61 A 16/2015 - 48Rozsudek KSPA ze dne 02.12.2015

Povinnost odvolacího správního orgánu bezodkladně postoupit podání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu podle § 40 odst. 1 písm. d) zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, se vztahuje i na elektronické podání učiněné bez zaručeného elektronického podpisu, je-li z podání patrno, kdo je činí a které věci se týká. Je věcí místně a věcně příslušného správního orgánu, aby posoudil, zda podání bylo podle § 37 odst. 4 správního řádu potvrzeno, přičemž potvrzení lze učinit přímo u tohoto správního orgánu.

61A 16/2015-48

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Venclovou, Ph.D., v právní věci žalobce: J.L., nar. „X“, bytem „X“, zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 2. 2015, č.j. KrÚ 10368/2015/ODSH/8,

takto:

I. Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 12. 2. 2015, č.j. KrÚ

10368/ODSH/8 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 11.228 Kč, a to

k rukám právního zástupce žalobce Mgr. Jaroslava Topola, advokáta, ve lhůtě

do 15 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Vymezení věci:

Rozhodnutím uvedeným v záhlaví tohoto rozsudku bylo podle § 92 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“) jako opožděné zamítnuto odvolání žalobce podané do rozhodnutí Městského úřadu Hlinsko ze dne 12. 12. 2014, č.j. Hl-23696/2014/ODP, kterým byl žalobce uznán vinným z přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), čehož se měl dopustit tím, že dne 5. 9. 2014 v 10:29 hod., na pozemní komunikaci, silnici I/34 v obci Hlinsko řídil ve směru od obce Hlinsko na obec Ždírec nad Doubravou, osobní automobil tov. zn. Ford, reg. zn. vozidla „X“, přičemž mu byla naměřena hlídkou městské policie rychlost vozidla 67 km/h (po odečtu povolené odchylky měření). Za uvedený přestupek byla žalobci podle § 125c odst. 4 písm. f) zákona o provozu na pozemních komunikacích, v souladu s § 11, § 12 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen „zákon o přestupcích“), uložena pokuta ve výši 1.500 Kč a dále podle § 79 odst. 1 zákona o přestupcích, paušální náhrada nákladů řízení ve výši 1.000 Kč.

Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce včasnou žalobou (§ 72 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen „s.ř.s.“).

Žalobní body:

Žalobce namítá nezákonnost žalovaného rozhodnutí, kterým bylo jeho odvolání posouzeno jako opožděné, neboť tvrdí, že jeho odvolání je třeba považovat za včasné z následujících důvodů. Posledním dnem k podání odvolání byl den 30. 12. 2014. Žalobce podal odvolání dne 29. 12. 2014 e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu a dne 5.1.2015 jej potvrdil e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem. Žalobce přitom tvrdí, že se mu nepodařilo doručit odvolání na adresu el. podatelny: „e-podatelna@hlinsko“, což prokazuje potvrzením o nedoručení („user unknown“). Žalobce proto podle § 40 odst. 1 písm. d) správního řádu, dne 29. 12. 2014 doručil odvolání prostřednictvím e-mailu bez zaručeného el. podpisu na adresu žalovaného a rovněž na adresu Ministerstva dopravy. Žalovaný přijetí el. podání odvolání potvrdil. (To žalovaný doložil kopií el. průvodky podání, jak uvedeno níže - pozn. soudu). Pro případ, že by žalovaný zpochybnil předložené potvrzení o zaslání e-mailu, navrhl žalobce ustanovení znalce z oblasti IT-kybernetika pro přezkoumání jeho pravosti.

Žalobce navrhl zrušení žalovaného rozhodnutí a jeho vrácení žalovanému k dalšímu řízení.

Vyjádření žalovaného:

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby jako nedůvodné. Připustil, že dne 29. 12. 2014 v 21:49:40 hod. obdržel od žalobce e-mail, jehož kopii sám doložil, avšak vzhledem k tomu, že podání nebylo do 5 dnů řádně doplněno, nepřihlížel k němu. Podle výpisu z el. podatelny správního orgánu prvního stupně došlo dne 29. 12. 2014 na adresu jeho el. podatelny toliko jedno podání v 09:11 hod. z el. adresy odlišné od el. adresy, kterou použil žalobce.

Rozhodné okolnosti ve věci:

Z veřejně přístupných internetových stránek města Hlinska (www.hlinsko.cz/mestsky-urad/podatelna) je zjevné, že el. podatelna má adresu: e-podatelna@hlinsko.cz. Při jednání soudu dne 2. 12. 2015 byl proveden důkaz potvrzením o nedoručení podání odvolání žalobce na el. podatelnu Městského úřadu Hlinsko (text: User unknown“), z nějž vzal krajský soud za prokázané, že odvolání bylo odesláno elektroniky dne 29. 12. 2014 ve 21.43 hod., avšak nepodařilo se jej doručit.

Z kopie „průvodky elektronického podání“ doložené žalovaným vyplývá, že dne 29. 12. 2014 bylo přijato el. podání - odvolání ve věci „L.“ od odesílatele P.K.. Uvedenou okolnost připustil a doložil sám žalovaný, jak již uvedeno. Žalovaný však k doručenému podání nepřihlížel.

Posouzení věci krajským soudem:

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích uplatněných žalobních bodů, když vycházel ze skutkového a právního stavu daného v době rozhodování správních orgánů (§ 75 odst. 1, 2 s.ř.s.).

Relevantní právní úprava:

Podle § 37 správního řádu:

(1) Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

(2) Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

(3) Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.

(4) Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.

(5) Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle odstavce 4 věty první, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

(6) Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo.

V ustanovení § 37 odst. 4 správního řádu, je stanovena forma, nikoliv náležitosti podání. Je přitom nepochybné, že podání je třeba v případě, že bylo podáno elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu, potvrdit nebo doplnit ve lhůtě do 5 dnů v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 správního řádu.

V dané věci je rozhodné rovněž ustanovení § 40 správního řádu: (1 písm. d/) Pokud je provedení určitého úkonu v řízení vázáno na lhůtu, je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u věcně a místně příslušného správního orgánu anebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto správnímu orgánu, která obsahuje podání, držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě; nemůže-li účastník z vážných důvodů učinit podání u věcně a místně příslušného správního orgánu, je lhůta zachována, jestliže je posledního dne lhůty učiněno podání u správního orgánu vyššího stupně; tento správní orgán podání bezodkladně postoupí věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.

(2) V pochybnostech se lhůta považuje za zachovanou, dokud se neprokáže opak.

Žalobce tvrdil a dle krajského soudu rovněž prokázal, že dne 29. 12. 2014 odeslal elektronicky bez zaručeného el. podpisu odvolání na elektronickou podatelnu správního orgánu prvního stupně, avšak podání nebylo z důvodu na straně el. podatelny doručeno, jak bylo prokázáno potvrzením o nedoručitelnosti podání obsahujícího odvolání (text: „User uknown“). K tomu krajský soud uvádí, že žalovaný toliko uvedl doručení jiné el. zprávy na el. podatelnu v týž den, avšak v jinou denní dobu, z čehož nelze dovodit funkčnost el. podatelny v době doručování el. zprávy žalobce. Nadto je na místě poukázat na ustanovení § 40 odst. 2 správního řádu, podle kterého se lhůta k provedení úkonu považuje v pochybnostech za zachovanou, dokud se neprokáže opak.

Jestliže tedy krajský soud na základě provedeného dokazování vychází z toho, že el. podatelna správního orgánu prvního stupně nepřijala podání žalobce, pak je třeba s ohledem na plnou ochranu procesních práv účastníka správního řízení připustit, že se jednalo o vážný důvod ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 písm. d) správního řádu, a to o důvod na straně správního orgánu, pro který žalobce jako účastník správního řízení nemohl plně realizovat svoje procesní právo na podání odvolání v elektronické podobě ke správnímu orgánu prvního stupně včetně jeho potvrzení či doplnění ve lhůtě do 5 dnů k témuž správnímu orgánu. Právě z důvodu na straně správního orgánu prvního stupně využil žalobce ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu, a svoje podání směřoval k nadřízenému správnímu orgánu. Za situace, kdy správní řád umožňuje použití elektronického způsobu komunikace, nelze účastníky řízení na základě žádného zákonného ustanovení vázat povinností využít v případě nefunkčnosti el. podatelny správního orgánu jiných způsobů doručování, typicky prostřednictvím držitele poštovní licence, naopak právě na tyto situace dopadá ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu, které umožňuje učinit podání v případě vážného důvodu k nadřízenému správnímu orgánu, a to s účinky zachování lhůty pro daný úkon.

Skutečnost, že žalobce učinil podání k nadřízenému správnímu orgánu ve lhůtě pro podání odvolání elektronicky bez zaručeného el. podpisu, mezi účastníky soudního řízení není sporná, žalovaný ji sám doložil. Správní řád přitom výslovně neupravuje, učiní-li účastník správního řízení podání, které nemá náležitou formu, k nadřízenému správnímu orgánu, ke kterému ze správních orgánů má směřovat, tedy být učiněno, potvrzení či doplnění takového podání ve smyslu ustanovení § 37 odst. 4 správního řádu. Je přitom na místě zdůraznit, že nadřízený správní orgán je podle § 40 odst. 1 písm. d) správního řádu, povinen takové podání bezodkladně, tedy bez vyčkávání na potvrzení či doplnění podání, toto podání postoupit věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Nelze z dikce zákona zužujícím výkladem dovozovat, že by se tato povinnost vztahovala pouze na podání perfektní do obsahu i formy, naopak dikce „bezodkladně,“ svědčí o tom, že tak má nadřízený správní orgán učinit bez dalšího.

Tedy, není-li popsaná situace ve správním řádu přímo řešena, má krajský soud za to, že s ohledem na princip šetření procesních práv žalobce (in dubio mitius), je na místě vykládat dotčená ustanovení § 37 odst. 4 a § 40 odst. 1 písm. d) správního řádu, tak, že nadřízený správní orgán je povinen bezodkladně postoupit každé podání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, lze-li ovšem seznat, komu je takové podání určeno, a teprve následně tento věcně a místně příslušný správní orgán posoudí, zda se jedná o podání učiněné v náležité formě včetně toho, zda bylo řádně potvrzeno či doplněno, posoudí případně rovněž obsahové náležitosti.

Žalobce v projednávané věci svoje podání obsahující odvolání ze dne 29. 12. 2014 potvrdil dne 5. 1. 2015 elektronicky se zaručeným el. podpisem správnímu orgánu prvního stupně. Tedy na původní podání odvolání žalobce ze dne 29. 12. 2014, které bylo podáno ve lhůtě pro podání odvolání, tj. ve lhůtě do 30. 12. 2014 (mezi účastníky soudního řízení není o běhu lhůty k podání odvolání podle § 83 odst. 1 správního řádu sporu) a které bylo ve lhůtě do 5 dnů potvrzeno podáním se zaručeným el. podpisem, je třeba hledět jako na včas podané odvolání.

Závěr:

Jestliže žalovaný vyhodnotil podání odvolání žalobce jako opožděné, tedy podané po uplynutí lhůty 15 dnů k podání odvolání podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu, neboť za odvolání považoval pouze podání se zaručeným el. podpisem ze dne 5. 1. 2015, zatímco elektronicky a bez zaručeného el. podpisu učiněné podání ze dne 29. 12. 2015 správnímu orgánu prvního stupně nepostoupil, ani k němu při posuzování včasnosti odvolání nepřihlédl a rozhodl tak, že odvolání zamítl pro opožděnost podle ustanovení § 92 odst. 1 správního řádu, pak dle názoru krajského soudu nerespektoval ustanovení § 37 odst. 4, § 40 odst. 1 správního řádu a v důsledku toho vydal ve věci nezákonné rozhodnutí.

Z uvedených důvodů dospěl krajský soud k jednoznačnému závěru, že žalobní námitky byly důvodné, a proto napadené rozhodnutí žalovaného zrušil podle ustanovení § 78 odst. 1 s.ř.s. a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení v souladu s ustanovením § 78 odst. 4 s.ř.s. V dalším řízení je žalovaný vázán právním názorem soudu podle § 78 odst. 5 s.ř.s., tj. bude podané odvolání posuzovat jako odvolání včasně podané.

Náklady řízení:

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s., když žalobce byl ve věci úspěšný. Krajský soud přiznal žalobci náklady soudního řízení za mimosmluvní odměnu a hotové výdaje právního zastoupení /ve výši 3 100 Kč za jeden úkon právní služby podle § 7 bod 5., § 9 odst. 4 písm. d), § 11 odst. 1 písm. a), d) vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb („advokátní tarif“)/, a to za:

- dva úkony právní služby: převzetí a příprava zastoupení, podání žaloby; - dvě náhrady hotových výdajů za dva úkony právní služby po 300 Kč (§ 13 odst. 1, 3 advokátního tarifu); tj. soud přiznal žalobci náklady právního zastoupení zvýšené o 21 % DPH (§ 57 odst. 2 s.ř.s.) ve výši 8. 228 Kč.

Dále krajský soud přiznal žalobci náhradu uhrazeného soudního poplatku ve výši 3000 Kč.

Žalovaný je povinen zaplatit náhradu nákladů řízení k rukám právního zástupce žalobce ve výši 11.228 Kč, a to ve lhůtě do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Platební místo se opírá o ust. § 149 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) za použití § 64 s.ř.s. Lhůta k peněžitému plnění byla stanovena podle § 160 odst. 1 o.s.ř. za použití § 64 s.ř.s.

Poučení:

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům řízení.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Pardubicích dne 2. prosince 2015

JUDr. Petra Venclová, Ph.D., v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Píchová