22 A 45/2011 - 7Usnesení KSOS ze dne 31.03.2011

Návrh lékaře Vězeňské služby ČR na kázeňské potrestání - udělení důtky osobě ve výkonu trestu odnětí svobody není rozhodnutím dle § 65 odst. 1 s. ř. s.

22 A 45/2011 – 7

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobkyně: G. M. G., proti žalované: Vězeňská služba České republiky, Věznice Opava, P.O.BOX 115, Opava, o přezkoumání návrhu na uložení kázeňského trestu - důtky,

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žalobkyni se nepřiznává osvobození od soudních poplatků. III. Žádost žalobkyně na ustanovení zástupce z řad advokátů se zamítá. IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním doručeným krajskému soudu dne 9.3.2011 se žalobkyně domáhá přezkoumání návrhu na kázeňské potrestání podaného lékařem Věznice Opava MUDr. V. M., jehož důvodem má být skutečnost, že žalobkyně odmítla uznat dluh vzniklý z důvodu úhrad regulačních poplatků. Současně žalobkyně požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů.

Podle § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Návrh lékaře žalované na kázeňské potrestání žalobkyně však za rozhodnutí považovat nelze, neboť jde právě jen o návrh a nikoliv o úkon (rozhodnutí), jímž by byly žalobkyni založeny, měněny, rušeny nebo závazně určeny její práva a povinnosti ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s.

Proto krajský soud žalobu žalobkyně podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. odmítl, protože podle § 70 písm. a) s.ř.s. jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími.

Krajský soud žalobkyni nepřiznal osvobození od soudních poplatků, neboť podanou žalobu bylo nutné z výše uvedených důvodů odmítnout. Žalobkyně tedy nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle § 36 odst. 3 s.ř.s., protože žaloba byla podána zjevně neúspěšně.

Krajský soud současně podle § 35 odst. 8 s.ř.s. zamítl žádost žalobkyně o ustanovení zástupce z řad advokátů, protože v důsledku podání zjevně neúspěšné žaloby žalobkyně nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle § 36 odst. 3 s.ř.s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud podle § 60 odst. 3 věta první s.ř.s., protože žaloba byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 31. března 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně se nátu