22 A 192/2016 - 30Rozsudek KSOS ze dne 14.09.2017

22A 192/2016 – 30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a JUDr. Daniela

Spratka, Ph.D. v právní věci žalobce J. K., zastoupeného JUDr. Radkem Bechyně,

advokátem se sídlem Legerova 148, Kolín, proti žalovanému Krajskému úřadu

Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, Ostrava, o přezkoumání

rozhodnutí žalovaného ze dne 28.11.2016 č.j. MSK 118520/2016, ve věci bodového

hodnocení řidiče,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal přezkoumání výše uvedeného rozhodnutí, jímž bylo zamítnuto žalobcovo odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Rýmařov (dále jen správní orgán 1. stupně) ze dne 15.7.2016 č.j. MURY 15545/2016, kterým byly zamítnuty žalobcovy námitky proti provedení záznamu bodů v registru řidičů podle § 123f odst.3 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu).

Žalobce (kromě řady obecných tvrzení o náležitostech pokutových bloků a o porušení svých práv) zpochybnil způsobilost pokutových bloků ze dne 27. 3. 2016 a ze dne 27. 5. 2015 být podkladem pro záznam bodů v registru řidičů. Namítl, že obsahují vadnou právní kvalifikaci, vyvstává pochybnost o věcné příslušnosti orgánu, který rozhodnutí vydal (na soukromém pozemku či na pozemní komunikaci), není seznatelné jednoznačné místo spáchání přestupku, není uvedena kilometráž komunikace. Popis skutku ve formátu „rychlost“ nepopisuje porušení jakékoli povinnosti řidiče stanovené zákonem. Žalobce poukázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS) č.j. 4 As 127/2014-39, přiložil kopie pokutových bloků a rozhodnutí o záznamu bodů jiných subjektů, s poukazem na zásadu legitimního očekávání. Dále uvedl, že k odvolání přiložil rozhodnutí žalovaného z 24.4.2014 ve věci jiného subjektu, avšak žalovaný to zcela ignoroval.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s tím, že formulace na pokutových blocích jsou dostatečné a jednoznačné.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů – dále jen s.ř.s.) a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z obsahu správního spisu soud zjistil, že pokutový blok ze dne 27. 3. 2016 popisuje přestupkové jednání, jehož se žalobce dopustil na silnici I/35, Úlibice, u autobusové zastávky Konecchlumí, rychlost v obci (50/76/73), § 18/4 z.č.

361/2000 Sb., přestupek § 125c/1f3 z.č. 361/2000 Sb. Pokutový blok ze dne 27. 5. 2015 popisuje přestupkové jednání, jehož se žalobce dopustil v Litovli, ulice Uničovská, při řízení mot. vozidla držel v ruce hovorové zařízení, § 7/1c z.č. 361/2000 Sb. Správní orgán 1. stupně se v rozhodnutí zabýval konkrétními náležitostmi jednotlivých bloků, stejně jako žalovaný dospěl k závěru, že jsou dostatečnými podklady pro rozhodnutí.

Soud především považuje za zcela obecnou námitku, že uvedené bloky obsahují vadnou právní kvalifikaci, když z žaloby není zřejmé, v čem konkrétně má tato vada spočívat. Ani to, že je na blocích užito lomítko místo slova „odstavec“ či zkratka z.č. místo slov „zákon číslo“, nic nemění na srozumitelnosti a jednoznačnosti dané informace. Obecně tedy soud jen podotýká, že každý z bloků obsahuje konkrétní právní kvalifikaci přestupku podle konkrétních ustanovení silničního zákona.

Z obsahu bloků založených ve správním spise pak také jednoznačně vyplývá, že všechny přestupky byly spáchány na pozemní komunikaci, nikoli na soukromém pozemku (viz označení silnic v blocích, které koresponduje s §5, §6 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Pokud jde o místo spáchání a rychlost, soud ve shodě s žalobcem poukazuje na rozsudek NSS ze dne 28.8.2014 č.j. 4 As 127/2014-39. Tam NSS řešil obdobnou situaci jako v nyní projednávané věci a uvedl: Jak setrvale judikuje Nejvyšší správní soud (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 9. 2012, č. j. 7 As 94/2012 - 20), je blokové řízení zjednodušeným řízením, ve kterém do značné míry splývá řízení s jeho výsledkem - uložením pokuty. Pokutový blok je svou povahou správním aktem, který závazně deklaruje, že určitá osoba se dopustila konkrétního, individuálně popsaného jednání, jež naplnilo znaky přestupku, a konstituuje jeho povinnost zaplatit pokutu. Obsahové náležitosti pokutového bloku proto vyplývají zejména z povahy blokového řízení, jak je upravuje zákon o přestupcích, zejména v ust. § 84 a § 85. V každém konkrétním případě je třeba posuzovat, zda takové

pochybení může mít dopad na způsobilost pokutového bloku být podkladem pro zápis bodů. Při zohlednění specifik blokového řízení je možno přijmout i strohé a zkratkovité formulace, je-li z nich patrné, komu, kdy a za jaký přestupek byla pokuta v blokovém řízení uložena, jak vyžaduje ust. § 84 a násl. zákona o přestupcích. Podstatné je, aby konkrétní jednání konkrétní osoby bylo v bloku popsáno natolik jednoznačně a určitě, že nebude zaměnitelné s jiným jednáním. Stane-li se tak pomocí zkratkovitých formulací, jsou-li v kontextu dalších údajů srozumitelné, na způsobilosti bloku být podkladem pro zápis bodů to nic nemění. Nelze tedy dospět k jinému závěru, než že ke zpochybnění způsobilosti pokutového bloku jako podkladu pro záznam bodů do registru dojde jedině tehdy, nebude-li na pokutovém bloku přestupek jako konkrétní, individualizované jednání vůbec vymezen. V určitých případech se proto lze spokojit i s pouhým uvedením odkazem na ustanovení zákona o silničním provozu a zákona o přestupcích, který stanoví porušenou povinnost, pokud se jedná o odkaz na dostatečně konkrétní ustanovení zákonů ve spojení s dalšími údaji, které ve svém souhrnu skutek stěžovatele dostatečně konkrétně

popisují. K tomu krajský soud doplňuje, že v případě NSS se jednalo o překročení nejvyšší povolené rychlosti, místo spáchání bylo vymezeno „Č. Krumlov“ a k rychlosti bylo uvedeno „50/69/66“. Tyto údaje, spolu s uvedením konkrétních ustanovení zákona o pozemních komunikacích (právní kvalifikace), považoval NSS za dostatečné. Krajský soud proto vyhodnotil údaje uvedené na přezkoumávaném bloku jako dostatečné, neboť obsahují uvedení míst a rychlostí natolik jednoznačně, že jednání není zaměnitelné s jiným. Pokud jde o rychlosti, již NSS ve výše citovaném rozhodnutí uvedl, že v pořadí 1. číslo označuje nejvyšší povolenou rychlost v daném místě, 2. číslo rychlost naměřenou, a 3. číslo rychlost při zohlednění odchylky měření.

Pokud jde o pokutový blok z 27. 5. 2015, i v něm uvedené označení skutku „při řízení mot. vozidla držel v ruce hovorové zařízení“ považuje soud v kombinaci s ostatními údaji, včetně odpovídajícího odkazu na zákonné ustanovení, za zcela jednoznačné a dostačující.

Pokud jde o žalobcem přiložené kopie pokutových bloků a rozhodnutí ve věci jiných subjektů, soud souhlasí s tím, že pokutový blok musí obsahovat takové náležitosti, aby skutek byl jednoznačný, určitý a nezaměnitelný, což ovšem v nyní přezkoumávané věci bylo zcela splněno. Pokud žalobce namítal, že žalovaný ignoroval žalobcem předložené rozhodnutí z 24.4.2014, je třeba říci, že se jednalo o rozhodnutí týkající se jiného subjektu než žalobce, s jinými skutkovými okolnostmi,

a navíc je z odůvodnění napadeného rozhodnutí žalovaného jednoznačně patrno, že se žalovaný namítaným rozhodnutím výslovně zabýval (viz str. 6 rozhodnutí).

S ohledem na výše uvedené soud žalobu v souladu s § 78 odst. 7 s.ř.s zamítl jako nedůvodnou.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 60 odst. 1 s.ř.s., když procesně úspěšnému žalovanému nevznikly žádné náklady nad jeho obvyklou úřední činnost.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 14. září 2017

JUDr. Monika Javorová

předsedkyně senátu