44 A 79/2010 - 24Usnesení KSPH ze dne 20.09.2010

I. S ohledem na zásadu rychlosti řízení není soud povinen vyčkat vyjádření odpůrce k návrhu na zahájení řízení na vyhlášení místního referenda, byť dosud neproběhla soudem stanovená lhůta k podání vyjádření, lze-li předpokládat, že vyjádření odpůrce nevnese do věci, především pokud jde o dosavadní skutkový stav, zásadně jiná fakta.

II. Je-li ukončeno zasedání zastupitelstva obce podle § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, z důvodu nedostatečného počtu přítomných členů, znamená to, že se zasedání zastupitelstva obce nekonalo, a nebylo proto dosud příslušným orgánem obce rozhodnuto o návrhu na konání místního referenda.

III. Soud odmítne návrh na vyhlášení místního referenda jako předčasně podaný podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., neboť to má být vždy správní orgán, který jako první přichází s věcným řešením.

IV. Je-li návrh odmítnut pro předčasnost, nejsou splněny podmínky pro vydání předběžného opatření podle § 38 odst. 1 s. ř. s., protože účelem předběžného opatření je odvrátit hrozící vážnou újmu vyplývající z předmětu řízení, kterým se však soud v důsledku odmítnutí návrhu nezabýval.


44 A 79/2010-24

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Šimůnkové a soudkyň JUDr. Jarmily Hanušové a JUDr. Dalily Marečkové v právní věci navrhovatele: Přípravný výbor ke konání místního referenda v obci J. , zastoupen zmocněncem Ing. Pavlem Smejkalem, bytem Sokolí 78, Zdiměřice, 252 42 Jesenice, právně Mgr. Jiřím Slavíkem, advokátem se sídlem Borovská 49, 150 00 Praha 5, proti odpůrci: Obec J. , o návrhu na vyhlášení místního referenda v obci J. a o návrhu na vydání předběžného opatření

ta kto:

I. Návrh na vyhlášení místního referenda v obci J. s e odmítá.

II. Návrh na vydání předběžného opatření se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení .

Odůvodnění:

Navrhovatel se návrhem podle § 91a odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) domáhá vyhlášení místního referenda v o. J. (dále jen „obec“).

V návrhu uvádí, že dne 10. 5. 2010 podal podle § 12 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místním referendu“) Obecnímu úřadu J. (dále jen „obecní úřad“) návrh na konání místního referenda v obci o otázce: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce schválilo pouze takové návrhy územního plánu nebo změn územního plánu obce, podle kterých nebude dále rozšiřováno zastavitelné území obce ?“ (dále jen „referendová otázka“). Dne 1. 6. 2010 obdržel výzvu k odstranění vad návrhu, proti které se bránil návrhem u soudu, jenž Krajský soud v Praze zamítl usnesením ze dne 21. 6. 2010, č. j. 44 A 46/2010 - 168 z důvodu nedodržení povinnosti vyplývající z § 11 odst. 2 zákona o místním referendu (u významné části osob byly údaje vyplněny nikoliv jimi samými, nýbrž jinými osobami). Dne 2. 7. 2010 doplnil návrh, který rada obce vzala na zasedání dne 10. 8. 2010 na vědomí, posoudila jeho formální stránku a usnesla se předložit návrh k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. Obecní úřad ani jiný orgán obce nevyrozuměli navrhovatele o tom, že by návrh měl nedostatky. Dne 30. 8. 2010 byla zveřejněna pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, konané dne 7. 9. 2010; v navrženém pořadu jednání byl jako bod 3. uveden „Návrh na konání místního referenda“. Dne 7. 9. 2010 se dostavilo pouze pět členů, ostatní se omluvili. Starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo není usnášeníschopné a zasedání v souladu
2

s § 92 odst. 3 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecní zřízení), ukončil. Termín náhradního zasedání nebyl ke dni podání tohoto návrhu stanoven ani zveřejněn.

Na základě právě uvedeného je navrhovatel přesvědčen o splnění podmínek pro uplatnění jeho práva na soudní ochranu podle § 57 zákona o místním referendu. Postup zastupitelů, kteří se nedostavili na zasedání, označil za účelový. Neochota odpůrce vyhlásit místní referendum je obecně známá a vyplývá z jeho četných obstrukcí. Za posledních osm let se stalo pouze jednou, že zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné. Podle navrhovatele není významné, z jakého důvodu zastupitelstvo neprojednalo bezvadný návrh na svém nejbližším zasedání, ale rozhodující je skutečnost, že návrh nebyl na nejbližším zasedání zastupitelstva obce projednán. Dále navrhovatel osvědčuje přípustnost referenda poukazem na to, že územní plán i jeho změny schvaluje zastupitelstvo v samostatné působnosti, nejde o otázku, o které by se rozhodovalo ve zvláštním řízení [schválení územního plánu není, na rozdíl od procesu jeho pořízení, řízením ve smyslu § 7 písm. e) zákona o místním referendu], a není dán ani žádný jiný důvod nepřípustnosti referenda. Proto mělo zastupitelstvo obce na zasedání dne 7. 9. 2010 rozhodnout o vyhlášení místního referenda a stanovit termín jeho konání. Protože se tak nestalo, požaduje navrhovatel, aby referendum vyhlásil soud, a to ve dnech 15. a 16. 10. 2010, tedy v termínu shodném s volbami do zastupitelstev obcí, kdy lze předpokládat co nejvyšší účast na hlasování. Navrhovatel vyslovil přesvědčení, že poslední obstrukce ze strany zastupitelstva obce byly vedeny právě snahou odložit rozhodnutí o konání místního referenda do doby, kdy už nebude z technických důvodů možné spojit jeho konání s volbami do zastupitelstev obcí. V povolebním období lze počítat s minimální účastí oprávněných osob, a tudíž i s nezávazností rozhodnutí v místním referendu, ba dokonce s jeho neplatností. Z chování odpůrce, tak jak bylo výše popsáno, navrhovatel dovozuje jednoznačnou snahu odpůrce zmařit možnost spojení místního referenda s volbami do zastupitelstev obcí. Navrhovatel je přesvědčen, že konání místního referenda ve dnech 15. a 16. 10. 2010 je stále možné uskutečnit. Zákon o místním referendu nestanoví žádnou minimální lhůtu, která musí uplynout od vyhlášení referenda do dne jeho konání. Upravuje však řadu povinností či úkonů, které je třeba splnit, resp. provést nejpozději do určité doby přede dnem hlasování [např. stanovit minimální počet členů okrskové a místní komise (§ 22 odst. 2, jde o nejdelší lhůtu 25 dnů), delegace členů komise (§ 21 odst. 3), informování oprávněných osob o době a místě konání místního referenda (§ 31 odst. 1), vyhrazení plochy pro představení otázky (§ 32 odst. 1, apod]. Z uvedených důvodů je třeba místní referendum vyhlásit nejpozději 19. 9. 2010. Odpůrce však směřuje k tomu, aby se náhradní zasedání zastupitelstva obce konalo později. Za dobu nejméně 25 dnů lze konání místního referenda bez pochybností řádně připravit (vytištění hlasovacích lístků, ustavení příslušných komisí a příprava hlasovacích místností).

Podáním ze dne 17. 10. 2010 navrhl navrhovatel vydání předběžného opatření podle § 38 odst. 1 s. ř. s. spočívající v zákazu orgánům obce projednávat změny územního plánu obce. Uvedl, že na úřední desce odpůrce byla dne 14. 10. 2010 zveřejněna pozvánka na zasedání zastupitelstva obce v náhradním termínu, který byl stanoven na 22. 10. 2010. Pořad jednání zahrnuje stejné body jako pozvánka na původní zasedání zastupitelstva obce a je rozšířen o body další, a to 5. Vydání Změny č. 3 ÚPO a 6. Diskuse. Potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků vyplývá z evidentní snahy odpůrce obejít účel návrhu navrhovatele a tohoto řízení a věc, která má být předmětem otázky v místním referendu, vyřešit dříve, než soud rozhodne o návrhu na vyhlášení místního referenda.
3

Z příloh připojených navrhovatlem jsou doložena tvrzení navrhovatele o podání návrhu na konání místního referenda i to, že dne 7. 9. 2010 mělo zastupitelstvo obce podle programu zasedání (bod 3.) jednat o návrhu na vyhlášení místního referenda, stejně jako konání zasedání zastupitelstva obce v náhradním termínu dne 22. 10. 2010 s programem jak uvádí navrhovatel.

Z tohoto důvodu a zejména s ohledem na zásadu rychlosti řízení nevyčkal soud vyjádření odpůrce k návrhu na zahájení řízení, byť soudem stanovená desetidenní lhůta k jeho podání dosud neproběhla, neboť nelze předpokládat, že by vyjádření odpůrce vneslo do věci, především pokud jde o dosavadní skutkový stav, zásadně jiná fakta, než která až dosud tvrdí navrhovatel.

Soud dospěl k následujícímu závěru:

Zákon o místním referendu v § 12 a násl. stanoví pravidla, podle kterých se návrh přípravného výboru na konání místního referenda podává obecnímu úřadu, jenž návrh posoudí a následně předloží k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstvu obce. Tak tomu bylo i v projednávané věci, neboť jak výše uvedeno, předložil obecní úřad dne 10. 8. 2010 návrh na konání místního referenda zastupitelstvu obce, které svolalo zasedání na den 7. 9. 2010, v jehož programu mělo i projednání předmětného návrhu na konání místního referenda.

Podle § 92 odst. 3 obecního zřízení zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle odstavce 1 nebo 2.

Právě tato situace nastala v projednávané věci, kdy zasedání zastupitelstva obce dne 7. 9. 2010 muselo být ukončeno, protože nebylo usnášeníschopné (nedostavil se potřebný počet zastupitelů). Ukončení zasedání zastupitelstva obce logicky znamená jeho nekonání.

Soud na tomto místě uvádí, že mu nepřísluší zkoumat důvody nepřítomnosti zastupitelů na zasedání zastupitelstva dne 7. 9. 2010. Pro rozhodnutí soudu je určující pouze to, že se zasedání zastupitelstva obce uvedeného dne nekonalo a dosud proto nebylo příslušným orgánem obce rozhodnuto o návrhu na konání místního referenda.

Soud proto odmítl návrh navrhovatele na vyhlášení místního referenda jako předčasně podaný podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., neboť to má být vždy správní orgán, který jako první přichází s věcným řešením. V závislosti na výsledku posouzení návrhu na vyhlášení místního referenda zastupitelstvem obce podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona o místním referendu dne 22. 10. 2010, má navrhovatel znovu možnost domáhat se soudní ochrany podle ustanovení § 91a s. ř. s.

Účelem předběžného opatření podle § 38 odst. 1 s. ř. s. je odvrátit navrhovatelem (žalobcem) tvrzenou hrozící vážnou újmu, která vyplývá z předmětu řízení. Vzhledem k tomu že návrh na vyhlášení místního referenda byl shledán předčasným, nejsou splněny podmínky k vydání předběžného opatření a soud proto návrh na vydání předběžného opatření zamítl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s., podle kterého v řízení ve věcech místního referenda nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.
4

Usnesení bude doručeno účastníkům řízení, tedy zmocněnci navrhovatele a zástupci odpůrce. Současně bude vyvěšeno na úřední desce soudu; usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení (§ 93 odst.5 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné. Ve věci místního

referenda je podle ustanovení § 104 odst. 1 s. ř. s. kasační stížnost nepřípustná.

V Praze dne 20. září 2010

JUDr. Věra Šimůnková, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Nešporová