45 Az 12/2014 - 61Usnesení KSPH ze dne 03.07.2014

45Az 12/2014 – 61

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Jitkou Zavřelovou v právní věci žalobce: B. M. D., státní příslušnost , t. č. neznámého pobytu, zastoupený opatrovníkem JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem Karlovo nám. 287/18, 120 00 Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, pošt. schr. 21/OAM, 170 34 Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 2. 2014, č. j. OAM-48/DS-PR-P20-2014,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému opatrovníkovi JUDr. Ireně Strakové, advokátce se sídlem Karlovo nám. 287/18, 120 00 Praha 2, se přiznává odměna ve výši 800 Kč, která jí bude vyplacena ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Krajského soudu v Praze.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo rozhodnuto tak, že řízení se zastavuje podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o azylu“) z důvodu nepřípustnosti žádosti podle § 10a písm. b) zákona o azylu, neboť státem příslušným pro posouzení podaní žádosti je podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 republika.

V době zahájení soudního řízení byl žalobce umístěn v Zařízení pro zajištění cizinců v (dále jen „ZZC“) na základě rozhodnutí o zajištění v délce 60 dnů. Při doručování soudní písemnosti (výzvy a poučení žalobce o právech a povinnosti a vyjádření žalovaného) žalobci na adresu ZZC došlo k závadě v doručování, tato písemnost byla vrácena soudu. Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra soudu k jeho žádosti sdělila přípisem ze dne 25. 4. 2014, že žalobce byl dne 26. 3. 2014 předán do ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013. Tuto informaci soudu potvrdilo i Ředitelství služby cizinecké policie přípisem ze dne 2. 5. 2014. Žalovaný k žádosti soudu sdělil přípisem ze dne 10. 6. 2014, že mu pobyt žalobce ve republice není znám.

Podle ustanovení § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce).

Protože v daném případě jsou splněny zákonné podmínky pro postup podle § 33 písm. b) zákona o azylu (žalobce je neznámého pobytu, neboť se všemi dostupnými prostředky nepodařilo zjistit adresu jeho pobytu ve republice, kam byl předán), soud řízení podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 33 písm. b) zákona o azylu zastavil.

V důsledku zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s.).

Žalobci byl usnesením ze dne 15. 5. 2014, č. j. 45 Az 12/2014 – 55, ustanoven opatrovník JUDr. Irena Straková, advokátka se sídlem Karlovo nám. 287/18, 120 00 Praha 2. Odměna opatrovníka byla stanovena na 800 Kč, a to za jeden úkon právní služby po 500,- Kč [převzetí a příprava zastoupení – § 7, § 9 odst. 5 a § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném do 30. 6. 2014], k čemuž byla přičtena náhrada hotových výdajů ve výši 1 x 300 Kč podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky. Uvedená částka bude opatrovníku vyplacena z účtu soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 3. července 2014

Mgr. Jitka Zavřelová, v. r.

samosoudkyně

Za správnost: Božena Kouřimová