48 Af 37/2014 - 13Usnesení KSPH ze dne 13.11.2014


Číslo jednací: 48 Af 37/2014-13

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Milana Podhrázkého a soudců JUDr. Dalily Marečkové a Mgr. Ing. Petra Šuránka ve věci žalobce Mgr. L. R., IČ , se sídlem J., Č., zastoupeného společností Daňová a účetní služba, s.r.o., daňovým poradcem se sídlem Puškinovo náměstí 493/5, 160 00 Praha 6, proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem Masarykova 417/31, 602 00 Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 7. 2014, č. j. 19218/14/5000-14507-711535,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal žalobu podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), jíž se domáhá zrušení shora označeného rozhodnutí (dále též „napadené rozhodnutí“), jímž žalovaný zamítl jeho odvolání proti platebnímu výměru Finančního úřadu pro Středočeský kraj (dále jen „finanční úřad“), ze dne 18. 12. 2013, č. j. 3955788/13/2106-24802-201595 a toto rozhodnutí potvrdil. Uvedeným platebním výměrem finanční úřad vyrozuměl žalobce o výši úroku z posečkání za dobu posečkání s úhradou daně povoleného rozhodnutím finančního úřadu ze dne 15. 3. 2013, č. j. 742887/13/2106-24802-201595, a to ve výši 65.971,- Kč ke dni splatnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovoláním nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Krajský soud v Praze vyzval usnesením ze dne 7. 10. 2014 žalobce, aby ve lhůtě sedmi dnů zaplatil soudní poplatek ve výši 3.000,- Kč za podanou žalobu. Usnesení bylo doručeno právnímu zástupci žalobce dne 17. 10. 2014 a lhůta tak uplynula dne 24. 10. 2014. Ani v den vydání tohoto rozhodnutí však soudní poplatek nebyl zaplacen. Proto nezbylo soudu než v souladu s poučením, jejž se žalobci ve výzvě k zaplacení soudního poplatku dostalo, podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení zastavit. Výrok o náhradě nákladů řízení je založen na ustanovení § 60 odst. 3 větě první s. ř. s., podle níž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve třech vyhotoveních u Nejvyššího

2

správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz. Bude-li zbytek soudního poplatku doplacen dříve než usnesení nabude právní moci, soud toto usnesení zruší (§ 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích).

V Praze dne 13. listopadu 2014

JUDr. Milan Podhrázký, v.r.

předseda senátu

Za správnost : A. Léblová