45 A 13/2014 - 13Usnesení KSPH ze dne 06.03.2014

45A 13/2014 – 13

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jitky Zavřelové a soudců JUDr. Věry Šimůnkové a Mgr. Ing. Petra Šuránka v právní věci žalobce: n. K.M., narozen, státní příslušník , bytem , zastoupen zákonným zástupcem: V. K., narozen , státní příslušník, bytem, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného

takto:

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podle § 79 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“) domáhá, aby soud uložil žalovanému povinnost rozhodnout bezodkladně, nejdéle ve lhůtě 14 dnů od právní moci rozsudku soudu, o žádosti žalobce o povolení trvalého pobytu na území České republiky podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů.

Podle ustanovení § 7 odst. 2 s. ř. s. nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti.

Z ustanovení § 7 odst. 5 téhož zákona pak plyne, že není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému.

Podle ustanovení § 79 odst. 2 s. ř. s. je v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu žalovaným správní orgán, který podle žalobního tvrzení má povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení. V dané věci žalobce jako žalovaného označil Ministerstvo vnitra, které sídlí v Praze 7, tedy v obvodu Městského soudu v Praze. Proto k projednání a rozhodnutí věci místně příslušný Městský soud v Praze, jemuž zdejší soud věc podle § 7 odst. 5 s. ř. s. postupuje.

Pro úplnost soud dodává, že v dané věci nelze vycházet ze speciální právní úpravy místní příslušnosti obsažené v § 172 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, neboť ta se výslovně vztahuje pouze na řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí a nikoli na řízení o ochraně proti nečinnosti správního orgánu.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 6. března 2014

Mgr. Jitka Zavřelová,v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost: Božena Kouřimová