58 A 82/2010 - 22Usnesení KSOS ze dne 10.03.2011

58 A 82/2010 – 22

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci žalobce M. N., zastoupeného Bc. P. J. B., jako obecným zmocněncem proti žalované Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30.dubna 24, Moravská Ostrava-Přívoz, o uložení blokové pokuty za přestupek

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobci byla uložena bloková pokuta ve výši 200,- Kč, kterou na místě uhradil.

[2] Žalobou podanou dne 8.12.2010 se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí o blokové pokutě uložené mu Policií ČR, obvodním oddělení policie Těrlicko, Přehradní 11/371 v blokovém řízení dne 8.10.2010 pod č.j. KRPT-74651/PŘ-2010-070310 za přestupek dle ust. § 22 odst. 1 písm.l) zákona č. 200/1990 Sb., kterého se dopustil téhož dne. Přestupek měl spočívat v porušení ust. § 6 odst. 1 písm a) zákona č. 361/2000 Sb., jelikož dne 8.10.2010 kolem 17:45 hod. žalobce nebyl za jízdy připoután. V žalobě uvedl, že přestupek byl policisty na místě vyřešen v tzv. blokovém řízení, kdy uznal spáchání přestupku a uloženou blokovou pokutu ve výši 200,- Kč na místě uhradil. Má však za to, že správní orgán, který realizoval blokové řízení postupoval nezákonně, neboť vydal rozhodnutí o přestupku, které vykazuje formální vady v důsledku čehož je toto rozhodnutí nepřezkoumatelné a nevykonatelné. Navrhl rozhodnutí OOP Těrlicko, jakožto vnitřní organizační složku Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje č.j. KRPT-74651/PŘ-2010-070310 zrušit a věc vrátit žalovanému k dalšímu řízení a žalovanému uložit povinnost zaplatit náhradu nákladů řízení do 30 dnů od právní moci rozhodnutí.

[3] Podle ustanovení § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen pokračování 2- 58A 82/2010

přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

[4] Podle ust. § 68 písm a) s.ř.s. žaloba je nepřípustná také tehdy, nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného.

[5] Rozhodující v dané věci je, že žalobce nevyužil opravné prostředky v řízení o přestupku, jež mohlo být zahájeno z jeho dispozice, a to proto, že nevyvolal ani samotné řízení v prvním stupni. Krajský soud proto konstatuje, že podaná žaloba proti rozhodnutí žalované o uložení blokové pokuty je nepřípustná, protože pokud s.ř.s. označuje za nepřípustnou žalobu proti správnímu rozhodnutí, vůči němuž žalobce nevyčerpal řádné opravné prostředky, tím spíše musí být nepřípustná žaloba proti rozhodnutí, které bylo vydáno v důsledku souhlasu účastníka řízení, a tedy jeho vědomého rozhodnutí, že přestupek nebude projednáván v řízení, jehož předmětem by bylo skutkové i právní posouzení jeho jednání (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29.12.2004 č.j. 6 As 49/2003-46, dostupný na www.nssoud).

[6] Vzhledem k uvedenému v odst. [5] krajský soud žalobu směřující proti rozhodnutí o uložení předmětné blokové pokuty tímto usnesením odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s jako nepřípustnou.

[7] O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud podle § 60 odst. 3 s.ř.s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

[8] Vzhledem k tomu, že podaná žaloba musela být z výše uvedených důvodů odmítnuta, nerozhodoval již krajský soud o návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 10. března 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jana Záviská, v. r. Marcela Jánová samosoudce