22 A 150/2011 - 4Usnesení KSOS ze dne 11.07.2011

22 A 150/2011 – 4

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a Mgr. Tomáše Zubka v právní věci žalobkyně G. M. G., proti žalované Vězeňské službě ČR, Věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava, se sídlem Opava, Krnovská 68, o žalobě proti rozhodnutí vyšetřovatele a vedoucího OPaS nevyhovět

žádosti žalobkyně o rozhovor,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádost žalobkyně o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů se zamítá.

III. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou žalobou se žalobkyně domáhá zrušení shora označeného rozhodnutí.

Podle § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Krajský soud nejprve v souladu s usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 30.11.2006 č.j. 57 Ca 166/2005-14 konstatuje, že podle § 3 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, střežení odsouzených, dozor nad nimi, metody zacházení s odsouzenými a stanovené podmínky výkonu trestu zajišťuje Vězeňská služba České republiky. Vězeňská služba činí v průběhu výkonu trestu ve vztahu k odsouzeným nepřeberné množství činností v rámci úkolů jí stanovených

[§ 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů], avšak každý její úkon není možné považovat za úkon

správního orgánu ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s., neboť ne každý úkon je výsledkem rozhodování o právu či povinnosti odsouzeného v oblasti veřejné správy.

Napadený výsledek činnosti žalovaného není výsledkem rozhodování o právu či povinnosti žalobkyně jako odsouzené v oblasti veřejné správy, když „rozhodnutími“ ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s. lze rozumět jen takové akty orgánů veřejné moci, které jsou výsledkem příslušného, často formalizovaného, řízení, a s jejichž vydáním

spojuje vznik, změnu, zrušení či závazné určení práva a povinnosti některý z obecně závazných právních předpisů České republiky. Od takových rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s. je však třeba odlišovat jiné faktické pokyny či donucení

a další výsledky činnosti orgánů veřejné moci, které však rozhodnutími ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s. nejsou. Krajský soud dospěl k závěru, že právě o takový případ se

jedná i v posuzované věci.

.

Z výše uvedených důvodů krajský soud žalobu žalobkyně podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. odmítl, neboť žalobkyně se domáhá přezkoumání jiného výsledku činnosti orgánu veřejné moci, který není rozhodnutím ve smyslu legislativní zkratky uvedené v ust. § 65 odst. 1 s.ř.s. a je ze soudního přezkoumání podle § 68 písm. e) s.ř.s. ve spojení s § 70 písm. a) s.ř.s. vyloučeno.

Krajský soud žalobkyni nepřiznal osvobození od soudních poplatků, neboť podanou žalobu bylo nutné z výše uvedených důvodů odmítnout. Žalobkyně tedy nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle § 36 odst. 3 s.ř.s., protože žaloba byla podána zjevně neúspěšně. Krajský soud současně podle § 35 odst. 8 s.ř.s. zamítl žádost žalobkyně o ustanovení zástupce z řad

advokátů, protože v důsledku podání zjevně neúspěšné žaloby žalobkyně nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle § 36 odst. 3 s.ř.s.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 11. července 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová předsedkyně senátu