50 A 11/2013 - 68Usnesení KSPH ze dne 27.05.2013


Číslo jednací: 50 A 11/2013 - 68

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Šimůnkové a soudců Mgr. Jitky Zavřelové a Mgr. Ing. Petra Šuránka vprávní věci navrhovatelky Q.C., s.r.o.,, zastoupené Mgr. Janem Baladou, advokátem se sídlem Klimentská 10, 110 00 Praha 1, proti odpůrci Městu Unhošť, se sídlem Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť, zastoupenému Mgr. Danielem Vidunou, advokátem se sídlem Nekázanka 888/20, 110 00 Praha 1, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy č. 1/2012 Města Unhošť – Změny č. 1 Územního plánu Unhošť,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Navrhovatelce se ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesenívr ací soudní poplatek ve výši 5.000,- Kč.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se domáhala návrhem podaným dne 18. 2. 2013 u Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“), který byl následně postoupen Krajskému soudu v Praze jako soudu věcně příslušnému, podle ustanovení § 101a a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) zrušení shora označeného opatření obecné povahy – změny územního plánu obce Unhošť.

Odpůrce podáním ze dne 23. 4. 2013 soudu sdělil, že návrhem napadené opatření obecné povahy bylo z podnětu navrhovatelky zrušeno v přezkumném řízení rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen „krajský úřad“) ze dne 8. 4. 2013, č. j. 049159/2013/KUSK, a přiložil kopii citovaného rozhodnutí.

Soud si vyžádal spis krajského úřadu k přezkumnému řízení, z něhož zjistil, že napadené opatření obecné povahy bylo skutečně po podání návrhu k soudu zmíněným rozhodnutím zrušeno a že toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24. 4. 2013 uplynutím patnácti dnů od jeho vyvěšení na úřední desce krajského úřadu.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmníky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Ze správního spisu k přezkumnému řízení je zřejmé, že v dané věci již neexistuje předmět přezkumu – napadené opatření obecné povahy – neboť bylo s účinky ke dni 24. 4. 2013 zrušeno. Neexistující předmět řízení je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínek řízení a skutečnost, že v době podání návrhu ještě existoval, na tom nic nemění (srov u.snesení NSS ze dne 26. 9. 2012, č. j. 8 Ao 6/2010-98). Proto soud návrh odmítl.

Druhým výrokem soud rozhodl o nákladech řízení, a to v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut. Třetím výrokem usnesení soud rozhodl ve smyslu § 6a odst. 4 a § 10 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích“) o vrácení zaplaceného soudního poplatku. Tento poplatek bude vrácen podle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve lhůtě 30 dnů od právní moci výroku o vrácení poplatku.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne ,který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 27. května 2013

JUDr. Věra Šimůnková, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Z. Vlasáková