43 Ad 30/2015 - 56Usnesení KSPH ze dne 12.10.2016

43 Ad 30/2015-56

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Milanem Podhrázkým v právní věci žalobkyně: A. R., bytem Ch., K., zastoupené JUDr. Bedřichem Macourkem, advokátem, se sídlem: Kostelní 7, 266 01 Beroun, proti žalovanému: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 5. 2015, čj.,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou u Krajského soudu v Praze domáhala zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí, jímž žalovaný zamítl její námitky a potvrdil své předchozí rozhodnutí ze dne 27. 2. 2015, čj. . Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobkyně o přiznání invalidního důchodu pro nesplnění podmínek dle § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 155/1995 Sb.“), neboť dle posudku OSSZ Beroun ze dne 17. 2. 2015 poklesla z důvodu nepříznivého zdravotního stavu pracovní schopnost žalobkyně pouze o 30 %.

Žalobkyně namítala, že napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě neúplně zjištěného zdravotního stavu a nebylo přihlédnuto ke všem lékařským nálezům. Žalobkyně podstoupila odborná vyšetření, která prokazují, že její bolesti jsou skutečné a opodstatněné. Lékařské zprávy z těchto vyšetření nebyly žalovaným vyžádány, ačkoliv při posudkovém jednání tyto skutečnosti uvedla. V současné době, jak vyplývá z odborných vyšetření, došlo podle žalobkyně k dalšímu zhoršení jejího zdravotního stavu, který se zhoršuje od první operace páteře v listopadu 2012, a je pravděpodobná další operace páteře. Díky tomu její pracovní schopnost poklesla více než o 30 %. Žalobkyni její zdravotní stav dlouhodobě nedovolí pracovat, a to ani na částečný pracovní úvazek. Na podporu svých tvrzení žalobkyně k žalobě připojila lékařské zprávy z odborných vyšetření.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě toliko shrnul dosavadní průběh řízení a dodal, že se v předmětné věci jedná o dávku podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem a v takovém případě je napadené rozhodnutí závislé především na odborném lékařském posouzení. Navrhl provedení důkazu posudkem příslušné Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „posudková komise“).

Krajský soud v řízení o podané žalobě požádal posudkovou komisi o posouzení zdravotního stavu žalobkyně. Posudková komise v posudku ze dne 21. 4. 2016, čj. 2016/1011-PH, konstatovala, že v případě žalobkyně nešlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu o alespoň 35 %.

Při jednání u soudu poté, co účastníci odkázali na svá dosavadní písemná podání, soud sdělil podstatný obsah citovaného posudku posudkové komise MPSV v Praze. Zástupce žalobkyně vzal následně při jednání žalobu v plném rozsahu zpět s odůvodněním, že v době přerušeného jednání projednal věc s pověřenou pracovnicí žalované, přičemž přihlédl i k usnesení soudu o zamítnutí návrhu na provedení důkazu znaleckým posudkem a k obsahu citovaného posudku posudkové komise.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že žalobkyně vzala prostřednictvím svého zástupce při ústním jednání ve věci konaném dne 12. 10. 2016 svůj návrh (o němž soud dosud nerozhodl) v plné rozsahu zpět, soud v souladu s dispoziční zásadou řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. výrokem pod bodem I. zastavil.

Soud zároveň výrokem pod bodem II. podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 12. října 2016

JUDr. Milan Podhrázký, v.r.

samosoudce

Za správnost: Alena Léblová