46 A 71/2017 - 32Usnesení KSPH ze dne 24.05.2017

46 A 71/2017-32

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Olgy Stránské a soudců JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D. a Mgr. Jana Čížka, ve věci žalobce: Ing. X X, nar. xx. xx. xxxx, bytem X, X, zastoupený JUDr. Karlem Kolářem, advokátem se sídlem Klaudiánova 135/1, 293 01 Mladá Boleslav, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Ing. X X, bytem X, X, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 2. 2017, č.j. 022077/2017/KUSK, o povolení stavby,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací část zaplaceného soudního poplatku ve výši 2.000,- Kč, která mu bude vyplacena z účtu Krajského soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 1. 2017, č.j. 000474/2017/KUSK, jímž žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Kosmonosy č.j. st.2337/2016-8-328-A ze dne 7.11.2016. Uvedeným rozhodnutím byla Ing. X X a Ing. X X povolena přístavba ke garáži a k rodinnému domu č. p. na pozemcích st.p. , parc. č. a v katastrálním území Kosmonosy (dále jen „stavba“).

Dne 18. 5. 2017 došlo soudu podání žalobce, kterým vzal žalobu zcela zpět.

Dle ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.

Dle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s., soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem ke zpětvzetí žaloby rozhodl soud výrokem I. tak, že řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé, s. ř. s., podle které žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

O vrácení soudního poplatku soud rozhodl podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000,- Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Soudní poplatek za podání žaloby v projednávané věci činil 3.000,- Kč a soud jej tedy snížil o částku 1.000,- Kč, jelikož snížení o 20 % by nedosáhlo požadované minimální hranice.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze 24. května 2017

Olga S t r á n s k á, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost: Alena Léblová