46 A 102/2017 - 25Usnesení KSPH ze dne 14.03.2018

46 A 102/2017 - 25

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Olgy Stránské a soudců JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D., a Mgr. Jana Čížka ve věci

žalobkyně: nezletilé P. T. N. L.,

státní příslušnice Vietnamské socialistické republiky, zastoupené advokátem Mgr. Petrem Václavkem,

sídlem Opletalova 25, 110 00 Praha 1

proti žalovanému: Ministr zahraničních věcí, sídlem Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 28. 4. 2017, č. j. 99882/2017-OPL,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 13 342 Kč do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám právního zástupce žalobkyně Mgr. Petra Václavka, advokáta.

III. Žalobkyni se z účtu Krajského soudu v Praze vrací část zaplaceného soudního poplatku ve výši 2 000 Kč do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se žalobou podanou zdejšímu soudu dne 1. 6. 2017 domáhala zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí žalovaného (dále též „napadená rozhodnutí“), kterým žalovaný podle § 152 odst. 5 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zamítl rozklad žalobkyně proti rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí – Velvyslanectví České republiky v Hanoji (dále jen „orgán I. stupně“) ze dne 6. 3. 2017, č. j. 770/2017-HANOI-II, o zamítnutí žádosti o upuštění od osobního podání žádosti o povolení k trvalému pobytu a zastavení řízení pro zjevnou bezpředmětnost.

2. Podáním ze dne 24. 8. 2017 vzala žalobkyně žalobu v plném rozsahu zpět, protože žalovaný rozhodnutím ze dne 4. 7. 2017, č. j. 108777/2017-OPL, prohlásil napadené rozhodnutí i výše označené rozhodnutí orgánu I. stupně za nicotná. Současně požádala o přiznání náhrady nákladů řízení, neboť ke zpětvzetí žaloby přikročila z důvodu pozdějšího chování žalovaného.

3. Podle § 47 písm. a)zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), „[s]oud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět; šlo-li však o společný návrh více osob, vezme předseda senátu toliko zpětvzetí návrhu jedním z navrhovatelů usnesením na vědomí“.

4. Soud na základě uvedených skutečností konstatuje, že žalobkyně vzala žalobu v plném rozsahu zpět pro pozdější chování žalovaného, který vyslovil nicotnost napadeného rozhodnutí i rozhodnutí orgánu I. stupně, a proto výrokem pod bodem I. řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s., zastavil.

5. Soud dále podle § 60 odst. 3 věty druhé s. ř. s. výrokem pod bodem II. přiznal žalobkyni náhradu nákladů řízení, protože bylo řízení zastaveno pro pozdější chování žalovaného. Náklady, které žalobkyni v řízení vznikly, spočívají v zaplaceném soudním poplatku ve výši 3 000 Kč a v nákladech souvisejících s právním zastoupením žalobkyně advokátem. Ty jsou tvořeny odměnou za tři úkony právní služby (převzetí zastoupení, sepsání žaloby, sepsání zpětvzetí), přičemž sazba odměny za jeden úkon právní služby činí dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „advokátní tarif“), 3 100 Kč [viz § 7, § 9 odst. 4 písm. d) advokátního tarifu], třemi paušálními náhradami hotových výdajů ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu) a částkou 2 142 Kč odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 57 odst. 2 s. ř. s.). Celková výše nákladů, které žalobkyni v tomto řízení vznikly, tedy činí 13 342 Kč, neboť část soudního poplatku ve výši 2 000 Kč soud podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, žalobkyni vrátil výrokem pod bodem III. Soud proto uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v této výši, a to ve stanovené lhůtě k rukám zástupce žalobkyně Mgr. Petra Václavka, advokáta (§ 149 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s.).

6. Soud současně výrokem pod bodem III. vyslovil, že se žalobkyni podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, z účtu Krajského soudu v Praze vrací část zaplaceného soudního poplatku ve výši 2 000 Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 14. března 2018

Olga Stránská v. r.

předsedkyně senátu