45 Af 1/2013 - 42Usnesení KSPH ze dne 19.02.2013

45Af 1/2013 – 42

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jitky Zavřelové a soudců JUDr. Věry Šimůnkové a Mgr. Ing. Petra Šuránka v právní věci žalobce: P.M. se sídlem , , zastoupený Mgr. Petrou Kudláčkovou, advokátkou se sídlem Písková 2114/29, 143 00 Praha 4, proti žalovanému: Celnímu úřadu pro Středočeský kraj se sídlem Washingtonova 11, 110 00 Praha 1, o žalobě o ochraně před nezákonným zásahem,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací přeplatek na soudním poplatku v částce 2000 Kč, který bude z účtu Krajského soudu v Praze vyplacen k rukám jeho zástupkyně Mgr. Petry Kudláčkové, advokátky se sídlem Písková 2114/29, 143 00 Praha 4, ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce brojí žalobou o ochraně před nezákonným zásahem proti zahájení řízení o odnětí povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z jiných členských zemí v režimu podmíněného osvobození od daně vydaného Celním ředitelstvím Praha dne 5. 10. 2012, čj. , které bylo žalobci oznámeno dne 15. 1. 2012 (dále jen „řízení o odnětí povolení“) a požaduje, aby soud žalovanému zakázal v tomto řízení pokračovat.

Společně s podáním žaloby podal žalobce návrh na vydání předběžného opatření a požaduje, aby soud žalovanému uložil zdržet se „úkonů zahájení řízení oznámeného dne 15. 1. 2013, o odnětí povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z jiných členských zemí v režimu podmíněného osvobození od daně vydaného Celním ředitelstvím Praha dne 5. 10. 2012, čj. .“

Dne 18. 2. 2013 obdržel soud podání žalobce, jímž bere svou žalobu s návrhem na vydání předběžného opatření zpět. K tomu žalobce uvádí, že žalovaný dne 4. 2. 2013 řízení o odnětí povolení zastavil. Z odůvodnění tohoto rozhodnutí přitom plyne, žalovaný dne 28. 1. 2013 vydal rozhodnutí o použití zajištění daně na úhradu daňové povinnosti čj. , přičemž využil svého práva dle § 21 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a na údajný nedoplatek žalobce použil zajištění spotřební daně složené žalobcem dle § 21 zákona o spotřebních daních. V důsledku toho se řízení, které žalobce považuje spolu s dalšími okolnostmi za nezákonný zásah, stalo bezpředmětné a bylo zastaveno. Jelikož žalovaný mohl rozhodnout o převedení zajištění (což nakonec také učinil) bez toho aniž musel zahajovat řízení o odnětí povolení, které následně jako bezpředmětné zastavil, a tím plně v této věci uspokojil žalobce, žádá žalobce pro pozdější chování žalovaného o přiznání náhrady nákladů řízení podle § 60 odst. 3 s. ř. s.

Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, jestliže vzal navrhovatel svůj návrh zpět. Protože žalobce vzal svou žalobu včetně návrhu na vydání předběžného opatření v plném rozsahu zpět, rozhodl soud v souladu s dispoziční zásadou vyjádřenou v citovaném ustanovení o zastavení řízení, aniž by samostatně rozhodoval o návrhu na vydání předběžného opatření.

O náhradě nákladů řízení rozhodova lsoud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. Dle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-oli řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Vzal-li však navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení.

Podmínky pro použití ustanovení § 60 odst. 3 věty druhé s. ř. s. jsou v dané věci splněny, neboť není pochyb o tom, že žalobce bere žalobu zpět v důsledku zastavení řízení o odnětí povolení, které považoval za nezákonný zásah, tj. pro pozdější chování žalovaného. Aplikaci tohoto ustanovení však v souzené věci vylučuje ustanovení § 60 odst. 7 s. ř. s., dle kterého „jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, může soud výjimečně rozhodnout, že se náhrada nákladů účastníkům nebo státu zcela nebo zčásti nepřiznává.“ Podle názoru krajského soudu má toto ustanovení zajistit, aby nebyla přiznána náhrada nákladů řízení tomu žalobci, který by – nebýt zastavení řízení pro zpětvzetí – nemohl být se svojí žalobou zjevně úspěšný. V dané věci zjevná neúspěšnost žaloby plyne z toho, že vzahájení správního řízení nelze pojmově spatřovat nezákonný zásah. Nadto platí, že žaloba na ochranu před nezákonným zásahem je nepřípustná, lze-li se ochrany nebo nápravy domáhat jinými právními prostředky (tj. i cestou žaloby proti případnému rozhodnutí správního orgánu, které by v daném řízení bylo následně vydáno).

Z těchto důvodů soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Soud zároveň rozhodl o vrácení soudního poplatku, a to po jeho snížení o 1000 Kč ve smyslu § 10 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Z uhrazeného soudního poplatku ve výši 3.000,- Kč tak vznikl žalobci nárok na vrácení částky 2000 Kč. Tato částka mu bude vrácena k rukám jeho advokátky ve smyslu § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve lhůtě 30 dnů od právní moci výroku o vrácení přeplatku.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 19. února 2013

Mgr. Jitka Zavřelová, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost: Božena Kouřimová