52 A 79/2013 - 17Usnesení KSPA ze dne 09.12.2013

Rozhodnutím zastupitelstva obce o zamítnutí návrhu na změnu územního plánu obce se nemění právní postavení žalobce, nejedná se tedy o rozhodnutí, které by zasahovalo do jeho právní sféry. Tento úkon je proto podle § 70 písm. a) s. ř. s. vyloučen ze soudního přezkumu.

52A 79/2013-17

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jana Dvořáka a soudkyň Mgr. Moniky Chaloupkové a JUDr. Petry Venclové, Ph.D., ve věci žalobce: a) Ing. P.B., r.č. „X“, b) M.B., r.č. „X“, oba bytem F. 7, B., zastoupeni Mgr. Lenkou Houzarovou, advokátkou, se sídlem Palackého třída 57, 612 00 Brno, proti žalovanému: Obec Březiny, IČ 00276499, se sídlem Březiny 32, 572 01 Polička, v řízení o žalobě proti části usnesení obecního zastupitelstva obce Březiny ze dne 16.9.2013, č.j. 66/2013,kterým nebyl schválen návrh žalobců na změnu Územního plánu obce Březiny

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žalobci a), b) a žalovaný nemají proti sobě navzájem právo na náhradu

nákladů řízení.

III. Soudní poplatek ve výši 3.000,-Kč bude vrácen k rukám právní zástupkyně

žalobců a),b), Mgr. Lenky Houzarové, advokátky, a to po právní moci tohoto

usnesení a z účtu Krajského soud v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích.

Odůvodnění:

Dne 20.11.2013 byla nadepsanému krajskému soudu doručena žaloba ve shora uvedené věci, když žalobci v postupu obecního zastupitelstva shledali nepřípustnou nezákonnost pro šikanózní povahu výsledku jednání zastupitelstva obce Březiny.

Podle § 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon.

Podle § 4 odst. 1 písm. a) s.ř.s. soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen "správní orgán").

Podle § 65 odst.1 s.ř.s. kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Krajský soud posoudil napadené usnesení obecního zastupitelstva a dospěl k závěru, že se nejedná o rozhodnutí správního orgánu ve smyslu citovaného ustanovení § 65 odst.1 (popř. odst.2) s.ř.s., neboť se jím nezakládají, nemění, neruší ani závazně neurčují práva či povinnosti.

Z žádného ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nevyplývá (a ani z jiného právního předpisu) právo žalobce na pozitivní rozhodnutí ve vztahu k podání návrhu na změnu územního plánu obce. Jinak řečeno, vydáním negativního rozhodnutí zastupitelstva se žádným způsobem nemění právní postavení žalobce, tedy nejedná se o rozhodnutí, které by do právní sféry žalobce jakkoliv zasahovalo.

Pode § 70 písm.a) s.ř.s. ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími.

S ohledem na to, že se nejedná o rozhodnutí ve smyslu legislativní zkratky obsažené v ustanovení § 65 odst.1 (popř. odst.2) s.ř.s., je tento úkon správního orgánu podle § 70 písm.a) s.ř.s. vyloučen ze soudního přezkumu. Krajský soud proto žalobu tímto usnesením odmítl podle § 46 odst.1 písm.d) s.ř.s. , neboť se jedná o nepřípustný návrh.

O nákladech řízení rozhodl krajský soud v souladu s § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta. Krajský soud vrátí po právní moci tohoto usnesení uhrazený soudní poplatek v souladu s ustanovením § 10 odst.3 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právní vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nsssoud.cz.

V Pardubicích dne 9. prosince 2013

JUDr. Jan Dvořák v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Píchová