25 Af 8/2021 - 8Usnesení KSOS ze dne 11.02.2021

25 Af 8/2021 - 8

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jiřího Gottwalda a soudců JUDr. Zory Šmolkové a JUDr. Daniela Spratka, Ph.D., ve věci

žalobce: J. T.

t. č. Věznice Heřmanice, P. O. Box 2
Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava

proti žalovanému: Okresní soud v Bruntále
sídlem Partyzánská 1453/11, 792 01 Bruntál

o žalobě proti usnesení žalovaného ze dne 29. 7. 2013, č. j. 2 T 174/2011-334, ve věci náhrady nákladů obhajoby,

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobou došlou soudu dne 27. 1. 2021 se žalobce domáhal zrušení usnesení žalovaného ze dne 29. 7. 2013, č. j. 2 T 174/2011-334 (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým mu bylo uloženo hradit náklady obhajoby, popř. jeho změny tak, že je mu přiznána obhajoba bezplatná. Uvedl, že rozhodnutí je nesprávné, protože žalovaný neměl k dispozici lékařský posudek, zda je schopen platit náklady, když trpí epilepsií a recidivujícími tranzitorními delirantními stavy. Dále uvedl, že je nemajetný a těžce zaměstnatelný, neboť kromě zdravotních omezení má jen dělnické vzdělání, k čemuž však přihlédnuto nebylo.

2. Podle § 46 odst. 1 písm. a) z. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“): „[n]estanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, (…) nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.“

3. Z § 2 a § 4 s. ř. s., vyplývá, že soudnímu přezkoumávání podléhají toliko aktivity vykonávané správními orgány. Těmi zákon rozumí orgány rozhodující v oblasti veřejné správy. Jeden a tentýž orgán přitom může vystupovat v pozici správního orgánu, jindy nikoli, a to v závislosti na charakteru právních norem, které upravují vydání napadeného úkonu.

4. Soudy jsou orgány veřejné moci, přičemž v některých specifických oblastech vystupují v pozici správního orgánu. V pozici správního orgánu však nevystupují soudy při výkonu soudnictví, což je posuzovaná věc, kdy žalobci bylo napadeným rozhodnutím uloženo zaplatit náklady obhajoby v trestním řízení. Napadené rozhodnutí je tedy založeno na ustanovení § 152 odst. 1 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, jehož účelem je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni (§1 odst. 1, věta první trestního řádu). Jde tedy o rozhodnutí při výkonu trestního soudnictví. Pravomoc soudů rozhodujících ve správním soudnictví rozhodovat v takových věcech není proto dána. Žaloba tedy byla dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítnuta.

5. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Ostrava 11. února 2021

Mgr. Jiří Gottwald

předseda senátu