45 Az 20/2010 - 33Usnesení KSPH ze dne 25.01.2011

45Az 20/2010-33

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Jitkou Zavřelovou v právní věci žalobce: A. B. , nar. , státní příslušník M. , t. č. neznámého pobytu, zastoupený opatrovníkem Mgr. Jiřím Ostrýtem, advokátem se sídlem Polská 15, 120 00 Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 16. 8. 2010, čj. OAM-161/LE-BE02-BE03-2010, E. č. L008658,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému opatrovníkovi žalobce Mgr. Jiřímu Ostrýtovi, advokátu se sídlem Polská 15, 120 00 Praha 2, se odměna nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „s. ř. s.“) podanou u Krajského soudu v Praze domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí žalovaného, kterým žalovaný rozhodl, že žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany je nepřípustná podle ustanovení § 10a písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) a řízení o udělení mezinárodní ochrany zastavil podle ustanovení § 25 písm. i) zákona o azylu.

V průběhu řízení zdejší soud zjistil, že žalobce byl dne 26. 10. 2010 vyhoštěn z území České republiky (viz. sdělení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ze dne 27. 10. 2010 na čl. 27 soudního spisu). Tuto informaci pak k dotazu soudu sdělila i Policie České republiky s tím, že současné místo pobytu žalobce není známo(viz. sdělení Policie ČR ze dne 8. 12. 2010 na č. 29 soudního spisu).

Z důvodu neznámého pobytu byl žalobci ustanoven opatrovník, a to usnesením ze dne 30. 12. 2010, čj. 45 Az 20/2010 – 30.

Podle ustanovení § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce). Protože v daném případě není současný pobyt žalobce znám a nelze jej ani zjistit, neboť žalobce byl z území České republiky vyhoštěn, jsou splněny zákonné podmínky pro postup podle citovaného ustanovení; soud proto rozhodl jak je ve výroku uvedeno.

Protože řízení bylo zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s.).

Ustanovenému opatrovníkovi žalobce soud odměnu nepřiznal, neboť ze soudního spisu neplyne, že by provedl jakýkoli odměnitelný úkon. Jakkoli je zřejmé, že v souzené věci nemohla proběhnout první porada s klientem, která je v zásadě nezbytnou součástí úkonu spočívajícího v převzetí a přípravě zastoupení [ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb.], nelze přehlédnout, že nedošlo ani k nahlédnutí do spisu. Právě tím by byla zcela nahrazena neuskutečněná první porada s klientem. V pouhém doručení rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka advokátovi převzetí a příprava zastoupení spočívat nemůže.

Poučení : Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (§ 102 a následující s. ř. s.). Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Praze ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto usnesení. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem. Jiné opravné prostředky nejsou přípustné.

V Praze dne 25. 1. 2011

Mgr. Jitka ZAVŘELOVÁ, v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Kouřimová Božena