46 Af 1/2017 - 54Usnesení KSPH ze dne 31.08.2017

46 Af 1/2017-54

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jitky Zavřelové a soudců JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D., a Mgr. Jana Čížka, ve věci

žalobkyně: C. J. L.

bytem M., B. zastoupená advokátem JUDr. Jiřím Stránským se sídlem Jandova 208/8, 190 00 Praha 9

proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství se sídlem Masarykova 427/31, 602 00 Brno

v řízení o žalobě proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Praze ze dne 15. 11. 2011, č. j. 5994/11/1100-204297,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 3000 Kč, a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

1
Žalobkyně se žalobou, podanou Městskému soudu v Praze dne 27. 9. 2016, podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí, jímž Finanční ředitelství v Praze zamítlo žalobkynino odvolání proti platebnímu výměru Finančního úřadu v Brandýse nad Labem ze dne 29. 7. 2011, č. j. 207705/11/057911205650.

2
Jako žalovaného žalobkyně označila Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu. Jelikož podle § 69 s. ř. s. je žalovaným správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, nebo správní orgán, na který jeho působnost přešla, jednal soud v dané věci jako s žalovaným s Odvolacím finančním ředitelstvím, a to proto, že dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který ustanovením § 19 odst. 1 zrušil mj. i Finanční ředitelství v Praze, které vydalo žalobou napadené rozhodnutí. Podle § 20 odst. 2 ve spojení s § 5 odst. 1 a § 7 téhož zákona jeho působnost přešla na Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně. Pokud se dále hovoří o žalovaném, ve vztahu k událostem předcházejícím datum 1. 1. 2013 se jím rozumí Finanční ředitelství v Praze.

3
Krajský soud v Praze při prověřování podmínek řízení shledal, že žalobkyně v žalobě neuvedla, kdy jí bylo napadené rozhodnutí doručeno nebo jinak oznámeno. Jelikož soud bez této informace nemohl posoudit včasnost podané žaloby, vyzval žalobkyni usnesením ze dne 3. 3. 2017, č. j. 46 A 1/2017 – 30, k odstranění této vady žaloby.

4
Žalobkyně dne 8. 3. 2017 soudu sdělila, že jí napadené rozhodnutí nikdy nebylo doručeno. Její zástupce nahlédl po převzetí zastoupení do správních spisů vedených Finančním úřadem pro Středočeský kraj, územním pracovištěm Praha – východ, přičemž se mj. seznámil s napadeným rozhodnutím, avšak nedohledal žádné informace o tom, komu, jak a kdy bylo napadené rozhodnutí doručeno. Ani předcházející právní zástupce žalobkyně JUDr. Ing. Pavel Novák, Ph.D., nedohledal žádný doklad o tom, že by mu bylo napadené rozhodnutí doručeno. Žalobkyně má tudíž za to, že se s napadeným rozhodnutím měla možnost seznámit až 25. 8. 2016, kdy její zástupce nahlédl do správního spisu.

5
Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě soudu sdělil, že napadené rozhodnutí bylo doručeno tehdejšímu zástupci žalobkyně JUDr. Ing. Pavlu Novákovi, Ph.D., prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dne 18. 11. 2011; žalobu proto žalovaný pokládá za opožděnou a navrhuje, aby ji soud odmítl. Na podporu tohoto tvrzení přiložil kopii plné moci datované dne 31. 8. 2011, jíž žalobkyně zmocnila JUDr. Ing. Pavla Nováka, Ph.D., k zastupování ve věci platebního výměru na daňové penále vydaného Finančním úřadem v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi pod č. j. 207705/11/057911205650; tato plná moc byla žalovanému doručena 7. 11. 2011. Dále žalovaný přiložil kopii napadeného rozhodnutí datovaného 15. 11. 2011 s vyznačenou doložkou právní moci dne 18. 11. 2011. Podle přiložené doručenky bylo napadené rozhodnutí adresováno JUDr. Ing. Pavlu Novákovi, Ph.D., který je také dne 18. 11. 2011 osobně převzal a přijetí stvrdil vlastnoručním podpisem na připojeném dokladu.

6
Žalobkyně v reakci na sdělení žalovaného uvedla, že jí napadené rozhodnutí nebylo doručeno a byla s ním tedy seznámena až okamžikem nahlédnutí jejího zástupce do správního spisu. Dále žalobkyně uvádí, že v průběhu správního řízení zřejmě nebylo jasné, zda je zastoupena či nikoli, což mělo za následek zmatené doručování listin. Proti prvostupňovému rozhodnutí bylo dne 29. 7. 2011 podáno odvolání a k odstranění jeho vady (podání neoprávněnou osobou) byla z neznámých důvodů vyzvána žalobkyně a její zástupce zřejmě nikoli, což by mělo za následek závažnou vadu. Dále žalobkyně namítá nicotnost napadeného rozhodnutí.

7
Z předložených listin má soud za prokázané, že napadené rozhodnutí bylo tehdejšímu zástupci žalobkyně doručeno dne 18. 11. 2011. Uvedené není v rozporu s tvrzením žalobkyně, pokud uvedla, že jí napadené rozhodnutí nebylo nikdy doručeno. Jelikož byla v řízení zastoupena (tuto skutečnost potvrzuje jednak podání tehdejšího zástupce žalobkyně ze dne 3. 11. 2011, kterým reaguje na výzvu k odstranění vad odvolání proti platebnímu výměru Finančního úřadu v Brandýse nad Labem ze dne 29. 7. 2011, č. j. 207705/11/057911205650, a jako jeho přílohu dokládá plnou moc ze dne 31. 8. 2011 a jednak sama plná moc; obě doručeny Finančnímu úřadu v Brandýse nad Labem dne 7. 11. 2011), bylo toto rozhodnutí doručeno pouze jejímu zástupci. Posledním dnem dvouměsíční lhůty pro podání rozhodnutí (§ 72 s. ř. s.) byl den 18. 1. 2012. Tato žaloba podaná dne 27. 9. 2016 je tudíž opožděná. Žalobními tvrzeními ohledně nicotnosti napadeného rozhodnutí a o vadách doručování v průběhu správního řízení se proto soud nezabýval.

8
Z výše uvedených důvodů soud žalobu podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítl pro opožděnost.

9
O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta. Vzhledem k tomu, že žaloba byla odmítnuta, soud ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vrátil žalobci zaplacený soudní poplatek ve výši 3.000 Kč. Soudní poplatek bude žalobkyni vrácen do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 31. srpna 2017

Mgr. Jitka Zavřelová, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Pavlína Švejdová