48 A 8/2014 - 15Usnesení KSPH ze dne 16.05.2014


Číslo jednací: 48 A 8/2014-15

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Milana Podhrázkého, PhD., a soudců Olgy Stránské a Mgr. Ing. Petra Šuránka ve věci žalobce Bc. T. B., t.č. ve V. V., V., proti žalované Vězeňské službě ČR, Věznici Vinařice, se sídlem Vinařice 245, 273 07 Vinařice, v řízení o žalobě proti rozhodnutí vrchního rady Věznice Vinařice ze dne 3. 2. 2014,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhá zrušení rozhodnutí ze dne 3. 2. 2014, jímž zamítl vrchní rada Věznice Vinařice, plk. Mgr. M. H., stížnost žalobce proti rozhodnutí vedoucího oddělení výkonu trestů mjr. PhDr. J. K. ze dne 31. 1. 2014, kterým byl žalobci uložen kázeňský trest celodenního umístění do uzavřeného oddělení na 20 dnů podle § 46 odst. 3 písm. g) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o výkonu trestu“), za verbální projev, který byl vyhodnocen jako arogantní jednání a vyhrožování příslušníkovi vězeňské služby. Žalobce požaduje, aby soud rozhodnutí zrušil, neboť má za to, že se kázeňského přestupku nedopustil.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovoláním nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Krajský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 9. 4. 2014, č. j. 48 A 8/2014-12, o tom, že se žalobci osvobození od soudních poplatků nepřiznává, a druhým výrokem usnesení vyzval žalobce, aby ve lhůtě jednoho měsíce zaplatil soudní poplatek ve výši 3.000,- Kč za podanou žalobu. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 11. 4. 2014, kasační stížnost proti němu ve lhůtě dvou týdnů podána nebyla a lhůta pro zaplacení soudního poplatku marně uplynula dne 12. 5. 2014. Ani v den vydání tohoto rozhodnutí však soudní poplatek zaplacen nebyl a proto soudu nezbylo než v souladu s poučením, jejž se účastníkovi ve výzvě k zaplacení soudního poplatku dostalo, podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení zastavit.

Výrok o náhradě nákladů řízení je založen na ustanovení § 60 odst. 3 větě první s. ř. s., podle níž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-oli řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve třech vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Bude-li zbytek soudního poplatku doplacen dříve než usnesení nabude právní moci, soud toto usnesení zruší (§ 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích).

V Praze dne 16. května 2014

JUDr. Milan Podhrázký, PhD., v.r.

předseda senátu

Za správnost: Alena Léblová