38 Ad 2/2013 - 56Rozsudek KSOS ze dne 25.06.2014

Pokud odvolací správní orgán v napadeném rozhodnutí uvedl, že určitou odvolací námitku žalobce neuplatnil ve správním řízení, ač tak učinit mohl, ovšem samotný správní spis obsahuje přípis žalobce, který tuto odvolací námitku obsahuje, jedná se o vadu řízení ve smyslu § 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s., neboť skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, je v rozporu se spisem.

38Ad 2/2013-56

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci

žalobce J. H., proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem Praha 2,

Na Poříčním právu 376/1, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 11.10.2011 č.j.: 2011/59817-421, o

zamítnutí odvolání a potvrzení rozhodnutí Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Ostravě č.j.

KAC-4304/2011-THM2T2 ze dne 30.6.2011, o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání,

takto:

I. Rozhodnutí žalovaného Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 11.10.2011 č.j.:

2011/59817-421 se pro vady řízení zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 11.10.2011 č.j. 2011/59817-421 žalované Ministerstvo práce a sociálních věcí zamítlo odvolání žalobce a potvrdilo rozhodnutí Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Ostravě č.j. KAC-4304/2011-THM2T2 ze dne 30.6.2011, kterým byl žalobce podle ust. § 30 odst. 2 písm. a/ a odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání ode dne 27.4.2011 pro odmítnutí nástupu do vhodného zaměstnání bez vážného důvodu. Žalovaný neuznal důvodnost odvolacích námitek žalobce, neboť pokud žalobce namítal, že zaměstnání dělníka pro čištění města u zaměstnavatele obec Horní Suchá není pro něj vhodným zaměstnáním se zřetelem k jeho středoškolskému vzdělání, pak pojem vhodného zaměstnání je definován z ust. § 20 odst. 1, 2 zákona o zaměstnanosti a z něho vyplývá, že získaná kvalifikace není obligatorní podmínkou při posuzování vhodnosti zprostředkovaného zaměstnání. K další žalobcově námitce, týkající se nabízené mzdy ve výši 2.300,- Kč, žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že tuto námitku žalobce ve správním řízení neuplatnil před vydáním napadeného rozhodnutí, ač tak učinit mohl, a proto k ní v souladu s ust. § 82 odst. 4, správního řádu, nemohl přihlédnout. Tento důvod odmítnutí zprostředkovaného zaměstnání spočívající v nabídnuté rentě ve výši 2.300,- Kč žalobce neuvedl při výběrovém řízení dne 27.4.2011, nýbrž uvedl, že o nabízenou práci nemá zájem, což stvrdil svým podpisem do záznamu z jednání s uchazečem o zaměstnání.

Žalobce proti uvedenému rozhodnutí podal včasnou žalobu, ve které uvedl, že úřad práce nabízel prostřednictvím úst podnikatele dne 27.4.2011 ve výběrovém řízení pro obec Horní Suchá práci dělníka pro čištění města v této obci v rozporu se zákoníkem práce o minimální mzdě, a to ve výši 2.300,- Kč v přítomnosti úřadu práce a všech účastníků výběrového řízení. Poté však v rozhodnutí o vyřazení uchazeče o zaměstnání uvedl částku 8.800,- Kč, za kterou tato práce byla údajně nabízena, což je lež. Žalobce se proto domáhá, aby byl případ spravedlivě projednán a byli vyslechnuti všichni přítomní svědci tohoto jednání, kteří mohou jeho tvrzení prokázat. Žalobce se domáhal „odstranění závadného stavu, tj. aby nebyl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání a aby stát doplatil zdravotní pojištění od doby, kdy ho přestal platit, tedy od 27.4.2011“.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby žalobce jako nedůvodné.

Krajský soud vycházel z napadeného rozhodnutí žalovaného ze dne 11.10.2011 č.j.: 2011/59817-421 a z připojeného správního spisu žalovaného téhož čísla jednacího, jakož i ze správního spisu Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Ostravě a poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Při řízení o žalobě žalobce přitom krajský soud vycházel z ust. § 65 a násl. s.ř.s. a ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době vydání napadeného rozhodnutí (ust. § 75 s.ř.s.).

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících ze správního spisu Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Ostravě vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce podal žádost o zprostředkování zaměstnání dne 20.9.2002. Podle doporučenky ze dne 22.4.2011 správní orgán I. stupně doporučil žalobce k přijetí k zaměstnavateli obec Horní Suchá do pracovního zařazení uklízeče veřejných prostranství. K této doporučence je připojená „nabídka volných míst podle CZ-ISCO abecedně“ a v ní je uveden „dělník čištění města – uklízeči veřejných prostranství, částka 8.800,- Kč a pracovní poměr 1.5.2011 – neurčito.“ Dále je na této nabídce uvedeno: „Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek, obec Horní Suchá, Sportovní č.p. 2/3, 735 35 Horní Suchá, B. R. tel: X“. K těmto listinám je připojena pozvánka k osobnímu jednání na den 27.4.2011 v 9.00 hod. v kanceláři č. 111 za účelem výběrového řízení pro obec Horní Suchá, adresovaná žalobci, kterou podle doručenky převzal osobně dne 15.4.2011. Správní spis dále obsahuje záznam z jednání s uchazečem o zaměstnání ze dne 27.4.2011, který je podepsán úřední osobou za správní orgán I. stupně a žalobcem a ve kterém je uvedeno: „Uchazeč se zúčastnil výběrového řízení na místo dělníka pro čištění města – obec Horní Suchá, o nabízenou práci nemá zájem, bude řešeno ve správním řízení“. Dne 13.6.2011 vydal správní orgán I. stupně oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední ve věci vyřazení žalobce z evidence uchazečů o zaměstnání pro odmítnutí nástupu do vhodného zaměstnání bez vážného důvodu, které žalobce oproti vlastnoručnímu podpisu převzal 16.6.2011. Téhož dne, tj. 16.6.2011 podal žalobce na Poště Havířov 1 přípis nazvaný „Odvolání proti rozhodnutí správního orgánu o vyřazení J. H., nar. X z evidence uchazečů o zaměstnání“, adresovaný Úřadu práce ČR – Krajské pobočce Ostrava. V tomto přípisu uvedl, že výrok správního orgánu, že se jedná o zaměstnání vhodné pro člověka se středoškolským vzděláním, považuje za zcela scestný a nesmyslný a svědčí o zoufalosti, že správní orgán nemá téměř žádné slušné zaměstnání, které by mohlo nabídnout adekvátně k jeho vzdělání na SPŠ, strojnickém oboru automatizační technika. Namítl dále, že dvě informace, které oznámil „pseudopodnikavec“ byly následující: 1. druh práce – dělník pro čištění města a 2. mzda či spíše almužna 2.300,- Kč – za kolik hodin práce? Za minutu, za rok, měsíc? – svědčí to o nedokonalé informovanosti potencionálního zaměstnance a na základě těchto dvou informací žalobci nic jiného nezbylo než nabídku odmítnout. Požaduje pracovní smlouvu „podle zákoníku práce § 111 o minimální mzdě, která činí 8.000,- Kč měsíčně a 50,- Kč na hodinu“. Jelikož tento přípis nebyl žalobcem podepsán, byl žalobce vyzván k podpisu správním orgánem I. stupně, což učinil tak, že stejný přípis vyhotovil s datem 24.6.2011 a vlastnoručně jej podepsal. Na to správní orgán I. stupně vydal rozhodnutí ze dne 30.6.2011 (vypraveno 7.7.2011). V odůvodnění tohoto rozhodnutí je mimo jiné uvedeno, že prvoinstanční orgán nepřihlédl k vyjádření žalobce, že dvě oznámené informace byly, že se jedná o druh práce dělník pro čištění města a mzda má činit 2.300,- Kč, k čemuž nelze přihlédnout jako k vážnému důvodu pro odmítnutí nástupu do vhodného zaměstnání. Žalobci bylo nabídnuto vhodné zaměstnání podle § 20 zákona o zaměstnanosti a mzda za práci v profesi dělníka pro čištění města pro obec Horní Suchá činí 8.800,- Kč, což je v souladu s Nařízením vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě a rovněž se zákoníkem práce. Tato informace byla při výběrovém řízení jeho účastníkům zástupci zaměstnavatele poskytnuta.

Zásadní a jedinou námitkou žalobce tedy bylo to, že správní orgán I. stupně mu nabízel prostřednictvím „úst podnikatele“ dne 27.4.2011 v 9.00 hod. v kanceláři č. 111 ve výběrovém řízení pro obec Horní Suchá práci dělníka pro čištění města v této obci v rozporu „se zákoníkem práce o minimální mzdě“, a to ve výši 2.300,- Kč v přítomnosti úřednic úřadu práce a všech účastníků výběrového řízení. Poté však v rozhodnutí o vyřazení uchazeče o zaměstnání uvedl správní orgán I. stupně částku 8.800,- Kč, za kterou byla údajně tato práce nabízena, což je lež. Tato námitka byla také jedinou námitkou obsaženou v odvolání žalobce do prvoinstančního správního rozhodnutí, které je datováno 20.7.2011. Žalobce v něm uvádí, že pokud tato práce bude nabídnuta za 8.800,- Kč a ne za 2.300,- Kč, je ji ochoten přijmout, a že to byl jeho hlavní důvod odmítnutí. Jak vyplynulo ze shora citovaných listinných důkazů obsažených ve správním spisu správního orgánu I. stupně, druh nabízené práce a částka 8.800,- Kč je uveden v „nabídce volných míst“, z čehož ovšem vůbec nelze dovodit, že s tímto druhem práce a zejména částkou minimální mzdy ve výši 8.800,- Kč byl žalobce skutečně seznámen. Ze záznamu z jednání s uchazečem o zaměstnání ze dne 27.4.2011 pak není zjistitelné nic jiného než to, že se žalobce výběrového řízení zúčastnil a že o nabízenou práci nemá zájem. S odvolací námitkou žalobce, týkající se nabídnuté mzdy ve výši 2.300,- Kč, se žalovaný, jakožto odvolací orgán, vypořádal tak, že tuto námitku odvolatel neuplatnil ve správním řízení před vydáním napadeného rozhodnutí, ač tak učinit mohl, a proto k ní nelze v souladu s ust. § 82 odst. 4 správního řádu přihlédnout. Uvedené tvrzení je zcela v rozporu s přípisy žalobce ze dne 16.6.2011 a 24.6.2011, jakož i s odůvodněním správního rozhodnutí správního orgánu I. stupně, které se námitkou žalobce, týkající se nabízené mzdy, shora uvedeným způsobem vypořádával. Z uvedeného nelze dovodit nic jiného než to, že žalovaný jako odvolací orgán, pokud tvrdí, že uvedenou námitku žalobce neuplatnil ve správním řízení před vydáním napadeného rozhodnutí, vzal pro své rozhodnutí skutkový stav, který nemá oporu před správním spisem Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Ostravě, ba dokonce jeho tvrzení je s obsahem tohoto spisu přímo v rozporu.

Se zřetelem k výše uvedenému krajský soud proto pro vady řízení napadené rozhodnutí žalovaného zrušil bez jednání tímto rozsudkem v souladu s ust. § 76 odst. 1 písm. b/ s.ř.s. a věc mu vrátil podle ust. § 78 odst. 4 s.ř.s. k dalšímu řízení. V novém rozhodnutí o odvolání žalobce se žalovaný řádně vypořádá s odvolací námitkou žalobce, týkající se výše mzdy za nabízenou práci dělníka pro čištění města – pro obec Horní Suchá tak, aby odůvodnění tohoto rozhodnutí bylo v souladu s listinnými důkazy, obsaženými ve správním spisu správního orgánu I. stupně a zvážil žalobcem navrhovaný výslech svědků přítomných výběrovému řízení dne 27.4.2011.

Žádnému z účastníků nepřiznal soud právo na náhradu nákladů řízení, neboť v řízení úspěšnému žalobci žádné prokazatelné náklady v souvislosti s tímto řízením nevznikly (ust. § 60 odst. 1 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 25. června 2014

JUDr. Petr Indráček

samosoudce