožňovaly se zabývat oprávněností podané žaloby po věcné stránce. O to méně se těmito otázkami může soud zabývat nyní, na základě nepřípustného opravného prostředku. V případě nesouhlasu navrhovatelů s usnesením o odmítnutí žaloby měli navrhovatelé možnost se obrátit kasační stížností na N. s. s., který by posoudil důvodnost jejich procesních námitek, jak o tom ostatně navrhovatelka a) jakožto žalobkyně v původním řízení byla řádně poučena v závěru zpochybňovaného usnesení.

4. Kromě toho, návrh na obnovu řízení je oprávněn podat pouze účastník původního řízení (nebo jeho právní nástupce). Navrhovatel b) nebyl účastníkem původního řízení, neboť žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného podala výhradně navrhovatelka a), a to svým jménem, nikoliv v zastoupení navrhovatele b). Kromě toho, poskytování pomoci v režimu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na nějž navrhovatelé odkazují, samo o sobě nedává oprávnění osobě poskytující péči jednat v právních vztazích jménem osoby, jíž je péče poskytována, a to ani při procesních úkonech, ani v hmotněprávním jednání (k tomu je třeba v obou variantách jednání předchozí udělení plné moci, která musí být k takovému jednání doložena). Navrhovatel b) není ani právním nástupcem po navrhovatelce a). Návrh na obnovu řízení navrhovatele b) je tak podán osobou zjevně neoprávněnou.

5. S ohledem na výše uvedené tedy není návrh přípustný, a proto jej soud podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 111 s. ř. s., resp. též podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. odmítl. 6. O nákladech řízení soud rozhodl dle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem

Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické

vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 18. května 2020

JUDr. Věra Šimůnková, v. r.

předsedkyně senátu