22 A 185/2010 - 90Rozsudek KSOS ze dne 31.03.2011

Využití právního institutu vyloučení odkladného účinku odvolání (§ 85 odst. 2 správního řádu z roku 2004) v případě rozhodnutí o správním vyhoštění není možné (s výjimkou vyhoštění z důvodu ohrožení bezpečnosti státu), neboť by jím bylo kráceno zákonem přiznané právo odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí o správním vyhoštění vyplývající z § 172 odst. 3 č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

22A 185/2010 – 90

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce T. G. P., zastoupeného Mgr. Jiřím Hladíkem, advokátem se

sídlem v Brně, Příkop 8, proti žalované Policii České republiky, Oblastnímu

ředitelství služby cizinecké policie Ostrava, Inspektorátu cizinecké policie Přerov, se sídlem v Přerově, Na Hrázi 13, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze

dne 8.4.2008 č.j. CPOV-4627/ČJ-2008-4066, ve věci vyloučení odkladného účinku odvolání proti rozhodnutí o správním vyhoštění,

takto:

I. Rozhodnutí Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby

cizinecké policie Ostrava, Inspektorátu cizinecké policie Přerov ze dne 8.4.2008 č.j. CPOV-4627/ČJ-2008-4066 se ve výroku, jímž se vylučuje

odkladný účinek odvolání dle ust. § 85 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, pro vady řízení zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení

částku 7.200,- Kč ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí

k rukám Mgr. Jiřího Hladíka, advokáta se sídlem v Brně, Příkop 8.

Odůvodnění:

Žalobou podanou v zákonné lhůtě se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 8.4.2008 č.j. CPOV-4627/ČJ-2008-4066, jímž bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění žalobce z území České republiky (dále jen ČR) na dobu jednoho roku, přičemž žaloba směřovala proti výroku, jímž byl ve smyslu ust. § 85 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád) vyloučen odkladný účinek odvolání.

Žalobce namítl, že napadené rozhodnutí předjímá naléhavé ohrožení veřejného zájmu z důvodu neoprávněného pobytu žalobce na území ČR, ačkoliv nebylo ve věci ještě pravomocně rozhodnuto. Odůvodnění vyloučení odkladného účinku odvolání důvodem ochrany ČR před žalobcovým dalším neoprávněným pobytem považuje žalobce s ohledem na mimořádnost tohoto procesního opatření spočívající ve výjimce ze zásady suspenzivního účinku odvolání a s ohledem na vykonatelnost rozhodnutí již dnem doručení oznámení o správním vyhoštění za nedostačující.

Žalovaná ve vyjádření uvedla, že ve výrokové části napadeného rozhodnutí je uvedeno, že odkladný účinek se vylučuje podle ust. § 85 odst. 2 správního řádu a tento výrok byl zdůvodněn tak, že odkladný účinek je vyloučen proto, že cizinec pobýval na území ČR před zahájením řízení o správním vyhoštění neoprávněně a je dán naléhavý veřejný zájem na neodkladném ukončení jeho protiprávního jednání a zabránění jeho pokračování. Zpracovatel rozhodnutí tak dle názoru žalované postupoval v souladu s ust. § 68 správního řádu, když ve výrokové části řešení otázky včetně právního ustanovení uvedl a výrok v části odůvodnění řádně zdůvodnil. Postupoval také podle tehdy platného znění článku 196 odst. 3 pokynu ředitele Policie ČR, Služby cizinecké policie č. 223/2008, o pobytu cizinců, kde bylo v době rozhodování uvedeno, že pobývá-li cizinec na území ČR neoprávněně, Inspektorát cizinecké policie rozhodující o správním vyhoštění vyloučí podle § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu odkladný účinek proto, že cizinec v době zahájení řízení o správním vyhoštění pobýval na území ČR neoprávněně a z toho důvodu je zde naléhavý veřejný zájem na neodkladném ukončení tohoto protiprávního stavu a zabránění jeho pokračování. Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí žalované v žalobou napadené části, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů – dále jen s.ř.s.) a v souladu s dispoziční zásadou (§ 75 odst. 2 s.ř.s.) byl vázán žalobními body obsaženými v žalobě.

Z obsahu správního spisu krajský soud zjistil, že žalobce se dostavil dne 8.4.2008 na Inspektorát cizinecké policie Přerov z důvodu skončení platnosti výjezdního příkazu. Při předložení cestovního dokladu bylo zjištěno, že není schopen prokázat legálnost a oprávněnost svého pobytu na území ČR platným vízem. Na základě lustrace v dostupných evidencích cizinecké policie a kontrolou cestovního dokladu bylo zjištěno, že žalobci byl dne 25.1.2008 do cestovního dokladu vlepen štítek – výjezdní příkaz evidenční č. GA0039657 s dobou platnosti do 3.2.2008, který jej opravňoval k pobytu na území ČR do 3.2.2008. S žalobcem bylo zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění, v rámci kterého byl sepsán protokol účastníka správního řízení. Inspektorát cizinecké policie Přerov odeslal žádost na Ministerstvo vnitra ČR, odbor azylové a migrační politiky o zaslání závazného stanoviska k vycestování cizince, které bylo dne 8.4.2008 vydáno a následně bylo také vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění č.j. CPOV-4627/ČJ-2008-4066 s dobou platnosti na jeden rok a současně rozhodnuto o úhradě nákladů správního řízení. Žalobci byla ve smyslu ust. § 118 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, v platném znění (dále jen zákon o pobytu cizinců) stanovena lhůta k vycestování z ČR do 12.5.2008 vylepením výjezdního příkazu č. GA0130408 do cestovního dokladu. Rozhodnutím ze dne 8.4.2008 č.j. CPOV-4627/ČJ-2008-4066 byl podle ust. § 85 odst. 2 správního řádu vyloučen odkladný účinek odvolání. V odůvodnění napadeného rozhodnutí žalovaná k tomuto výroku uvedla, že odkladný účinek odvolání je vyloučen proto, že žalobce pobýval na území ČR před zahájením řízení o správním vyhoštění neoprávněně. Existuje proto naléhavý veřejný zájem na neodkladném ukončení jeho protiprávního jednání a zabránění jeho pokračování.

Podle ust. § 19 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona o pobytu cizinců policie vydá rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který pobývá na území přechodně, s dobou, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území, až na 3 roky, pobývá-li cizinec na území bez víza, ač k tomu není oprávněn, nebo bez platného oprávnění k pobytu.

Podle ust. § 172 odst. 2 zákona o pobytu cizinců žaloba proti správnímu rozhodnutí o vyhoštění musí být podána do 10 dnů od doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni. Zmeškání lhůty nelze prominout.

Podle ust. § 172 odst. 3 zákona o pobytu cizinců žaloba proti rozhodnutí o vyhoštění cizince má odkladný účinek na vykonatelnost rozhodnutí; to neplatí, pokud byl cizinec vyhoštěn z důvodu ohrožení bezpečnosti státu.

Podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí.

Podle ust. § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu správní orgán může odkladný účinek odvolání vyloučit, jestliže to naléhavě vyžaduje veřejný zájem.

Krajský soud se zabýval důvodností žalobní námitky, že odůvodnění vyloučení odkladného účinku odvolání je zcela nedostačující, když důvod je spatřován v naléhavém veřejném zájmu, který je však správním orgánem předjímán, a tuto námitku shledal důvodnou. Jelikož zákon o pobytu cizinců neobsahuje výslovné ustanovení o vyloučení odkladného účinku v případě rozhodnutí o správním vyhoštění, má ve smyslu ust. § 85 odst. 1 správního řádu včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Tento zákonný předpoklad může být změněn správním orgánem postupem podle ust. § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu, tj. může odkladný účinek odvolání vyloučit, jestliže to naléhavě vyžaduje veřejný zájem. Ve smyslu citovaného ust. § 85 odst. 1, 2 správního řádu by byl v zásadě postup v posuzované věci možný, pokud by byla dostatečně odůvodněna existence veřejného zájmu. Tato obecná úprava vyplývající ze správního řádu, jenž je platným procesním předpisem pro dané správní řízení, je však omezena ust. § 172 odst. 3 zákona o pobytu cizinců, který přiznává žalobě proti rozhodnutí o vyhoštění cizince odkladný účinek na vykonatelnost rozhodnutí, a to s jedinou výjimkou vyhoštění z důvodu ohrožení bezpečnosti státu. Jestliže je rozhodnutím správního orgánu učiněným ve smyslu ust. § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu odkladný účinek odvolání vyloučen, stává se toto rozhodnutí vykonatelným, což umožňuje výkon rozhodnutí o správním vyhoštění cizince prakticky ihned po doručení rozhodnutí, tj. ještě dříve, než dojde k podání správní žaloby. Zákonem přiznané právo na odkladný účinek žaloby proti rozhodnutí o vyhoštění na vykonatelnost tohoto rozhodnutí vyplývající z § 172 odst. 3 zákona o pobytu cizinců tak nabyde formálního charakteru bez možnosti reálného uplatnění. Na základě uvedeného dospěl krajský soud k závěru, že využití právního institutu vyloučení odkladného účinku odvolání (§ 85 odst. 2 správního řádu) v případě rozhodnutí o správním vyhoštění není možné (s výjimkou vyhoštění z důvodu ohrožení bezpečnosti státu), neboť by jím bylo kráceno zákonem přiznané právo odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí o správním vyhoštění vyplývající z ust. § 172 odst. 3 zákona o pobytu cizinců. Vznesenou žalobní námitku proto krajský soud shledal důvodnou.

Krajský soud rozhodnutí žalovaného v napadené části zrušil pro podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, mohlo-li mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé (§ 76 odst. 1 písm. c) s.ř.s.) a věc v tomto rozsahu podle ust. § 78 odst. 4 s.ř.s. vrátil žalované k dalšímu řízení. V něm je žalovaná v souladu s ust. § 78 odst. 5 s.ř.s. vázána právním názorem vysloveným soudem v tomto rozsudku.

V souladu s ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. zavázal soud žalovanou zaplatit procesně úspěšnému žalobci náhradu nákladů řízení spočívající v nákladech za právní zastoupení, a to za 3 úkony právní služby a 3x režijní paušál (ust. § 6 odst. 1, § 7, § 9 odst. 3 písm. f) a § 11 odst. 1 písm. a) a d) a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.). Na nákladech řízení tedy žalobci náleží celkem 7.200,- Kč. Vzhledem k odlišné úpravě s.ř.s. a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen o.s.ř.) týkající se nabytí právní moci rozhodnutí (srov. ust. § 54 odst. 5 s.ř.s., § 159 a § 160 odst. 1 o.s.ř.), uložil soud žalované povinnost zaplatit náhradu nákladů řízení ve lhůtě 30-ti dnů od právní moci tohoto rozsudku. Podle ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. za použití ust. § 64 s.ř.s. zavázal soud žalovanou zaplatit náhradu nákladů řízení k rukám advokáta, který žalobce v řízení zastupoval.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 31. března 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně senátu